Nyomtatás E-mail

2015.02.08.  10 óra

Köszöntő ige: Apostolok cselekedetei 1,8 : „ ... a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim ... ” 
Énekek: 342,1.   289,1-8.   230,1.   295,1.   289,9-11. 
Olvasmány: János evangéliuma 4. rész 25 - 42. vers 
Alapige: János evangéliuma 4. rész 42b. vers 
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor
 

Igehirdetés letöltése

„ ... vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok:
és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben,
mint az egész Júdeában és Samariában 
és a földnek mind végső határáig. 

Apostolok cselekedetei 1. rész 8. vers )

 

alt

 

János evangéliuma 4. rész 25 - 42. vers 

  25. Monda néki az asszony: Tudom, hogy Messiás jő (a ki Krisztusnak mondatik); mikor az eljő, megjelent nékünk mindent. 
  26. Monda néki Jézus: Én vagyok az, a ki veled beszélek. 
  27. Eközben megjövének az ő tanítványai; és csodálkozának, hogy asszonnyal beszélt; mindazáltal egyik sem mondá: Mit keresel? vagy: Mit beszélsz vele? 
  28. Ott hagyá azért az asszony a vedrét, és elméne a városba, és monda az embereknek: 
  29. Jertek, lássatok egy embert, a ki megmonda nékem mindent, a mit cselekedtem. Nem ez-é a Krisztus? 
  30. Kimenének azért a városból, és hozzá menének. 
  31. Aközben pedig kérék őt a tanítványok, mondván: Mester, egyél! 
  32. Ő pedig monda nékik: Van nékem eledelem, a mit egyem, a mit ti nem tudtok. 
  33. Mondának azért a tanítványok egymásnak: Hozott-é néki valaki enni? 
  34. Monda Jézus: Az én eledelem az, hogy annak akaratját cselekedjem, a ki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem. 
  35. Ti nem azt mondjátok-é, hogy még négy hónap és eljő az aratás? Ímé, mondom néktek: Emeljétek fel szemeiteket, és lássátok meg a tájékokat, hogy már fehérek az aratásra. 
  36. És a ki arat, jutalmat nyer, és az örök életre gyümölcsöt gyűjt; hogy mind a vető, mind az arató együtt örvendezzen. 
  37. Mert ebben az a mondás igaz, hogy más a vető, más az arató. 
  38. Én annak az aratására küldtelek titeket, amit nem ti munkáltatok; mások munkálták, és ti a mások munkájába állottatok. 
  39. Abból a városból pedig sokan hivének benne a Samaritánusok közül az asszonynak beszédéért, a ki bizonyságot tett vala, hogy: Mindent megmondott nékem, a mit cselekedtem. 
  40. A mint azért oda mentek hozzá a Samaritánusok, kérék őt, hogy maradjon náluk; és ott marada két napig. 
  41. És sokkal többen hivének a maga beszédéért, 
  42. És azt mondják vala az asszonynak, hogy: Nem a te beszédedért hiszünk immár: mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy bizonnyal ez a világ idvezítője, a Krisztus.  

János evangéliuma 4. rész 42b. vers 

... Nem a te beszédedért hiszünk immár: mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy bizonnyal ez a világ idvezítője, a Krisztus.  

 

SORSFORDÍTÓ TALÁLKOZÁS JÉZUSSAL V.  

 

„ … hallottuk és tudjuk, hogy valóban Ő – Jézus Krisztus – a világ Üdvözítője.

 

Kedves Testvéreim! 

 

Az elmúlt hetekben Jézus és a samáriai asszony találkozása történetének szakaszait olvashattuk a református Bibliaolvasó Kalauz kijelölése szerint. Az Ökumenikus Imahét témája is ugyanez az evangéliumi történet volt. Isten komoly üzenetet szeretne közölni velünk ezen a történeten keresztül. 

Isten Lelke segítségével szeretnék – immár 5. alkalommal – evangélizációs igehirdetéssel szolgálni erről a történetről a gyülekezetnek a fenti címmel. 

1. Emberkerülő samáriai asszony. 

Jézus és a samáriai asszony története úgy indult, hogy abból nemigen lehetett egy áldott találkozásra következtetni. 
„Az idő délfelé járt” - rekkenő hőség volt, ilyenkor az emberek elhúzódtak a házak, fák hűvösébe. Erre számított a samáriai asszony, amikor elindult a kútra: nem akart senkivel sem találkozni. Megvetett, kigúnyolt asszony volt, sok megaláztatás érte, nem hiányzott neki még egyetlen elítélő tekintet sem. Kerülte az embereket, és őt is kerülték az emberek. Beletörődött ebbe a kirekesztett helyzetbe. 

Annál nagyobb lehetett a meglepődése, hogy valaki ilyen időben ott ült a kútnál. VALAKI nem kerülte el, sőt még meg is szólította őt! 

Az előző istentiszteletek alkalmával többször is elolvastuk Jézus és a samáriai asszony beszélgetését. Volt abban minden: nemzetiségi, nemi, vallási ellentétek; megélhetési kérdések; házassági-családi problémák; boldogság-üdvösség utáni vágyak, lelki megsejtések… Jézussal lehet beszélgetni mindenről – Vele meg lehet beszélni mindent! Te szoktál beszélgetni Jézussal – mindenről, őszintén?! 

2. Az emberkereső samáriai asszony. 

A tanítványok visszaérkeztek a közeli faluból, ennivalót hoztak. Érzékelték a szokatlan helyzetet: Jézus egy samáriai asszonnyal beszél. A samáriai asszony iránti megvetésüket nem mondták ki, de a szívükben lévő gondolatok a tekintetükben, az arcvonásaikban, a hallgatásukban tükröződtek … 

Mit ér a jómodor, a „póker-arc”, ha a szív tele van szeretetlenséggel, gőggel, irigységgel, tisztátalansággal, haraggal…?! 

A samáriai asszony azonban már nem törődött ezzel a viselkedéssel. Otthagyta – ottfelejtette a korsóját a kútnál. Már nem volt szomjas, mert a lelke az élő vízből ívott, az Úr Jézus üdvözítő szavaitól felüdült. Jézus sem volt már „éhes”, mert tele volt a lelke örömmel, hiszen egy bűnös lélek megtért, egy elveszett élet megtaláltatott! 

Egy újabb szokatlan dolog történt: az az asszony, aki eddig kerülte az embereket, akit eddig kerültek az emberek, most kereste az emberekkel való találkozást. Odament azokhoz, akik őt eddig megvetették, gúnyolták, lenézték, semmibe vették. Hirdette nekik az örömhírt: itt van Jézus, a világ Üdvözítője, aki nem kerüli el a bűnös embert, sőt akar és tud segíteni rajta! A samáriai asszony tanúságtételére egy egész falu megtért! 

Hallották és bizonyosságot nyertek arra nézve, hogy valóban Jézus a Messiás, a világ Üdvözítője! 

Jézus két alapvető útmutatása: 
„Térj meg!” (Máté 4,17) 
„Térj haza!” (Lukács 8,39) 

Tedd te is! 

 
Ámen. 
 

 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.