Nyomtatás E-mail

2015.03.29. - virágvasárnap - 10 óra

Köszöntő ige: Zsoltár 50,15. : Hívj segítségül engem a nyomorúság idején,
én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem. 
Énekek: 118,13.    331,1-3.    276,1.    285,6-7.    331,4-5. 
Olvasmány:  Lukács evangéliuma 19. rész 28-40. vers 
Alapige: Zofóniás próféta könyve 3. rész 11-15. vers 
Igehirdető: Balogh Barnabás református lelkipásztor 
 

Igehirdetés letöltése

Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem.

Zsoltár 50,15 )

 

alt

 

Lukács evangéliuma 19. rész 28-40. vers 

  28. És ezeket mondván, megy vala elől, felmenvén Jeruzsálembe. 
  29. És lőn, mikor közelgetett Béthfágéhoz és Bethániához, a hegyhez, mely Olajfák hegyének hívatik, elkülde kettőt az ő tanítványai közül, 
  30. Mondván: Menjetek el az átellenben levő faluba; melybe bemenvén, találtok egy megkötött vemhet, melyen soha egy ember sem ült: eloldván azt, hozzátok ide. 

  31. És ha valaki kérdez titeket: Miért oldjátok el? ezt mondjátok annak: Mert az Úrnak szüksége van reá. 
  32. És elmenvén a küldöttek, úgy találák, a mint nékik mondotta. 
  33. És mikor a vemhet eloldák, mondának nékik annak gazdái: Miért oldjátok el a vemhet? 
  34. Ők pedig mondának: Az Úrnak szüksége van reá. 
  35. Elvivék azért azt Jézushoz: és az ő felsőruháikat a vemhére vetvén, Jézust reá helyhezteték. 
  36. És mikor ő méne, az ő felsőruháikat az útra teríték. 
  37. Mikor pedig immár közelgete az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve kezdé dicsérni az Istent fenszóval mindazokért a csodákért, a melyeket láttak; 
  38. Mondván: Áldott a Király, ki jő az Úrnak nevében! Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban! 
  39. És némelyek a farizeusok közül a sokaságból mondának néki: Mester, dorgáld meg a te tanítványaidat! 
  40. És ő felelvén, monda nékik: Mondom néktek, hogyha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani.  

Zofóniás próféta könyve 3. rész 11-15. vers 

  11. Azon a napon nem szégyenülsz meg egyetlen cselekedetért sem, a melyekkel vétkeztél ellenem; mert akkor eltávolítom körödből azokat, a kik kérkedve örvendeznek benned, és nem kevélykedel többé az én szent hegyemen. 
  12. És marasztok közötted nyomorult és szegény népet, a kik bíznak az Úr nevében. 
  13. Izráel maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, és nem találtatik szájában álnokságnak nyelve, hanem legelésznek és lenyugosznak és nem lesz a ki felrettentse őket. 
  14. Énekelj Sionnak leánya, harsogj Izráel, örvendj és teljes szívvel vígadj Jeruzsálem leánya! 
  15. Megváltoztatta az Úr a te ítéletedet, elfordította ellenségedet; Izráel királya, az Úr, közötted van, nem látsz többé gonoszt!  

 

Virágvasárnap  

 

Azon a napon nem kell szégyenkezned tetteid miatt,melyekkel vétkeztél ellenem.
Örvendezz, vigadj teljes szívből! 

Veled van az Úr, Izrael Királya: nem kell többé veszedelemtől félned.

 

Kedves Testvéreim! 
 

Virágvasárnap: Kijelentés a látható Király láthatatlan királyságáról; a láthatóvá váló Ország maradék népének ujjongó ünneplése. 

1. Korkép – kórkép 

Nem, azt nem lehet sem elképzelni, sem kibírni, hogy 60 évig ne legyen prófétai szó, hogy raktárakká legyenek a templomok, hogy tétlenül nézze Isten a választott népe meg- és elhurcolását, megkínzását, szenvedését. Krisztus előtt jó hat évszázaddal jövendöl Sofóniás próféta. De minekelőtte elnémult a prófétai szó, a korábban kettészakadt ország északi része elesik, a nép idegen földre, fogságba kerül. Júda megmaradása is kétséges, de a Király országa nem e világból való. 

Kilátástalanság, bizonytalanság és a megjövendölt ítélet ellenére elhangzik egy reménykeltő szó: TALÁN! (Sofóniás 2,3) 

Jön a Király, talán te is felismered benne a hatalmast, a Mindenhatót – mert övé az ország és a hatalom a dicsőséggel együtt. Ez az imádságos és igei RÁ-hangolódás, olyan, mint amikor a hangversenyen a koncertmester megadja a hangot. 

Sokszor elég egy szó, elég egy fénysugár, elég egy érintés, elég egy tekintet – ami lesújthat, de fel is emelhet, összetörhet vagy megépíthet, megsebezhet vagy meggyógyít. 

2. Hol keresel oltalmat? 

Hogy és hol talál téged ez a mai ige? Hogyan hangolódsz rá? Hol vagy, kié vagy, kihez tartozol? Azzá leszel, Akié vagy és ahol vagy! Csak döntsd el végre: kihez és kik közé akarsz tartozni? Vannak gőgösen vigadozók, kevélykedők, akik hamisan élnek, hazugságot és csalárdságot szólnak – akik magukat csapják be.

De van egy maradék – a szegény és nincstelen nép, amelynek semmije nincs az Ígéreten kívül, nép, amelyik mindent elvesztett, amelyről azt mondja a prófécia: „az Úr nevében keres oltalmat” (3,12) 

Te hova menekülsz? A saját erődben, a banki tartalékaidban, a kapcsolataidban, a múltból hozott tisztességben bízol? 

3. Örvendezz: veled van az ÚR, nem kell félned! 

Semmi okod nincs az ünneplésre, az örvendezésre, az ujjongásra? A körülmény lehangoló, a gazdasági és politikai helyzet több mint válságos, teljesen kilátástalannak tűnik. De ez csak a látszat, mert Istennél mindig van egy, a szemünk elől elrejtett valóság is. 

A 14-15. vers olyan, mintha valaki pusztító szökőár, földrengés vagy háború után kiállna a romokra, és a maradékot megszólítja. De az életben maradás még nem jelenti a megmaradást. Mert vannak, akik az első virágvasárnap után csak az emlékeknél és az élményeknél maradnak. Az ige szerinti „maradékot” azok alkotják, akik később megtagadták a Mestert, de a megszólaló kakas „ráébresztette” őket tettük súlyosságára; azok alkotják a „maradékot”, akik kételkedtek, de ujjukat a Krisztus sebeire tették, és bizonyosságra jutottak, vagy akik a sírban keresték a feltámadott Urat. 

A világ múlandó szépségében gyönyörködhetünk, magfakult dicsőségét csodálhatjuk, de az Úrhoz, aki velünk és közöttünk van, kiálthatunk, és Neki örvendezhetünk! Közösségünk lehet Jézussal, a töviskoronás megfeszített Megváltóval, aki a győzelmes Krisztus, a Király. 

Kérdezed: hogyan?! Keresd - és a „talán”-tól eljutsz a bizonyosságig. (Sofóniás 2,3)  

 
Úgy legyen! Ámen. 
 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.