Nyomtatás

Het leven en de dienst van de Gereformeerde Kerk

    van Debrecen-Széchenyi kert

 

Het leven en dienst van de gereformeerde gemeente in Debrecen-Széchenyi Tuin
Zamengesteld door ds. Zoltán Jenei
Debrecen 2005

Ik ben kind van gelovige gereformeerde onders, het voorbeeld van mijn onders, hun liefde en bidden was bestemmend in de vorming van mijn leven, van mijn werelbeschouwing. De grote beslissing nam ik op een jeuggconferentie, toen ik 17 jaar oud was: Christus zal de Heer en het Voorbeeld van mijn leven zijn.
Deze beslissing heeft ook een ondere beslissing opgeleverd: ik heb't begrepen, dat God me heeft geroepen om priester te zijn - ik heb het evangelie van Christus' liefde, en hulp aan mijn medemensen door te geven, de blije tijding, die ook mij blij maakte.

Mijn motto uit de Bijbel is: "Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is Hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn." (Kolossenzen 1:18).
Ik ben daarover overtuigd, dat iedereen en alles in ons leven alleen maar dan op de rechte plaats is, als Jezus Christus de eerste, de belangrijkste is, als we naar Zijn woord, Zijn wil leven.
De tien geboden en de ethiek van de liefde, de kern van de joods - christelijke cultuur, is eeuwig en universeel, is het vaste fundament van ons leven.

Ik leef gelukkig met mijn familie: mijn vrouw is sinds 25 jaren mijn trouwe en offerwaardige medehelper in mijn dienende levensvorm; we hebben vier kinderen, die aan de universiteit studeren.
Ik heb aan de Gereformeerde Theologische Academie in Debrecen het predikantdiploma met de kwalificatie "uitstekend" gekregen.
Ik heb in de Groote Gereformeerde Kerk in Debrecen, later in Esztár en in Kismarja gedient, en daarna - voor 12 jaren - werd ik door gemeente van de Debrecen - Széchenyi Tuin tot predikant beroepen.

Tijdens het verleden tien jaar gebeurde het wonder: de voetstappen van de onde predikant gedrukt, die, net als een profeet, de noodzaak van de bouw van een nieuwe kerk heeft geformuleerd, en die het ontwerp van het ker gebouw heeft laten vervaardigen. We hebben met de beheerder, de kerkenraad en de gemeenschap van de gemeente te zamen gewerkt, gebeden, ons best gedaan, bijstand van kerk en straat gekregen, door all dat toch als het geschenk van God, konde onze mooie nieuwe kerk opgebouwd worden - midden op de grootste woonwijk in Debrecen.

De Ibl-prijswinnar István Lengyel, de constructeur van de kerk werd door de kerken in Zevenburgen, de architectuur van de wereldberoemde Le Corbusier, en ik geloof het ook, dat ook door de Geest van God geinspireerd, toen hij - in overeenstemming met de voorige predikant en het kerkenraad dit multifunctionele gebouw heeft ontworpen.

Dit woord is belangrijk: multifunctioneel. We hebben het begrijpen moeten, ook door de leidende uitingen van de bisschop van Dr. Gusztáv Bölcskei, dat de christelijke kerk van het heden haar missie werkelijk kan uitoefenen, als ze de eeuwig geldige Bijbelse waarheden voor de moderne mens begrijpelijk en aantrekkelijk, de maatschappij tegemoet geopend vertegenwoordigt en presenteert.

Met doel voor ons hebben wij van het begin af daarna gestreven, dat de kerk voor ieder generatie een ziels - geestelijk thuis kan worden, en het gebouw voor vele belangstellingen en programma's geschikt kan zijn.

"De grote zaal" van de kerk is rond, symboliseert de omarming van de liefde. In deze liefde -omarming luisteren meerdere honderden zondags de actuele uitleg van de Bijbel ter gelegenheid van de kerkdiensten toe.
Ondere en nieuwe gemeenteleden nemen in vrede in de banken plaats, deze plaats is het zielse tehuis van ons allen, de plaats van de harmonie, de gestelijke zuivering, de troost, de versterking, van de begrijping van de aanwijzingen voor het leven.
Steeds meerdere sluiten zich ook van de woonwijk bij de gemeenschap van de gemeente aan. Deze grote zaal dient tegelijkertijd ook als de schoonplaats van concerten met haar goede akoestiek. Vele kapellen, koren zijn hier al opgetreden, er zijn ook meerdere platen opgenomen worden.
Het elektronische orgel met 50 registers spelen de cantor organisten van het gemeente op een kunstniveau. We hebben met de onderwijsinlichtingen van de stad een goed contact, (bijzonder met de kleuterscholen en basisscholen op de woonwijk) dat betuigt ook, dat de Vörösmarty Basisschool elk jaar het kersconcert en het concert van de feestelijkheid ter afsluiting van het schooljaar hier organiseert. De kinderen zingen werkelijk "engelachtig".

Van de grote kerkzaal is de "babykamer" met een glaswand gesepareerd, hier kunnen de ouders met hun kleine kinderen plaats nemen, en terwijl de kinderen spelen, kunnen de ouders met hulp van de luidspreker en de glaswand de kerkdienst volgen.

"De kleine kamer" van de kerk is ook door een glaswond met de grote kamer verbonden.
Dat is heel nuttig - bij voorbeeld aan de grote christelijke feesten kan de propvole kerkruimte ook door deze zaal, vergroot worden .
Hier vinden de familiaire gemeenteavonden met kleinere aantallen plaats: gebedlessen, Bijbellessen, besprekingen. De kleine zaal is ook de repertitiezaal van het gemeendekoor. De gemeenteleden, die op de koorliederen gesteld zijn, komen elke vrijdagnamiddag van 5 tot 7 bijeen, en ze leren en herhalen de mooie kerkliederen, en ze bereiden zich voor het optreden, voor de dienst aan de kerkdiensten voor.
Het kleine groepje zingt niet alleen mooi, maar ook van harte en geloof. Ze zingen met plezier en voor de vreugde der toeluisterers.( De koorleidster is Mevrouw Éva Nyíri)
Dit zaaltje heeft ook een naam: ter herinnering aan de grote reformator en bisschop - zijn standbeeld staat in het park voor de kerk - het zaaltje wordt Galerij Kálmáncsehi genoemd, er wordt hier namelijk elk maand een tentoonstelling in beeldende kunst geopend om de echte waarden ook door de middelen van de kunst laten te zien.

Aan het kerkgebouw zijn de bureaus aangebouwd, die zijn technisch goed uitgerust met telefons, computer, kopiermaschine...
De toiletten voor vrouwen en mannen (ook voor lichamelijk gehandicapten) staan voor de gemeenteleden schoon ter beschikking...

Door de gang voor de bureau kan men in het gemeentehuis komen. Dit gebouwdeel heeft ook een naam: het Tehuis van Iedereen. De lokalen van hier zijn niet alleen plaats van gemeentelijke bijeenkomsten, maar ook van andere programma's voor mensen uit de woonwijk.

Parallel met de zondagse kerkdienst worden hier kinderdienste in verschillende groepjes gehouden.
We houden hier op vrijdag namiddag en avond catechisatie voor kleinere en oudere. Op deze activiteiten in groepen worden de Bijbelse leren naar de leeftijd van de leden opgewerkt. Tegelijkertijd zijn ze ook goede mogelijkheden voor de kinderen en jongeren om met elkaar kennis te maken, en vriendschap te sluiten. Er zijn ook echtparen in onze gemeente, die elkaar in de jeugdlessen hebben ontmoet, er met elkaar kennis hebben gemaakt en nu blije geliefde-echtparen zijn.

HET CLUBHUIS - "HET TEHUIS VAN IEDEREEN"

Het clubhuis werd aan de eerste juli 2000 geopend en sindsdien functioneert het onafgebroken. Er worden hier culturele programma's, vrijtijdsprogramma's met nadruk op de drugpreventie aangeboden. Hier kon men aan voorlezingen, tentoonstellingen, concerten deelnemen, biljart, tafeltennis, tafelvoetbal spelen, schaakspelen, gezelschapspeel spelen, filme kijken, muziek horen, computer spelen, of alleen maar met elkaar goed onderhouden; er zijn in de hof een speelplaats, sportplaats en een klein plekje om vuur te maken voor het barbecuen of iets in kookketel te koken.

We bedanken voor deze wonderbare inrichtingen de Club Rotary. Deze vereniging zonder winst heeft ons in de ramen van een internationale prijsvraag voor de hele inrichting van het huis subsidie verleend. In het "Tehuis van Iedereen" kan werkelijk iedereen uit de woonwijk komen en gratis de speelgoederen gebruiken, aan de programma's deelnemen. We organiseren bijeenkomsten voor kinderen uit alle leeftijden.
We proberen bijzonder de jongeren te redden voor het verlorengaan, voor de uitwerking en gevolgen van de verslavingen - dit is de drugpreventie. Vele hebben dit plekje lief gekregen, en dit huis werd hun "stamplaats".
Naast het speel streven we altijd daarna, dat we de tot ons komende jongeren ook met raden met betrekking tot de leefwijze, met troostende, bemoedigende woorden, met liefde - ook met de liefde van God beschenken. Door deze invloed hebben al vele de drug, de zwerversleefwijze de rug toegekeerd, en nu leven ze als blije christelijke jongeren, ze studeren, werken. Dat is een reusachtig succes!
Met hulp van de kunst willen we de doelstelling bereiken, de mensen naar het goede en mooie te stemmen, daarom organiseren we regelmatig concerten ( in de grote zaal), tentoonstellingen ( Galerij Kálmáncsehi).

Het "Tehuis van Iedereen" is het thuis, zetel van meerdere burgerlijke organisaties.

Door de Vereniging van de Middernachtse Kampionenschap in Hongarije georganiseerd kunnen jongeren uit de woonwijk aan vrijdag van 16 tot 24 en 's zaderdags van 16 tot 20 uur in de club komen, waar ze met de gebruikmaking van de speelgoederen in het civielhuis hun vrije tijd aangenaam en nuttig kunnen doorbrengen. ( De leider is ds. Zoltán Jenei. Zijn medewerkers zijn Dániel Püski, Éva Pákozdi, Ágnes Kovács, Annamária Jenei, Zoltán Hamar.)
We willen, dat de jongeren niet aan verslavingen verslaafd raken, maar dat ze een waardevol, verantwoordelijke, plichtgetrouwe nieuwe generatie zouden vormen. We moeten maar iets ook daarvoor doen. Men moet ze beschermen, leiden, vormen, met liefde en wijsheid.
In deze dienst is de "pingpongdokter" Dr. Sándor Faragó een uitstekend voorbeeld. Zijn burgerlijke initiatief voor 10 jaar geleden is al tot een internationale beweging geworden, die ook door de staat is erkend.

Hier organiseert ook de Debrecener Groep van de Nationale Vereniging van de Kinderrijke Gezins hun programma's. ( De leidster is mevrouw Judit Kovács Dr. Szalontai.) Dat is een vriendenkring van grote families, waar de leden elkaar kunnen helpen en raden. Het is goed om te zien de ontwikkeling van vele goed opgevoede kinderen, het gelukkige huwelijk van de ouders en hun vertrouwen in de toekomst. ( In elk maand de eerste en derde woensdagavond van 5 tot 7.)

Een andere club is de Vrouwensportclub, een club voor gezond blijven (geleid door Mevrouw Jenei Erzsébet Barkóczki) en voor een goede figuur naar de Alizetics - methode (geleid door Hajnalka Gombos). Er bestaat grote aanspraak op deze activiteit, na de dagelijke werk doet een beetje lichaamoefening, opfrissing goed voor iedereen. Voor en na de activiteiten kunnen de vrouwen in nuttige gesprekken met elkaar hun vreugden en problemen delen. Zo hebben de bijeenkomsten een werkelijke gemeenschapvormende uitwerking ('s dinsdags en 's donderdags van 19.15 tot 20.15.)

In onze kerk heeft ook het regionale centrum van de Missie voor de Doven van de Hongaarse Gereformeerde Kerk plaats gekregen - door de verzekering van de noodzakelijke geestelijke en technische voorwaarden ( inductiestroppen, tekenvertolker). De leider is de synodenreferent Lóránt Járai. Er zijn regionale bijeenkomsten in elk kwartaal. Deelname aan de godsdienst: 's zondags.

Maandelijks komen de leden van de Club Leefwijze bijeen, om referaten over de bewaring van de gezondheid aan te horen en om raden in verband met het levensleiden te kregen.In de club brengen er huisartsen, diëtisten, fysiotherapeuten verslagen uit. ( De leidster is Mevrouw László Mészáros.)

Een liefe kleurtje in ons veelkleurig huis is de Vereniging van de Families met Meerdere Culturen. ( De leidsters: Mevrouw Papdeák Jemma Javanova, Mevrouw Gutema Dr. Margit Némeczki.) Ze hebben volgens de voorschlag van het Burgermeestersbureau in Debrecen onze gemeente opgezocht, en hebben bij ons liefdevol opname gevonden. De ouders uit verschillende etniciteiten voeden wonderbaar harmonische, tolerante, achtzame, hulpvardige, levenslustige kinderen op, en ze geven ons een tot nadenken stemmend een voorbeeld erover, dat de liefde alle culturen, religies, naties, leeftijden en temperamenten kan verbinden, tot overeenstemming brengen. Deze families hebben zich in de gemeenschap van de Hongarse maatschappij goed aangepasst, en tegelijkertijd bewaren ze de verschillende ethnisch-culturele tradities ( in elk kwartaal een program).

Bij het gebied van de kerkelijke gemeente hoort het Therapeutische Huis , waar de eenzame, lichamelijk-geestelijk zwake mensen worden verplegt. We houden hier elk zaterdag om 15 uur gereformeerde een kerkdienst en aan grote christelijke feesten kerkdiensten met avondmaal. Door de dienst van een gemeentelid kunnen enkele broeders en zusters, die een betere gezondheidstoestand hebben, op zondag aan de gemeentelijke godsdiensten deelnemen, ze worden met een auto afgehaald.

Een dienst van onze kerk is ook het zorgen voor de verslaafden. Met de aaneensluiting van de Vereniging van het Hongarse Blauwe Kruis en de Stichting voor de Verloren Zoon is er een redder-verzorger-naverzorger-dienst in een ruimte op de woonwijk, aan elk dinsdag van 16 tot18 (Angyalföld plaats 11.).

De Bejaardenclub in Debrecen houdt hier programma's 's donderdags van 9 tot 11 uur ( heilgymnastiek, referaten, gesprekken, liefdemaaltijd).

"Ouders met sluitel in plaats van kinderen met sluitel!" - De ouders met kinderen kunnen naar het aanspraak een sluitel voor de speelplaats van het huis kregen - ze kunnen zo deze gelukkig met hun familie gebruiken. Dit is een echte drugpreventie!

De Vereniging voor de Gestoorde Mensen werd in het jongst verleden officiel onder het adres van het civielhuis geregistreerd.
Deze organisatie probeert voor onze geestelijk gestoorde medemensen in het gebied van de informatiek werkplaatsen en bezigheden te geven, opleiding aan te bieden.
Ze houden de programma's op afgesprokene tijdpunten.

Onze gemeente staat in contact met de Hongaarsen die buiten de huidige grenzen leven, met name de gereformeerde gemeenten in Csonkapapi (Karpaten) en in Szatmárnémeti (in de Partium, in Roemenië), en we hebben ook contact met de gemeente van Wolvega in Nederland. Zo diverse overheidsdienst doet de parochie.

De gemeenteraad van Debrecen steunt onze gemeente in de ramen van een cultuurlijke samenwerkingsovereenkomst zedelijk, financieel en door werkstatus. Het Ministerie voor Kinderen, Jeugd en Sport heeft de dominee van de gemeente 2002 erkenning gegeven. De realisering van onze doelstellingen helpen ons ook kerkelijke, staatelijke en civiele prijsvragen.

De medewerkersgemeente van de parochie bestaat onder de leiding van de predikant uit volontairs, godsdienstleraars medewerkers die hun loon van het stedelijke gemeentebestuur krijgen, jongeren in vervangende dienstplicht, die alle hun arbeid gewetensvol, plichtgetrouw, met liefde doen.

Het is niet gemakkelijk om op een woonwijk dienst te doen, waar het leven van vele mensen wortelloos, zonder perspektief is. Om aan het verleden met verering te herinneren werd de drempelsteen van onze nieuwe kerk uit een trapstrede van de Ispotály-kerk, die in de tweede wereldoorlog werd gebombadeerd, en daarom hebben we ook een gedenkpark uit gerestaureelde grafstenen opgericht, ter herinnering aan beroemde kerkelijke publieke personen in Debrecen. In dit gedenkpark staat ook de grafpaal van de Club Rotary, die het gedachtenis van de stichter van de Club, de gereformeerde bisschop Dezső Baltazár en de burgermeester György Magoss houdt. We willen uit de herinnering aan deze voorbeeldige voorlopers kracht putten, handleiding krijgen.

We proberen door onze arbeid voor de mensen voorbeeld te geven. We moedigen alle mensen aan, zich niet in een gefantaseerde ivoren toren in te sluiten, voor de medemensen niet af te sluiten, ze zullen aannemend-opnemend-dienende gemeenten zijn.
We kunnen alleen maar dan andere verrijken, en we zelfs kunnen alleen maar dan rijk zijn, als we een brug tussen de ene en andere mens slaan, als we voor het opnemen van de waarden van de andere open zijn en we ertoe bereid zijn, om onze eigene waarden met onze medemensen te delen.

In liefde te leven en dienen - dat is de zin en doel van het leven. Da is ook de zin en doel van ons leven en onze gemeente.

We streven daarna, dat we in het teken van deze gedachte- met hulp van God - onze zending kunnen voleindigen.

 

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.