Nyomtatás E-mail

2015.04.06. húsvét hétfő  10 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3 : Kegyelem néktek és békesség ... 
Énekek: ♪ 187. ♪ 347,1-5. ♪ 185,1. ♪ 352,1. ♪ 352,6-8.
Olvasmány:  Pál első levele a korinthusiakhoz 15,20-26. 
Alapige: János evangéliuma 20,24-29. 
Igehirdető: Dr. Lenkeyné Semsey Klára teológia professzor 
 

Igehirdetés letöltése

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. 

1 Korinthus 1,3 )

 

alt

 

Pál első levele a korinthusiakhoz 15,20-26. 

  20. Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjök lőn azoknak, kik elaludtak. 
  21. Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is. 
  22. Mert a miképen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. 
  23. Mindenki pedig a maga rendje szerint. Első zsenge a Krisztus; azután a kik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor. 
  24. Aztán a vég, mikor átadja az országot az Istennek és Atyának; a mikor eltöröl minden birodalmat és minden hatalmat és erőt. 
  25. Mert addig kell néki uralkodnia, mígnem ellenségeit mind lábai alá veti. 
  26. Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál.  

János evangéliuma 20,24-29. 

  24. Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, a kit Kettősnek hívtak, nem vala ő velök, a mikor eljött vala Jézus. 
  25. Mondának azért néki a többi tanítványok: Láttuk az Urat. Ő pedig monda nékik: Ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az ő oldalába, semmiképen el nem hiszem. 
  26. És nyolcz nap múlva ismét benn valának az ő tanítványai, Tamás is ő velök. Noha az ajtó zárva vala, beméne Jézus, és megálla a középen és monda: Békesség néktek! 
  27. Azután monda Tamásnak: Hozd ide a te ujjadat és nézd meg az én kezeimet; és hozd ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba: és ne légy hitetlen, hanem hívő. 
  28. És felele Tamás és monda néki: Én Uram és én Istenem! 
  29. Monda néki Jézus: Mivelhogy láttál engem, Tamás, hittél: boldogok, a kik nem látnak és hisznek.  

 

Hitünk látássá lesz  

 

. . . boldogok akik nem látnak és hisznek

 

Kedves Testvéreim! 
 

Jézus üres sírja, feltámadása megdöbbentő. Az üres sír titkát mennyei követek magyarázzák meg. Jézus sorsa jóra fordult. 

Jóra jönnek a dolgok. Mai Igénk azt szemlélteti, hogy az Úr miután legyőzte a halált, legyőzte tanítványainak a hitetlenségét is megjelenései által. A feltámadása után nyolc nap múlva Tamás is ott van a tanítványok közösségében, amikor a feltámadt Úr megjelenik közöttük. Ő már hallott Jézus feltámadásáról. A tanítványok már neki elmondták, hogy feltámadt Jézus, azonban a válasza ez volt: Nem hiszem! Ha csak az emberi lehetőségeket mérlegeljük, akkor jogos ez a kijelentés. Jézus életének valamennyi eseménye alkalmával azonban akkor járunk el helyesen, ha nem azt mérlegeljük, hogy mire képes az ember, hanem azt veszzük figyelembe, hogy mire képes Isten. Ő támasztotta Jézust. Jézus él. Miután legyőzte a halált, azt is fontosnak tartotta, hogy legyőzze tanítványai hitetlenségét. Jézus lehetőséget biztosított Tamásnak arra, hogy meggyőződjön arról, hogy Ő, aki halott volt, él.
Ugyanakkor megvilágította a jövő útját: “. . . boldogok, akik nem látnak és hisznek.” 
Tamás “nem-hiszem” kijelentéséből, hit és a legfontosabb hitvallás született meg a Jézussal való találkozása alkalmával: “én Uram, és én Istenem”. Megvallotta azt, amit Jézus földi életében várt és jogosan igényelt magának: hirdette Jézus istenségét. Jézus ugyanis nem maga tette Isten Fiává magát, hanem Ő az volt, és az maradt. Ezzel a jó hírrel ment el később Tamás egészen Indiáig.

Jóra jönnek a dolgok, mert Jézus, aki legyőzte a halált, él, nekünk élő Urunk van. Vannak vallásalapítók, és vallások, de egyedül Jézus az, akinek a sírja üresen maradt, mert él. Ő képes legyőzni a mi kishitűségünket, hitetlenségünket. Hív! Vár! Kopogtat sokféleképpen. Neki fontos az is, aki még nem hisz. Jöjj azok közösségébe, akik hisznek. Figyelj tanítványainak, követőinek a feltámadt Jézusról szóló bizonyságtételére, az élő Úr szavára. 

Jóra jönnek a dolgok, mert a reményteljes jövőt hirdeti és szemlélteti a feltámadt Úr számunkra. Ő nem egyetlen, hanem az első, aki feltámadt a halálból. Az Ő feltámadásával negyven napon át azt is szemlélteti, hogy milyen lesz a halálból feltámadt ember. Az ember személyisége marad az, aki volt a halála előtt, a testén azonban nem uralkodnak a továbbiakban a földi törvényszerűségek. Testben támadunk fel, dicsőséges, lelki testben. Reménységgel tekinthetünk a jövőre, előre elköltözött szeretteinkre.
Az elválás tőlük nem örökre szól.
Van feltámadás, lesz feltámadás. Van síron túl is örök vigasztalás. Urunk nemcsak földi létet, hanem örök életet ajándékoz. 

Jóra jönnek a dolgok. Boldogság vár azokra, akik nem látnak és hisznek. Jézus a boldog életnek az alapját rakta le megváltó munkája által. Hitre jutni, és hitben járni öröm, boldogságot jelent, már itt a jelenben is. Miért? Azért, mert Atyánk a mindenható Isten. Nem vagyunk árvák, elhagyottak. Azzal vagyunk, azzal lehetünk közösségben, akié minden hatalom. Neki gondja van rank, törödik velünk. Minden gondunkkal őt kereshetjük. Tőle kérhetünk tanácsot. Azoknak pedig, akik benne hisznek, akik őt szeretik, akik vele közösségben vannak, mindent javukra hoz össze. Higgyünk benne!
Boldogok, akik hisznek, mert van szabadító, bűnbocsánatot ajándékozó Urunk, jóvá tehetjük, amit elrontottunk. Ő szüntelenül közbenjár, imádkozik értünk.
Boldogok, akik hisznek, mert az Úr Szentlelke és igéje által tanácsol, vezet bennünket úgy, hogy értelmes, 
tartalmas, neki tetsző legyen a földi életünk. Ő az örök életbe vezet. Felkészít bennünket arra a korszakra, amikor a hitünk látássá lesz, a reménységünk beteljesedik, szeretetünk pedig zavartalanul érvényesül.

Higgyünk, bízzunk Urunkban, aki feltámadt és él, mert így jönnek, így jöhetnek jóra a dolgaink.  


Ámen. 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.