Nyomtatás E-mail

2015.02.22.  10 óra

Köszöntő ige: Róma 3,14 : „ ... öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.”   
Énekek: 32,1.   168,1-4.   179.   180.   221,1-6. 
Olvasmány: Nehémiás könyve 1. rész 1-11. vers 
Alapige: Jóel próféta könyve 2. rész 12. vers 
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor
 

Igehirdetés letöltése

 ... öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

Római levél 13. rész 14. vers 

 

alt

 

Nehémiás könyve 1. rész 1-11. vers 

  1. Nehémiásnak, a Hakália fiának beszédei. És lőn a Kislév nevű hóban, a huszadik esztendőben, hogy én Susán várában valék. 
  2. És jöve hozzám Hanáni, egy az én atyámfiai közül, és vele együtt férfiak Júdából, és tudakozódtam tőlök a fogságból megszabadult maradék zsidók felől és Jeruzsálem felől. 
  3. És mondának nékem: A fogságból megszabadult maradék zsidók ott abban a tartományban nagy nyomorúságban és gyalázatban vannak; és azonfelül Jeruzsálem kőfala lerontatott, s kapui tűzben égtek meg! 
  4. Hogy pedig meghallám e beszédeket, leültem és sírtam és keseregtem napokon át, s bőjtölék és imádkozám a mennynek Istene előtt; 
  5. És mondék: Kérlek Uram, mennynek Istene, nagy és rettenetes Isten! Ki megtartja a szövetséget és irgalmasságot az őt szeretőknek és az ő parancsolatait megtartóknak; 
  6. Oh, legyen figyelmetes a te füled, és szemeid legyenek nyitva, hogy meghallgassad a te szolgádnak könyörgését, melylyel én könyörgök most előtted nappal és éjjel Izráel fiaiért, szolgáidért, és vallást tészek az Izráel fiainak bűneiről, melyekkel vétkeztünk te ellened, én is s az én atyámnak háza vétkeztünk! 
  7. Felette igen vétkeztünk ellened, és nem tartottuk meg a parancsolatokat, és a rendeléseket és a törvényeket, melyeket parancsoltál volt Mózesnek a te szolgádnak. 
  8. Oh, emlékezzél meg arról a beszédről, melyet parancsoltál Mózesnek, a te szolgádnak, mondván: Ha ti vétkeztek, én meg elszélesztelek titeket a népek között; 
  9. Ha pedig megtérendetek hozzám és megtartjátok parancsolataimat és cselekeszitek azokat: még ha az égnek utolsó szélén volnának is szétszórt gyermekeitek, onnan is összegyűjtöm őket és beviszem arra a helyre, melyet választottam, hogy lakozzék ott az én nevem! 
  10. És ők a te szolgáid és a te néped, a kiket megszabadítottál a te nagy erőd által és a te erős kezed által! 
  11. Kérlek oh Uram, legyen figyelmetes a te füled a te szolgádnak könyörgésére és szolgáidnak könyörgésökre, a kik kívánják félni a te nevedet, és adj, kérlek, jó szerencsét most a te szolgádnak, és engedd, hogy kegyelmet találjon ama férfiú előtt. Én ugyanis a királynak pohárnoka voltam. 

Jóel próféta könyve 2. rész 12. vers 

De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint; bőjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is.  

 

 

De még most is így szól az ÚR: Térjetek meg Hozzám teljes szívvel; böjtölve, sírva és gyászolva!

 

Kedves Testvéreim! 

 

Elkezdődött a Böjt időszaka. Ez a Húsvét ünnepét megelőző hat hét = 40 nap, amely a megváltás és a feltámadás ünnepére készíti fel a keresztyéneket. A Böjt időszaka hamvazószerdával kezdődik, ez évben február 18-val. E napon az őskeresztyének hamut szórtak a fejükre a bűnbánat jeleként, illetve annak megvallásaként, hogy testi mivoltunkban „porból lettünk, porrá leszünk”, Jézus Krisztus által megváltott lelkünk pedig a mennyei honba tér. 

A böjt szó ómagyar fogalom: böjt, bejt = éhezés. 

A böjt átvitt értelemben önmegtartóztatást jelent étel, ital, szórakozás, szexuális élet, munka-elfoglaltság vonatkozásában. A böjt fogalmához, időszakához tehát szorosan kapcsolódik a bűnbánat, az elcsendesedés, a megüresedés, az Isten színe elé készülés, az Isten áldásával való betöltekezés. 

Hogyan élheti meg ezt a komoly, kiegyensúlyozott keresztyén? 

1. A böjt nem öncélú vallásos szokás. 

A böjtnek nem önmagában van értelme, üdvhozó haszna. Az ételtől való tartózkodás csupán éhezés, esetleg fogyókúra. A szórakozás hiánya semmittevéshez vezethet. A szexuális önmegtartóztatás könnyen erkölcsi botlást okozhat. A böjt akkor válik áldássá, ha nem öncél, hanem cél vezérli. A cél átírja az ember értékrendjét, fontossági sorrendjét, és ha ezért cserélődnek fel a sorszámok, akkor van értelme a böjtölésnek. Ha gyásza van valakinek, ha családi problémái, egzisztenciális gondjai nyomasztják vagy a bűnei nehezednek a lelkére, akkor nem kell különösebben erőlködnie, hogy böjtöljön, hiszen nem kíván enni, nem a szexre gondol, nem a Tv előtt akar ülni órákon át. 

 - Nehémiás napokon át ült és sírt, gyászolt és böjtölt, amikor meghallotta a babiloni fogságból hazatért Izrael népe sanyarú sorsát a Szentföldön. (Nehémiás1,4) Pedig királyi udvari főemberként lett volna mit ennie, és lett volna mit tennie… Azonban nem „elhatározta”, hogy most ő böjtölni fog, hanem a lelki fájdalom olyan mértékben eltöltötte, hogy nem tudott mást tenni, másra gondolni, mint népe tagjainak nyomorúságára, és arra, hogy miként segíthetne rajtuk.

 - Jézus szenvedése, kereszthalála értünk, értem történt – ha ebbe belegondolunk, akkor nem sok kedvünk van enni-inni, szórakozni, lótni-futni. böjt a bűnbánat hangsúlyos ideje! Ha túláradó öröme van valakinek, akkor úgyszintén hajlamos az ember elfeledkezni az evésről vagy megszokott tevékenységéről, mert úgy betölti a boldogság élménye. Emlékezetem szerint soha nem volt még szó arról, hogy lehet(ne) örömből, hálaadásból is böjtölni! 

 - Jézusnak olyan lelki öröme volt a samáriai asszony megtérése felett, hogy teljesen elmúlt az éhségérzete! (János 4,31-34) 

 - A 10. meggyógyult leprás ember örömében visszatért Jézushoz hálát adni. Ez egy igazi böjt volt az életében, hiszen szaladhatott volna a családjához, igyekezhetett volna egy hatalmasat enni, vagy kedvenc szórakozását gyakorolni, azonban ő – megtartóztatva magát mindezektől - Jézushoz sietett hálát adni! (Lukács 17,15) 

2. Töltekezz, hogy megüresedj! 

A fizika törvénye: üresedj hogy töltekezz! 
A lélek törvénye: töltekezz hogy üresedj! 

 

Ha Isten betölt, nem marad helye a bűnnek. 

 
Ámen. 
 

 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.