Nyomtatás E-mail

2015.04.02. nagycsütörtök  17 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3 : Kegyelem néktek és békesség ... 
Énekek: 349,1-6. igehirdetés 23,1. úrvacsora 446,1-2. 
Alapige: János evangéliuma 13. rész 1-15. vers 
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor
 

Igehirdetés letöltése

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. 

1 Korinthus 1,3 )

 

alt

 

János evangéliuma 13. rész 1-15. vers 

  1. A husvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen e világból az Atyához, mivelhogy szerette az övéit e világon, mindvégig szerette őket. 
  2. És vacsora közben, a mikor az ördög belesugalta már Iskáriótes Júdásnak, a Simon fiának szívébe, hogy árulja el őt, 
  3. Tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy, 
  4. Felkele a vacsorától, leveté a felső ruháját; és egy kendőt vévén, körülköté magát. 
  5. Azután vizet tölte a medenczébe, és kezdé mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, a melylyel körül van kötve. 
  6. Méne azért Simon Péterhez; és az monda néki: Uram, te mosod-é meg az én lábaimat? 
  7. Felele Jézus és monda néki: A mit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. 
  8. Monda néki Péter: Az én lábaimat nem mosod meg soha! Felele néki Jézus: Ha meg nem moslak téged, semmi közöd sincs én hozzám. 
  9. Monda néki Simon Péter: Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is! 
  10. Monda néki Jézus: A ki megfürödött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta; ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. 
  11. Tudta ugyanis, hogy ki árulja el őt; azért mondá: Nem vagytok mindnyájan tiszták! 
  12. Mikor azért megmosta azoknak lábait, és a felső ruháját felvette, újra leülvén, monda nékik: Értitek-é, hogy mit cselekedtem veletek? 
  13. Ti engem így hívtok: Mester, és Uram. És jól mondjátok, mert az vagyok. 
  14. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait. 
  15. Mert példát adtam néktek, hogy a miképen én cselekedtem veletek, ti is akképen cselekedjetek. 

 

Nagycsütörtök 

 

…letette felsőruháját… felvette felsőruháját…

(4. vers – 12. vers) 

 

Kedves Testvéreim! 

 

Nagycsütörtök este van – az úrvacsora szereztetésének emléknapja. Ezen az estén egy különös dolgot cselekedett Jézus, amelyben kiábrázolódott egész megváltói küldetése, és amely cselekedet számunkra is követendő például szolgál. 

1. Jézus jól tudta, hogy eljött az Ő órája. 

Jézust nem sodorták az események. 

Ő tudta, hogy ... 
 - teljhatalommal bír
 - honnan jött
 - hová megy
 - hol tart küldetésében
 - mi következik megváltói munkájában 

Aki Jézusra figyel, azt szintén nem sodorják az események, hanem halad az élet, a hitélet útján – együtt Jézussal. 

2. „…letette felsőruháját…„…felvette felsőruháját…” 

A görög igék jelentése: 
„tithemi” : egy időre megválni valamitől, félretenni valamit
„lambano” : felvenni

Ugyezek az igék találhatók a János evangéliuma 10. rész 17-18. verseiben is, ahol Jézus az életének letételéről, majd felvételéről beszél azért, hogy megváltói küldetését vállalhassa, véghezvihesse. Jézus nem a ruháját, hanem a dicsőséges mennyei életét tette le, megvált tőle egy időre, félretette azért, mert fontosabbak voltunk mi az Ő számára! Micsoda szeretet, micsoda áldozatvállalás! De fel is vette az Ő életét, hogy uralkodjon dicsőségben örökkön örökké! 

3. Jézus küldetése: a megtisztítás. 

Jézus megtisztító kegyelme az egész életünkre kiterjed. Az Ő tanítása, az Ő szeretete, az Ő bocsánata, az Ő szabadítása az egész életünkre érvényes. Nincs olyan bűn, amelyet Ő ne tudna megbocsátani, nincs olyan megkötözöttség, amelyből Ő ne tudna megszabadítani. Ő teljes váltságot szerzett a golgotai kereszten szent élete feláldozásával. 

Mi a lábmosás üzenete? 
 - van, aki a „kezét mossa” – mentegetőzik, hárítja a felelősséget 
 - van, aki mások „fejét mossa” – ítélkezik, vádol 
 - van, aki mások „lábát mossa” 

A láb az úton járás és a hír közlésének testrésze 
   o vigyázni kell minden lépésünkre a hit – élet útján! 
   o vinnünk kell az örömhírt (Ézsaiás 52,7) 
   o követnünk kell Jézus példáját: szolgálatra hívattunk 

 

Ámen. 
 

 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.