PDF Nyomtatás E-mail

A DEBRECEN-SZÉCHENYI KERTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG élete és szolgálata.

Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor bemutatkozása:

Hitvallásos református szülők gyermeke vagyok, szüleim példája, szeretete, imádsága meghatározó volt életem, szemléletem alakulásában. A nagy döntés 17 éves koromban született meg bennem egy ifjúsági konferencián: Krisztus lesz életem Ura és Példaképe. Ez a döntés egy másik döntést is eredményezett: megértettem, hogy az én hivatásom a lelkipásztori szolgálat- Krisztus szeretetének, segítségének örömhírét kell továbbadnom embertársaimnak, azt az örömhírt, amely engem is boldoggá tett.

Bibliai jelszavam:"Jézus Krisztus legyen az első." (Pál apostol levele a kolosséiakhoz. 1,18.) Meggyőződéssel vallom, hogy akkor van mindenki és minden a helyén az ember életében, ha Jézus Krisztus az első, a legfontosabb, ha az Ő szava, akarata a meghatározó a számunkra. A 10 parancsolat és a szeretet etikája - a zsidó-kereszt(y)én(y) kultúra lényege - örök és egyetemes, ez az életünk szilárd fundamentuma.

Boldog családi életem van: feleségem hű és áldozatos segítőtársam a szolgáló életformában; négy gyermekünk van.

A Debreceni Református Teológiai Akadémián kaptam lelkészi oklevelet kitűnő minősítéssel. Debrecen-Nagytemplomban, Esztáron, Kismarján szolgáltam. A Széchenyi kerti református gyülekezet 1993-ban hívott meg lelkipásztorának. Beiktatásom 1995. április 9-én volt, az új templom alapkőletételének ünnepségén, Dr. Kocsis Elemér püspök úr szolgálatával.

A riport letöltése

 

A gyülekezet története és működése:

Az egyházközség 1948-ban alakult meg a Tiszántúli Református Egyházkerület engedélyező határozata alapján. Fél évszázadon keresztül a Széchenyi utcai, lakóházból átalakított imaházban tartotta istentiszteleteit. A nyugalomba vonult idős lelkipásztor, Szabó Dániel nyomába lépve, aki prófétaként megfogalmazta az új templom építésének szükségességét és elkészíttette a templom tervdokumentációját, Németh László egyházközségi gondnokkal, a presbitériummal, a gyülekezet közösségével együtt imádkozva-munkálkodva, sokféle egyházi és állami támogatásban részesülve, mindezek által is Isten ajándékaképpen, csodálatos módon megépült a szép új templomunk - Debrecen legnagyobb panel-lakótelepén.
A templom felszentelése 1997. augusztus 10-én történt, Dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr szolgálatával, a Református Világszövetség 23. Nagygyűlése egyik ünnepi programjaként. A templom tervezőjét, Lengyel István Ybl-díjas debreceni építészt az erdélyi erődített templomok, a világhírű Le Corbusier építészete, s mindenekfelett Isten Lelke ihlette, amikor megálmodta - a gyülekezet előző lelkipásztorával és vezető testületével, a presbitériummal összhangban - ezt a többfunkciós épületet. A templom Iván János építési vállalkozó kiváló minőségű kivitelezésében valósult meg.

Dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr iránymutató megnyilatkozásai szerint is a ma keresztyén egyháza csak akkor töltheti be igazán küldetését, ha az örök érvényű bibliai igazságokat a ma embere számára megérthető, vonzó módon, a társadalom felé nyitottan képviseli, jeleníti meg. Kezdettől fogva arra törekedtünk, hogy minden korosztály számára lelki-szellemi otthonná legyen a templom, s minél többféle érdeklődésnek, programnak megfelelhessen az épület.

A templom "nagyterme" kör alakú, a szeretet ölelését jelképezi. Ebben a szeretet-ölelésben vasárnaponként több százan hallgatják az istentiszteletek alkalmával a Biblia időszerű magyarázatát. Régi és új gyülekezeti tagok szép békességben foglalnak helyet a templompadokban - mindnyájuknak lelki otthona ez a hely, a harmóniának, a lelki megtisztulásnak, a vigasztalásnak, a megerősödésnek, az útmutatás megértésének helye. A lakótelepről is egyre többen csatlakoznak a gyülekezet közösségéhez.
Ez a nagyterem ugyanakkor a hangversenyek, koncertek jól megtervezett akusztikájú helyszíne is. Számos zenekar, kórus lépett már itt fel, több lemezfelvétel is készült ezen a helyen. Az 50 regiszteres elektronikus templomi orgonán művészi szinten játszanak a gyülekezet kántorai. A városi oktatási intézményekkel (különösen a területünkön lévő óvodákkal, iskolákkal) jó kapcsolatot ápolunk.

A templom nagyterméhez üvegfallal kapcsolódik a "babaszoba", ahol a kisgyermekes szülők szoktak helyet foglalni, s miközben a kisgyermekek játszanak, a szülők a hangszórón és az üvegfalon keresztül tudják követni az istentiszteletet.

A templom "kisterme" szintén üvegfallal kapcsolódik a nagyteremhez. Ez nagyon hasznos kapcsolódás - például a nagy keresztyén ünnepeken ezzel a hellyel is bővíthető a zsúfolásig megtelt templomtér. A kisteremben tartjuk a kisebb létszámú, családiasabb gyülekezeti alkalmakat: imaórákat, bibliaórákat (gyülekezeti, presbiteri), megbeszéléseket (presbiteri gyűlés, alapítványi kuratóriumi ülés), kiscsoportos foglalkozásokat (házaspári bibliaóra), előadásokat (egészségügyi, életvezetési). A kisterem a gyülekezeti kórus "próbaterme" is. Minden péntek délután 5-7-ig összejönnek a kóruséneket szeretők, s tanulják-ismétlik a szép egyházi énekeket, felkészülve az egyházi rendezvényeken történő szereplésre-szolgálatra. A kis csapat nemcsak szépen énekel, hanem szívből-hitből fakadóan is. Örömmel énekelnek, örömet szerezve a hallgatóknak. (Karvezető: Nyíri Ákosné Éva) Ez a kisterem nevet is kapott: a nagy reformátor püspök, Kálmáncsehi Sánta Márton emlékét ápolva - akinek szobra a templom parkjában látható - Kálmáncsehi Galéria lett a neve, ugyanis minden hónapban egy-egy képzőművészeti kiállítást nyitunk meg itt, ezzel is láttatva az igazi értékeket a művészet eszközeivel. (A reformátor püspök emlékművének felavatása 1998. június 6-án történt a gyülekezet fennállásának 50. jubileumi ünnepségén, Dr. Kocsis Elemér ny. püspök úr szolgálatával.)

A templom épületéhez szervesen kapcsolódnak az irodák, amelyek technikailag jól felszereltek telefonnal, számítógéppel, másológéppel. A férfi-női vizesblokk igényesen áll a közösség tagjainak rendelkezésére.

Az irodákhoz szintén folyamatosan kapcsolódik a gyülekezeti ház épülete. Ennek az épületrésznek is neve van: Mindenki Otthona. Ugyanis az itt található helyiségek a gyülekezeti funkciók mellett a lakótelep felé nyitott foglalkoztató termekként is működnek.

Párhuzamosan a felnőtt istentisztelettel itt vannak vasárnaponként a gyermek istentiszteletek, ahol a gyermekek szintjüknek megfelelően részesülnek a bibliai tanításokban. Itt tartjuk péntek délután és este a konfirmációs oktatásokat, a "kisifi" és a "nagyifi" foglalkozásokat. Ezek a csoportos foglalkozások a bibliai tanítások korosztályos feldolgozását szolgálják. Ugyanakkor jó lehetőségek arra is, hogy a gyermekek-fiatalok megismerjék egymást, barátságok, szerelmek szövődjenek.

A FOGLALKOZTATÓ HÁZ - "MINDENKI OTTHONA"

A 2000. július 1-én megnyitott és folyamatosan működő Foglalkoztató Ház szabadidős és kulturális programokat kínál, drogprevenciós jelleggel. Van lehetőség előadásokon, koncerteken, kiállításokon részt venni, biliárdozni, pingpongozni, csocsózni, sakkozni, társasjátékozni, filmet nézni, zenét hallgatni, számítógépezni, jót beszélgetni; az udvaron van gyermek játszótér, sportpálya, szalonnasütő-bográcsozó hely.

Ezt a csodálatos berendezést a Rotary Klubnak köszönhetjük. Ez a civil szervezet egy nemzetközi pályázat keretében nyújtott támogatást a ház teljes berendezéséhez.

A "Mindenki Otthonába" valóban mindenki bejöhet a lakótelepről, és ingyenesen használhatja a játékeszközöket, részt vehet a programokon. Minden korosztály számára készítünk rendezvényeket. Különösen igyekszünk megmenteni a fiatalokat a kallódás, a rossz társaság, a káros szenvedélyek hatásától és következményeitől - ez drogprevenció. E célból szervezünk előadásokat, fórumokat, filmvetítéseket, amelyek egészségvédelmi-egészségfejlesztő szándékkal segítik elő a drogveszély (alkohol, dohány, élvezeti-kábító szerek) elkerülését illetve annak érintettségéből való szabadulást. Drogprevenciós tevékenységünkben pszichológus, családterapeuta, orvos szakemberekkel együttműködünk. Sokan megszerették ezt a helyet, s ez a ház lett a "törzshelyükké". A játék mellett mindig arra törekszünk, hogy életvezetési tanácsokkal, vigasztaló, biztató szavakkal, szeretettel - Isten szeretetével is megajándékozzuk az itt időző fiatalokat. Ennek hatására már többen hátat fordítottak a drognak, a csellengő életformának, s boldog keresztyén fiatalként élnek, tanulnak, dolgoznak.

A "Mindenki Otthona" több civil szervezetnek is otthona, székhelye.

A Magyarországi Éjféli Sportbajnokságok Egyesülete keretében pénteken 19-24 óráig a lakótelepi ifjúság számára szervezünk klubfoglalkozást, ahol a foglalkoztató ház játékeszközei igénybevételével hasznosan, kellemesen eltölthetik a szabad idejüket. Szeretnénk, ha a fiatalok nem a szenvedélyek rabjaivá válnának, hanem értékes, teherhordozó, feladatvállaló új nemzedéket alkotnának. Ezért azonban tennünk kell. Védeni, vezetni, nevelni kell őket szeretettel, bölcsességgel. Ebben a munkában ragyogó példa Dr. Faragó Sándor, a "Pingpongdoki". Az Ő civil kezdeményezése ma már állami elismeréstől övezetten nemzetközi mozgalommá fejlődött.

Itt tartja foglalkozásait a Nagycsaládosok Országos Egyesületének Debreceni Csoportja. Többgyermekes családok egymást segítő, tanácsoló baráti köre ez. Jó látni a számos szépen nevelt gyermek fejlődését, a szülők boldog házasságát, jövőbe vetett hitét. (havonta az 1. és 3. szerda este)

Debreceni Nyugdíjasok Köre tart foglalkozást minden csütörtök délelőtt 9-11 óráig a Foglalkoztató Házban - gyógytorna, előadás, megbeszélés, szeretetvendégség.

Egyházközségünkben működik a Magyarországi Református Egyház Siketmissziójának regionális központja - a szükséges lelki és technikai feltételek (indukciós hurok, jeltolmács) biztosítása által. (Játszóház: péntek délután. Regionális foglalkozások negyedévenként. Istentiszteleti részvétel: vasárnaponként.)

Havonta (a 3. kedd 17 óra) gyülekeznek össze az Életmód Klub tagjai, hogy a lelki-testi egészség megőrzésével kapcsolatos előadásokat hallgassanak, és életvezetési tanácsolásban részesüljenek. A foglalkozásokon előadást tartanak: családorvos, dietetikus, gyógytornász szakemberek.

Minden hónapban egy szombat délután kézműves foglalkozás alkalmával a gyermekek és fiatalok érdekes és hasznos alkotásokat készíthetnek: gyöngyfűzés, origami, agyagformázás, gyertyaöntés, bábukészítés, csuhéfonás eszközeivel. Ez a program a szülők körében is népszerű, akik szívesen elkísérve gyermekeiket maguk is jót játszanak - önfeledt nagy gyermekekké válva néhány órára.

Kedves színfolt a Többkultúrájú Családok Egyesülete. A különböző etnikumhoz tartozó szülők csodálatosan kiegyensúlyozott, toleráns, figyelmes, segítőkész, életvidám gyermekeket nevelnek, s elgondolkodtató példát adnak arra nézve, hogy a szeretet képes összekötni-összehangolni minden kultúrát, vallást, nemzetet, életkort és temperamentumot. Ezek a családok szépen beilleszkedtek a magyar társadalom közösségébe, ugyanakkor ápolják a különböző etnikai-kulturális hagyományokat. (negyedévenként egy napos program)

Az egyházközség területéhez tartozik az elesett állapotú embertársainkat gondozó Terápiás Ház intézménye (Kishegyesi út), ahol testileg-szellemileg erőtlen, leépült, magányos személyek ellátása történik. Itt minden szombaton 15 órakor református istentiszteletet tartunk, nagy keresztyén ünnepeken pedig úrvacsorai istentiszteleteket. Gyülekezetünk egyik tagjának vállalt szolgálata nyomán vasárnaponként saját személygépkocsijával hozza el a kevésbé sérült testvéreket az istentiszteletre, ezáltal részt tudnak venni a gyülekezeti istentiszteleteken is.

Minden nyáron generációs kirándulást szervezünk gyülekezeti tagjainknak, támogatva a hátrányos helyzetben lévőket abban, hogy élni tudjanak a lelki-testi felüdülés kínálkozó lehetőségével.

A templom és a hozzá kapcsolódó épületek akadálymentesen közelíthetők meg, a templomban "indukciós hurok" segíti a hallássérült embertársainkat, a mozgáskorlátozott személyek számára speciálisan kiképzett vizesblokk áll rendelkezésre.

Ifjúságvédelmi téren új kezdeményezésünk az Alpha Kurzus bevezetése. Ennek lényege, hogy fiatalok meghívott csoportja szeretetvendégség keretében megtekint egy videoelőadást az élet alapvető etikai-egzisztenciális kérdéseivel kapcsolatban, majd közös beszélgetésben dolgozzák fel az adott témát. Ez a program nagyon sikeresnek bizonyul az ifjúság körében, mivel két alapvető szükségre kínál gyakorlati megoldást. Az egyik a közösséghiány, a másik az információhiány. E program keretében a fiatalok egyrészt barátokra, közösségre találnak, másrészt rendszerezett bibliai tanítást kapnak, s el tudják mondani gondolataikat, fel tudják tenni kérdéseiket, közösen kereshetik azokra az útbaigazító válaszokat.

Az egyházközség kapcsolatokat ápol a jelenlegi határokon túl élő magyar közösségekkel a kárpátaljai Csonkapapiban, a partiumi Szatmárnémetiben, a hollandiai Wolvega-ban lévő református egyházközséggel.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közművelődési megállapodás keretében erkölcsileg, pénzügyileg támogatja az egyházközséget. A gyülekezet lelkipásztorát a Gyermek- Ifjúsági- és Sportminisztérium 2002-ben elismerésben részesítette, a Zsidó Hitközségek Állandó Fóruma pedig 2006-ban Tolerancia Díj kitüntetést adományozott számára. A közösségi célkitűzések megvalósulását egyházi, állami és civil pályázatok is segítik. Az egyházközség széles körű jó kapcsolatrendszerben végzi közszolgálatát - a város önkormányzatával, számos más civil szervezettel, a területén lévő oktatási intézményekkel együttmunkálkodva a drogprevenció frontján.

Az egyházközség munkatársi közössége a lelkipásztor vezetésével presbiterekből, gyülekezeti önkéntesekből, hitoktatókból, az önkormányzat által pályázat által nyújtott közcélú és közhasznú státusú munkatársakból tevődik össze, akik lelkiismeretesen, hűségesen, szeretettel végzik szolgálatukat.

Nem könnyű egy lakótelepen szolgálatot teljesíteni, ahol sok esetben gyökértelen, távlat nélküli a lét. A múlt megbecsülése céljából lett az új templom küszöbkövévé a II. világháborúban lebombázott Ispotályi templom lépcsője, s ezért létesítettünk egy emlékparkot olyan restaurált sírkövekből, amelyek jeles debreceni egyházi közéleti személyek emlékét őrzik. Ebben az emlékparkban áll a Rotary Klub kopjafája is, megörökítve a klubalapító Baltazár Dezső református püspök és Magoss György polgármester emlékét. Szeretnénk erőt meríteni, útmutatást kapni a példaértékű elődök emlékéből.

Munkánkkal szeretnénk példát adni, ötletet szolgáltatni. Biztatunk mindenkit, ne zárkózzanak be egy képzelt elefántcsont toronyba, ne zárkózzanak el az emberektől, legyenek elfogadó-befogadó-szolgáló közösségekké. Akkor tudunk másokat gazdagítani, s magunk is akkor gazdagodunk, ha hidat képezünk ember és ember között, ha nyitottak vagyunk mások értékeinek befogadására, és készek vagyunk saját értékeink megosztására másokkal. Szeretetben élni és szolgálni - ez az élet értelme és célja.Arra törekszünk, hogy e gondolat jegyében - Isten segítségével - betöltsük küldetésünket.

Lap teteje

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2017.