Nyomtatás E-mail

2015.04.05. húsvét vasárnap  8 óra 

Köszöntő ige: 1 Korinthus 15,20 : „Krisztus feltámadt!” 
Énekek: 187.   348,1-5.   349,5.   349,6.   23,1.   436-442.  446,1-2. 
Olvasmány:  János evangéliuma 20. rész 1-18. vers 
Alapige: János evangéliuma 20. rész 1-2. vers 
Igehirdető: Dr. Kocsis Attila református lelkipásztor 
 

Igehirdetés letöltése

Krisztus feltámadt!

1 Korinthus 15,20 )

 

alt

 

János evangéliuma 20. rész 1-18. vers 

  1. A hétnek első napján pedig jó reggel, a mikor még sötétes vala, odaméne Mária Magdaléna a sírhoz, és látá, hogy elvétetett a kő a sírról. 
  2. Futa azért és méne Simon Péterhez és ama másik tanítványhoz, a kit Jézus szeret vala, és monda nékik: Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették őt. 
  3. Kiméne azért Péter és a másik tanítvány, és menének a sírhoz. 
  4. Együtt futnak vala pedig mindketten: de ama másik tanítvány hamar megelőzé Pétert, és előbb juta a sírhoz; 
  5. És lehajolván, látá, hogy ott vannak a lepedők; mindazáltal nem megy vala be. 
  6. Megjöve azután Simon Péter is nyomban utána, és beméne a sírba: és látá, hogy a lepedők ott vannak. 
  7. És a keszkenő, a mely az ő fején volt, nem együtt van a lepedőkkel, hanem külön összegöngyölítve egy helyen. 
  8. Akkor aztán beméne a másik tanítvány is, a ki először jutott a sírhoz, és lát és hisz vala. 
  9. Mert nem tudják vala még az írást, hogy fel kell támadnia a halálból. 
  10. Visszamenének azért a tanítványok az övéikhez. 
  11. Mária pedig künn áll vala a sírnál sírva. A míg azonban siránkozék, behajol vala a sírba; 
  12. És láta két angyalt fehér ruhában ülni, egyiket fejtől, másikat lábtól, a hol a Jézus teste feküdt vala. 
  13. És mondának azok néki: Asszony mit sírsz? Monda nékik: Mert elvitték az én Uramat, és nem tudom, hova tették őt. 
  14. És mikor ezeket mondotta, hátra fordula, és látá Jézust ott állani, és nem tudja vala, hogy Jézus az. 
  15. Monda néki Jézus: Asszony, mit sírsz? kit keressz? Az pedig azt gondolván, hogy a kertész az, monda néki: Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nékem, hová tetted őt, és én elviszem őt. 
  16. Monda néki Jézus: Mária! Az megfordulván, monda néki: Rabbóni! a mi azt teszi: Mester! 
  17. Monda néki Jézus: Ne illess engem; mert nem mentem még fel az én Atyámhoz; hanem menj az én atyámfiaihoz és mondd nékik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez. 
  18. Elméne Mária Magdaléna, hirdetvén a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondotta néki.  

János evangéliuma 20. rész 1-2. vers 

  1. A hétnek első napján pedig jó reggel, a mikor még sötétes vala, odaméne Mária Magdaléna a sírhoz, és látá, hogy elvétetett a kő a sírról. 
  2. Futa azért és méne Simon Péterhez és ama másik tanítványhoz, a kit Jézus szeret vala, és monda nékik: Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették őt.  

 

Jézus él! 

 

Hiszem és vallom!

 

Kedves Testvéreim! 
 

Van egy nagyon felkapott kifejezés mostanában, ez is, mint sok más hasonló, az amerikai angolból került a magyar szóhasználatba – „Ezt nem hiszem el!” Nagyon sokszor, szinte lépten-nyomon halljuk, a közbeszédben és a személyes beszélgetésekben egyaránt, a csodálkozás és a meglepődés kifejezése okán. Ha valamikor, akkor a Feltámadás napján, egykor és most valóban joggal lehet(ne) kimondani ezt a közhely szintre elhasznált mondatot – „Ezt nem hiszem el!” Mert ez, mármint a feltámadás, hihetetlen. Azért, mert nem csak ígéret volt, hanem bekövetkezett valóság. Azért, mert az ember világa most tapasztalta meg, hogy a végső határon, a halálon túl még van valami. Ha akkor Jeruzsálemben ismerték volna ezt a mondatot, és lett volna mobiltelefonjuk, ezrek kapták volna fel, és hívták volna ismerőseiket – „ezt nem hiszem el” bevezetéssel kezdve mondandójukat, mert bekövetkezett. 

1. A Szentírás szerint is a legsötétebb óra. 

Szinte el sem lehet mondani, milyen sötétség borult a tanítványok életére, lelkére. Annak ellenére, hogy Jézus igyekezett felkészíteni őket a felkészülhetetlenre, mindenki szétfutott. Néhány asszony és János maradt csak a kereszt alatt, vállalva a Jézus melletti kitartás minden következményét. 

Mi teszi sötétté a jövőt? 
 - a cél nélküli szenvedés : Miért engedi meg Isten, hogy ez történjen? 
 - az ésszerűtlen árulás : Mi okozta Júdás megtörését? 
 - a védelem nélküli félelem : Nincs Jézus velük! 
 - a reménység teljes hiánya : Jézus halott, oda minden remény! 
 - az ígéret nélküli jövő : Véget értek az álmok!

Nekünk is sok ilyen sötét óránk van, kifakadunk – ezt nem hiszem el! ... 
De
még ekkor is van vigasztalás: Zsoltárok 30,6b. 

2. A Szentírás szerint is a legnagyobb felismerés. 

Üres a sír, nem a halotti szertartást kell elvégezni, nem kell gyászolni, virradat van és nem napszállat. A felismerésnek több rétege van, amit a tanítványok is lassan, de biztosan felismernek.

Ahogy a nap egyre erősebben süt, a lelki megvilágosodás is egyre fokozódik: 
 - Jézus az, akinek Ő mondta magát : benne a Messiás öltött testet. 
 - Jézus legyőzte a halált : az örök élet erősebb az elmúlásnál. (I. Korinthus 15,54-57) 
 - Jézus feltámadása bizonyítja : a bűn legyőzetett (I. Korinthus 15,17). 
 - Isten mindig megtartja ígéreteit : IV. Mózes 23,19 

Minden, ami emlékeztet a feltámadásra, lehet személyes felismerés – megtörtént a csoda, Jézus él. Megfordul a mondás – ezt elhiszem!

3. A legnagyobb meglepetés. 

A feltámadott Jézus néven szólítja a Magdalai Máriát. Ott a gyászban, kétségek között, a hitetlenség és a bizonyosság határán, a kertész vagy ugyan ki is? – kimondja: „Mária!”. Ekkor jön számára is a hallatlan felismerés – a feltámadott Jézus szól hozzá, Jézus szól hozzánk. Egy világ változik meg, egy világ dől össze, hogy egy remélt világ álljon elő egy szempillantás alatt. Mert a Jézus-megszólította embernek két meglepetése van – Jézus szól és Jézus őt nevén szólítja, elhívja. A feltámadott Jézus neked is szól, mint egykor Máriának – „menj el és mondd el” (János 20,17). 
Innen kezdve tovább erősödik a mondás – ezt hiszem és vallom!

Hiszed-e, vallod-e? 

 
Ámen. 

 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.