Nyomtatás E-mail

2015.01.04.  10 óra

Köszöntő ige: Hagyd az ÚRra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Zsolt. 37,5.
Énekek: 191,1.   254,1-5.   173,1.   479,1. 479,2-4.  Himnusz 
Lekció:  111. zsoltár 1-10. 
Alapige: Lukács evangéliuma 17. rész 3-6. vers
Igehirdető: Dr. Lenkeyné Dr. Semsey Klára teol. prof.  
 

Igehirdetés letöltése

VIGYÁZZATOK MAGATOKRA!

(Lukács 17,3-6.)

 

alt

 

111. zsoltár 1-10. 

Dicsérjétek az URat! Hálát adok az ÚRnak teljes szívből! a becsületes emberek körében és közösségében. Nagyok az ÚR tettei, kikutathatják, akiknek csak kedvük telik benne. Munkája fenséges és ékes, igazsága örökre megmarad. Emlékezetessé tette csodáit, kegyelmes és irgalmas az ÚR. Eledelt adott az istenfélőknek, örökké emlékezik szövetségére. Hatalmas tetteit kijelentette népének, nekik adta a pogányok birtokát. Kezének munkái igazak és jogosak, rendelkezései maradandóak, rendíthetetlenek mindörökké, igazán és helyesen vannak megalkotva. Gondoskodott népe megváltásáról, örökre elrendelte szövetségét, szent és félelmes az ő neve. A bölcsesség kezdete az ÚR félelme. A józan eszűek mind eszerint élnek. Az ő dicsérete örökre megmarad.

Lukács evangéliuma 17. rész 3-6. vers

Vigyázzatok magatokra!” Ha vétkezik ellened atyádfia, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki. És ha naponta hétszer vétkezik ellened, és hétszer tér vissza hozzád ezt mondva: Megbántam - bocsáss meg neki.” Az apostolok így szóltak az Úrhoz: „Növeld a hitünket!” Az Úr ezt válaszolta: „Ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ehhez a vadfügefához: Szakadj ki gyökerestől, és gyökerezz meg a tengerben - az engedelmeskedne nektek.”  

 

 

Kedves Testvéreim! 
 

 

 
 
Ismeretlen az út, amelyen elindulunk az új esztendőben. Sok a fenyegető hír. Mit hoz a holnap? Mit hoz a jövő? Ebben a helyzetben szólal meg ma Urunk: „Vigyázzatok magatokra!”

Vigyázzunk magunkra!

Mit jelent ez? Igénk eszméltet arra, hogy van Atyánk, a mindenható Isten, aki törődik velünk, mert neki fontosak vagyunk. Ő azt akarja, hogy mi is legyünk fontosak magunknak. Az életünket Tőle kaptuk. Neki akkor is fontosak maradunk, amikor nem hallgatunk Rá, sőt talán tudni sem akarunk Róla. Ő szabadított meg bennünket attól, aki nemcsak Neki, hanem minden embernek ellensége: az ördög. Eszméltet Atyánk arra, hogy esélyt adott az értelmes életre, az örök életre. Feltétel nélküli kegyelme, bűnbocsánata által rendbe jöhet az elrontott életünk: az Ő jó rendjének megfelelően élhetünk. Neki fontos a lelki-testi egészségünk. Törődjünk magunkkal! A testi kenyér és a lelki kenyér, a munka és a pihenés helyes arányát kijelentette. Rendezetté lehet az egyéni, a családi életünk, az életben való forgolódásunk. Készüljünk a jövőre, Isten dicsőséges országába! A földi életünk nem a végcél, hanem adottság arra, hogy az örök életre készüljünk fel. Ha földi életünk napjai leperegnek, Krisztus ölelő karjai fogadnak bennünket. Éljünk jól az értelmes életre, az örök életre szóló eséllyel! Vigyázzatok magatokra, ez tehát azt jelenti, hogy éljünk a Krisztus érdeméért nekünk adatott kegyelemmel, bízzuk magunkat, családunk tagjaival együtt a Mindenható Istenre! Felelősek vagyunk magunkért, ne játsszuk el azt az esélyt, amit Ő a legnagyobb áldozat, Jézus golgotai keresztje által teremtett meg.

Törődjünk egymással!

Atyánknak fontosak a testvéreink, a velük való rendezett kapcsolat. Azok, akik Krisztushoz tartoznak, nem magányos „egykék”, hanem sokan egymásnak testvérei. Fontos a testvéreinkkel való törődés, az egymás iránti figyelmesség, az egymás örömeiben és gondjaiban való részvétel, és a vétkező figyelmeztetése. Ha vétkezik a testvéred ellened, figyelmeztesd! A vétkezés soha nem magánügy. Arról van szó, hogy a figyelmeztetésre elsősorban annak van szüksége, aki vétkezik. Érte szólunk tehát, amikor neki szólunk. Ahogyan természetes dolog az, hogy ha valaki elesik, segítünk neki felállni, úgy természetes igénk útmutatása szerint az is, hogy aki lelkileg esik el, azt se nézzük el tétlenül. Mindenkinek lehetnek rossz napjai, illetve nehéz szakaszai az életének. Legyen kinek-kinek olyan testvére, akikre számíthat, és akik őrá is számíthatnak. A vétkezés, a bűn rendezésének módja minden esetben a bűnbánat és a megbocsátás. Erre kell törekednünk. Erre egész életünk folyamán szükségünk van. Ne mentegessük magunkat, hanem kövessük a krisztusi utat. Az ellenség megoszt, Krisztus egyesít. Ami rendezetlenné lett, lehet rendezni.

Növekedjünk a hitben!
 
A magunkért és a másokért való felelősség gyakorlásának titkát, hátterét világítja meg igénk harmadik egysége. Ez pedig az imádságban elkérhető hit. „Növeld a mi hitünket!” A tanítványok kérése mutatja azt a lehetőséget, amelyre Urunk is számtalan alkalommal bátorít: Kérjetek és adatik nektek. Hitre, a Mindenható iránti feltétlen bizalomra van szükségünk. A hit az a csatorna, amely a Mindenható rendkívüli erejét, a szeretet Lelkét biztosítja számunkra,. Így lesz a lehetetlen lehetségessé. Az Ő Lelke, a szeretet Lelke gyógyítja lelki-testi bajainkat, betegségeinket, az elrontott kapcsolatainkat. A Mindenhatóba vetett hit csodát szül. Megváltoztathat nehéz történelmi helyzeteket, barátokká tehet ellenségeket, újra egymásra találhatnak egymástól eltávolodott családtagok, sőt még munkatársak is. Éljünk a nekünk adott lehetőséggel, hogy a Mindenható Isten csodái valósulhassanak meg 2015-ben!

 

 

  

 
Ámen. 
 

 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.