Nyomtatás E-mail

2015.02.15.  10 óra

Köszöntő ige: 
Apostolok cselekedetei 20. rész 28. vers : 
... a Szent Lélek titeket vigyázókká tett ... ” 
Énekek: 50,1.   432,1-9.   25,2.   211,1-2.   465,1-4. 
Olvasmány:  Ezékiel próféta könyve 33. rész 1-20. vers
Alapige: Ezékiel próféta könyve 3. rész 16-17. vers
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor
 

Igehirdetés letöltése

 

Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra,
melyben a Szent Lélek titeket vigyázókká tett,
az Isten anyaszentegyházának 
legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett.

Apostolok cselekedetei 20. rész 28. vers )

 

alt

 

Ezékiel próféta könyve 33. rész 1-20. vers 

  1. És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: 
  2. Embernek fia! szólj néped fiaihoz és mondjad nékik: Mikor hozándok fegyvert valamely földre, és a föld népe választ egy férfit ő magok közül, és őt őrállójokká teszik: 
  3. És ő látja jőni a fegyvert a földre, és megfújja a trombitát, és meginti a népet; 
  4. Ha valaki hallándja a trombitaszót, de nem hajt az intésre, s aztán a fegyver eljő és őt utóléri: az ő vére az ő fején lesz. 
  5. Hallotta a trombitaszót, de nem hajtott az intésre, tehát az ő vére ő rajta lesz; és ha hajtott az intésre, megmentette lelkét. 
  6. Ha pedig az őrálló látja a fegyvert jőni, s nem fújja meg a trombitát, és a nép nem kap intést, és eljő a fegyver s utólér közülök valamely lelket, ez a maga vétke miatt éretett utól, de vérét az őrálló kezéből kérem elő. 
  7. És te, embernek fia, őrállóul adtalak téged Izráel házának, hogy ha szót hallasz a számból, megintsed őket az én nevemben. 
  8. Ha ezt mondom a hitetlennek: Hitetlen, halálnak halálával halsz meg; és te nem szólándasz, hogy visszatérítsd a hitetlent az ő útjáról: az a hitetlen vétke miatt hal meg, de vérét a te kezedből kívánom meg. 
  9. De ha te megintetted a hitetlent az ő útja felől, hogy térjen meg róla, de nem tért meg útjáról, ő vétke miatt meghal, de te megmentetted a te lelkedet. 
  10. Te pedig, embernek fia, mondjad Izráel házának: Ezt mondjátok, mondván: Bizony a mi bűneink és vétkeink rajtunk vannak, és bennök mi megrothadunk, mimódon éljünk azért? 
  11. Mondjad nékik: Élek én, ezt mondja az Úr Isten, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg, térjetek meg gonosz útaitokról! hiszen miért halnátok meg, oh Izráel háza!? 
  12. Te pedig, embernek fia, szólj néped fiaihoz: Az igaznak igazsága meg nem menti őt a napon, a melyen vétkezendik, és a hitetlen hitetlensége által el nem esik a napon, melyen megtérend hitetlenségéből, és az igaz nem élhet az ő igazsága által a napon, melyen vétkezendik. 
  13. Mikor ezt mondom az igazról: Élvén éljen; és ő bízván igazságában, gonoszságot cselekszik: semmi igazsága emlékezetbe nem jő, és gonoszsága miatt, melyet cselekedett, meghal. 
  14. S ha mondom a hitetlennek: halállal halsz meg; és ő megtér bűnéből és törvény szerint s igazságot cselekszik; 
  15. Zálogot visszaad a hitetlen, rablottat megtérít, az életnek parancsolatiban jár, többé nem cselekedvén gonoszságot: élvén él, és meg nem hal. 
  16. Semmi ő vétke, melylyel vétkezett, emlékezetbe nem jön néki; törvény szerint és igazságot cselekedett, élvén él. 
  17. És ezt mondják néped fiai: Nem igazságos az Úrnak útja; holott az ő útjok nem igazságos. 
  18. Mikor az igaz elfordul az ő igazságától s gonoszságot cselekszik, meghal a miatt. 
  19. És mikor a hitetlen elfordul az ő hitetlenségétől és törvény szerint s igazságot cselekszik, él a miatt. 
  20. És azt mondjátok: Nem igazságos az Úrnak útja: mindeniteket az ő útja szerint ítélem meg, Izráel háza.  

Ezékiel próféta könyve 3. rész 16-17. vers 

  16. És lőn hét nap mulva az Úr szava hozzám, mondván: 
  17. Embernek fia! őrállóul adtalak én téged Izráel házának, hogy ha szót hallasz számból, intsd meg őket az én nevemben.  

 

 

Így szólt hozzám az Úr igéje: Emberfia! Őrállóvá tettelek téged.

 

Kedves Testvéreim! 

 

A Református Bibliaolvasó Kalauz mai napra kijelölt ószövetségi igéje egyrészt az Istennek irántunk megnyilvánuló felelős szeretetéről, másrészt pedig az embernek az embertársa iránti felelős szeretetéről szól. Önző, felelőtlen, következmények nélküli világunkban különösen fontos üzenetet tartalmaz számunkra ez ige. 

1. Mit jelent őrállónak lenni? 

őrálló = megbízásból vigyáz, felügyel valakire, valamire; valakit, valamit védelmez; 
figyelmeztet = felhívja a figyelmet; óvatosságra int; eszébe juttat; int 

Az őrálló megbízást teljesít.
Nem a maga akaratából vigyáz, hanem feladatot teljesít. Az őrálló nem magára figyel, nem magával törődik, hanem a reá bízott személyekre és értékekre ügyel. 

2.  „Figyelmeztesd őket - az Én nevemben!” 

A prófétát Isten bízta meg az őrállói feladattal (3. és 33. rész) Izrael népe körében, amely bűnei miatt a babiloni fogságra jutott. Ez azt jelenti, hogy Istennek fontos az ember. Isten azzal az emberrel is törődik, aki nem törődik Vele. Istennek nem közömbös egyetlen ember sorsa sem. Isten figyelmeztetésének célja: az életmentés. 

Ez a prófétai elhívás-történet is szemlélteti, hogy az Örökkévaló Isten tényleg élő személy, akivel valóságos kapcsolatot lehet kialakítani és fenntartani. Az egy, élő, igaz Istenbe vetett hit nem elmélet, nem egy vallásos rendszer, nem erkölcsi törvények halmaza, hanem az Isten és az ember között működő kapcsolat, amely mindkét félen múlik. Pontosabban, ahogyan az ember reagál az Istennek minden ember iránt megnyilvánuló szeretetére, úgy fog alakulni a földi és örök sorsa is.

Isten dinamikus a kapcsolattartásban: Ő kész a megbocsátásra, a múlt lezárására, és kész az új esély megadására, a megtérés által egy új élet ajándékozására. „Isten nem akarja a bűnös halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról és éljen.” (33,11) Ugyanakkor Isten nem alkuszik meg a bűnnel, nem írja jóvá az engedetlenséget, hűtlenséget. Ha valaki nem marad meg az Úr törvényének útján, akkor súlyos következményeket von magára. 

3. „Ha te figyelmezteted …” 

A próféta nem akarta elvállalni az őrállói feladatot, de Isten „kényszerítette” e szolgálatra (3,14). 

Felelősséget vállalni nem könnyű feladat. Ma menekülnek az emberek a felelősség elől: többek között ezért nem kötnek házasságot, ezért nem vállalnak vezető beosztást; ezért nem tevékenykednek a köz javáért … 

Felvállalni a vigyázó figyelmeztetés nyomán fellépő sértődést, haragot, sőt bosszúállást nem könnyű dolog. Mégis: a felelős Istennel lelki közösségben élő ember nem lehet felelőtlen, nem lehet önző, nem lehet közömbös a másik ember földi és örök sorsa iránt!

A Zsidókhoz írt levél 3. részének 12-13. verseiben ezt olvashatjuk: 
„Vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Sőt buzdítsátok (intsétek) egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjen közületek valaki a bűn csábításától.” 

Testvérem! Fogadd el és gyakorold a figyelmeztetést – életet ment!  

 
Ámen. 
 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.