Nyomtatás E-mail

2015.02.01.  10 óra

Köszöntő ige: Zsoltárok 105,1-7 : Magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét ... ! 
Énekek: 65,1.   165,1-3.   84,1.   286,1-9.   165,4-6. 
Olvasmány: János evangéliuma 4. rész 1 - 26. vers 
Alapige: János evangéliuma 4. rész 24. vers 
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor
 

Igehirdetés letöltése

Magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit!
Énekeljetek néki, zengedezzetek néki, beszéljétek el minden ő csodatételét.
Dicsekedjetek az ő szent nevével; örvendezzen azoknak a szívök, a kik keresik az Urat.
Kivánjátok az Urat és az ő erejét; keressétek az ő orczáját szüntelen.
Emlékezzetek meg az ő csodáiról, a melyeket cselekedett; jeleiről és az ő szájának ítéleteiről.
Oh Ábrahámnak, az ő szolgájának magva; oh Jákóbnak, az ő választottának fiai!
Ő, az Úr a mi Istenünk, az egész földre kihat az ő ítélete.

105. zsoltár 1-7. vers )

 

alt

 

János evangéliuma 4. rész 1 - 26. vers 

  1. Amint azért megtudta az Úr, hogy a farizeusok meghallották, hogy Jézus több tanítványt szerez és keresztel, mint János, 
  2. (Jóllehet Jézus maga nem keresztelt, hanem a tanítványai,) 
  3. Elhagyá Júdeát és elméne ismét Galileába. 
  4. Samárián kell vala pedig általmennie. 
  5. Megy vala azért Samáriának Sikár nevű városába, annak a teleknek szomszédjába, a melyet Jákób adott vala az ő fiának, Józsefnek. 
  6. Ott vala pedig a Jákób forrása. Jézus azért, az utazástól elfáradva, azonmód leüle a forráshoz. Mintegy hat óra vala. 
  7. Jöve egy samáriabeli asszony vizet meríteni; monda néki Jézus: Adj innom! 
  8. Az ő tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. 
  9. Monda azért néki a samáriai asszony: Hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, a ki samáriai asszony vagyok?! Mert a zsidók nem barátkoznak a samáriaiakkal. 
  10. Felele Jézus és monda néki: Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, a ki ezt mondja néked: Adj innom!; te kérted volna őt, és adott volna néked élő vizet. 
  11. Monda néki az asszony: Uram, nincs mivel merítened, és a kút mély: hol vennéd tehát az élő vizet? 
  12. Avagy nagyobb vagy-é te a mi atyánknál, Jákóbnál, a ki nékünk adta ezt a kutat, és ebből ivott ő is, a fiai is és jószága is? 
  13. Felele Jézus és monda néki: Mindaz, a ki ebből a vízből iszik, ismét megszomjúhozik: 
  14. Valaki pedig abból a vízből iszik, a melyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, a melyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. 
  15. Monda néki az asszony: Uram, add nékem azt a vizet, hogy meg ne szomjúhozzam, és ne jőjjek ide meríteni! 
  16. Monda néki Jézus: Menj el, hívd a férjedet, és jőjj ide! 
  17. Felele az asszony és monda: Nincs férjem. Monda néki Jézus: Jól mondád, hogy: Nincs férjem; 
  18. Mert öt férjed volt, és a mostani nem férjed: ezt igazán mondtad. 
  19. Monda néki az asszony: Uram, látom, hogy te próféta vagy. 
  20. A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak; és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, a hol imádkozni kell. 
  21. Monda néki Jézus: Asszony, hidd el nékem, hogy eljő az óra, a mikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az Atyát. 
  22. Ti azt imádjátok, a mit nem ismertek; mi azt imádjuk, a mit ismerünk: mert az idvesség a zsidók közül támadt. 
  23. De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben, és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul. 
  24. Az Isten lélek: és a kik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. 
  25. Monda néki az asszony: Tudom, hogy Messiás jő (a ki Krisztusnak mondatik); mikor az eljő, megjelent nékünk mindent. 
  26. Monda néki Jézus: Én vagyok az, a ki veled beszélek.  

János evangéliuma 4. rész 24. vers 

Az Isten lélek: és a kik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. 

 

SORSFORDÍTÓ TALÁLKOZÁS JÉZUSSAL IV.  

 

Az Isten Lélek, és akik imádják Őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.

 

Kedves Testvéreim! 

 

Az elmúlt hetekben Jézus és a samáriai asszony találkozása történetének szakaszait olvashattuk a református Bibliaolvasó Kalauz kijelölése szerint. Az Ökumenikus Imahét témája is ugyanez az evangéliumi történet volt. Isten komoly üzenetet szeretne közölni velünk ezen a történeten keresztül. 

Isten Lelke segítségével szeretnék egy evangélizációs igehirdetés sorozattal szolgálni erről a történetről a gyülekezetnek a fenti címmel. Vannak az ember életében meghatározó, felejthetetlen, sőt sorsfordító találkozások… Ilyen találkozás történt a Jákób kútjánál.

Jézus és a samáriai asszony beszélgetésének alapján három kérdés fogalmazódik meg: Kik, hol, hogyan imádhatják az Örökkévalót? 

1. Kik imádhatják az Örökkévaló Istent? 

„Jákób, a mi atyánk” - ez a néhány szó hitvallás (12. vers). Ha ezt egy hívő zsidó ember mondja, nem csodálkozunk rajta, hiszen Jákób valóban Izrael népének egyik ősatyja. Azonban az a különös, hogy ebben a történetben ez a hitvallás egy samáriai asszony ajkáról szól. Hogyan? Egy samáriai asszonynak is lehet Jákób az ősatyja? Igen. A samáriaiak etnikailag és vallásilag keverék népnek számítottak: Krisztus előtt 722-ben az asszír hódítás idején telepítettek ide pogány lakosságot, és a zsidó nép maradéka idővel összekeveredett a betelepített lakossággal. Ennek ellenére megőriztek valamit zsidó identitásukból, és ezért Jákóbot ősatyjuknak vallották. 

A keresztyének is hasonlóan vallanak hitükről: A Biblia Ábrahámot úgy mutatja be, mint „minden hívő atyját” (Római levél 4,9-12). Isten szeretete az Izrael népének adatott kijelentés és küldetés által kiterjed a többi népre, minden emberre is. 

2. Hol kell az Örökkévaló Istent imádni? 

A zsidók és a samaritánusok évszázados vallási vitája volt az a kérdés: hol lehet az Örökkévaló Isten imádatának szent helye? A Garizim hegyen vagy a Sion hegyen, Jeruzsálemben? 

Jeruzsálemi zarándoklat - Siratófal felirata: „Az Örökkévaló jelenléte e helyről soha el nem távozik.” - Megrendítő élmény! 

Jézus felelete arra mutat rá, hogy Isten imádata nincs helyhez kötve. 
- pusztai vándorlás: Isten rendelte a Szent Sátor építését, hogy mobil legyen a szenthely, hogy jelenléte együtt vándoroljon az Ő népével
- Salamon imádsága az első jeruzsálami templom felszentelésekor: „Vajon lakhat-e Isten a földön?” (I. Királyok 8,27) 
- prófétai látomás: „Isten dicsősége betölti az egész földet.” (Ézsaiás 6,3) 
- a debreceni Kápolnás utcai zsinagóga felirata: „Ha te eljössz az én házamba, én is elmegyek a te házadba.” 

Hol lakik tehát az Örökkévaló Isten?! – Ő nincs helyhez kötve! Az Isten lélek, és Őt lélekben és igazságban kell imádni. Ez azt jelenti, hogy nem az emberi elképzelések szerint, hanem a valóságnak megfelelően, ahogyan Isten létezik és kijelenti magát. 

3. Hogyan lehet az örökkévaló Istent imádni? 

Isten Jézus Krisztusban jelentette ki magát, szeretetét.
 - Ő az igazság. (János 14,6)
 - Eljött világunkba, hogy találkozzon velünk, hogy lelkünkben lakozzon Lelke által. (Jelenések 3,20)
 - „Testünk a Szent Lélek temploma.” (I. Korinthus 6,19) 

Imádjuk Istent, Jézus Krisztus kijelentése által, lélekben és igazságban (életünkben és valóságban) – mindenkor, mindenhol! 


Ámen. 

 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.