Nyomtatás E-mail

2015.03.15.  10 óra

Köszöntő ige: „...Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.” Jn. 8,36. 
Énekek: 89,1. ♪ 392,1-5. ♪ 162,7. ♪ 475,1-3. ♪ HIMNUSZ . 
Olvasmány:  Timóteushoz írt II. levél 3. rész 10-17. vers  
Alapige: Timóteushoz írt II. levél 3. rész 16-17. vers  
Igehirdető: Dr. Ötvös László kutató lelkipásztor  
 

Igehirdetés letöltése

A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.

2Tim. 3,16-17. 

 

alt

 

2Tim. 3,10-17.  

Te azonban követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, állhatatosságomnak, üldöztetéseimnek, szenvedéseimnek, amelyek Antiókhiában, Ikóniumban, Lisztrában értek. Milyen üldöztetéseket viseltem el, és mindegyikből megszabadított az Úr! De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. A gonosz emberek és ámítók pedig még tovább mennek a rosszban, tévelyegve és másokat is megtévesztve. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.  

2Tim. 3,16-17. 

"A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített." 

 

Kedves Testvéreim! 

 

 

A felolvasott ige alapján feltárul előttünk, hogy Pál apostol lelki gyermeke, Timóteus családjában jelen volt a Szentírás, ezt olvasták és tanulmányozták, így jutott el Timóteus az Isten szent kijelentésének ismeretére és a keresztyén hitre. A reformáció korában és a mi időnkben is az Isten Lelke által megelevenített Szentírás által munkálja Isten a hitre jutást, és a hitben való megmaradást. Fontos tehát, hogy Pál apostol a Szentírásról szól a tanítványának, és levele által mindenkinek, aki azt a kezébe veszi, lelkére köti. Úgy készüljünk az istentiszteletre, úgy fogadjuk az igei üzenetet, úgy hajoljunk a Biblia fölé magános csendességeinkben, hogy Isten maga szól hozzánk.

  1. Jézus Krisztus korában és az apostoli korban az Ószövetség volt a hívek Bibliája, ehhez kapcsolódott az evangélisták és az apostolok írásaiból megőrzött és összegyűjtött újszövetségi kánon, amit mi már az egyházatyák döntése alapján Szentírásnak fogadunk el. A felolvasott igének nagyon fontos üzenete, hogy a Biblia könyveinek meghatározó jellege az ihletettség. Boldogan mondhatjuk el, hogy Isten arra méltatta a prófétákat és az apostolokat, hogy Szent Lelkével segítette őket írói munkásságukban. Az is fontos, hogy ugyanaz a Szent Lélek vezette azokat is, a szent iratokat összegyűjtötték, kánonba szerkesztették, majd különböző nyelvekre lefordították. Hálára indító örömüzenet, hogy minden bibliaolvasó embert is ugyanaz a Szent Lélek érint meg, hogy megérthesse Isten kijelentését és annak üzenetét, olvasva vagy hallgatva a Szentírás szavait. Kérjetek és adatik nektek. Tegye Isten gyönyörűséges alkalommá az istentiszteletet, az ige hallgatását mindenkor, hogy megkaphassuk a szükséges lelki-testi erőt az Isten akarata szerinti élethez.

  2. Isten megelevenített igéjének hatása az emberi élet egész területén megtapasztalható. Pál apostol ezek közül megemlíti a következőket: az ige hasznos a tanításra, a bibliai összefüggéseknek, az élet és a történelem összefüggéseinek megismerésében. Az ige fedd is, úgy figyelmeztet, hogy öröm lesz a bűn megvallása, a bűnbocsánat elfogadása. Az ige által munkálja Isten a megtérést, az új életben járást. Isten nagy pedagógus, aki közvetlen kapcsolata által munkatársaiként és Jézus barátaiként mindnyájunkat mélységes szeretettel vezet lépésről-lépésre.

  3. Isten munkája teszi „tökéletessé” az embert az Isten által rendelt feladat végzésére. Így válik valóságos lehetőséggé az ige üzenetének befogadása, hogy a megkapott lehetőséggel élni tudjon a gyermek, a felnőtt és az idős korban járó hívő ember. Mást jelent a „teljesség” a tanuló ifjúnak; mást a családért, a nagyobb közösségért fáradozó felnőttnek; mást a betegséget hordozó és Isten elé táró idős embernek. Lényeges, hogy mindenki a kapott ajándékkal éljen. Nincs helye az irigykedésnek. Így lesz az ige hasznossá, az ember pedig boldog, hálás, megelégedett, a jóban fáradozó szolgává minden körülmény között, minden időben.

Segítsen, hordozzon Isten mindnyájunkat életünk végéig!

 


Ámen. 

 

 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.