Nyomtatás E-mail

2015.04.05. húsvét vasárnap  10 óra 

Köszöntő ige: 1 Korinthus 15,20 : „Krisztus feltámadt!” 
Énekek: Halleluja kórus  - 187.   348,1-5.   349,5.   349,6.   23,1.   436-442.   446,1-2. 
Olvasmány:  János evangéliuma 20. rész 1-18. vers 
Alapige: János evangéliuma 20. rész 1-2. vers 
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor 
 

Igehirdetés letöltése

Krisztus feltámadt!

1 Korinthus 15,20 )

 

alt

 

János evangéliuma 20. rész 1-18. vers 

  1. A hétnek első napján pedig jó reggel, a mikor még sötétes vala, odaméne Mária Magdaléna a sírhoz, és látá, hogy elvétetett a kő a sírról. 
  2. Futa azért és méne Simon Péterhez és ama másik tanítványhoz, a kit Jézus szeret vala, és monda nékik: Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették őt. 
  3. Kiméne azért Péter és a másik tanítvány, és menének a sírhoz. 
  4. Együtt futnak vala pedig mindketten: de ama másik tanítvány hamar megelőzé Pétert, és előbb juta a sírhoz; 
  5. És lehajolván, látá, hogy ott vannak a lepedők; mindazáltal nem megy vala be. 
  6. Megjöve azután Simon Péter is nyomban utána, és beméne a sírba: és látá, hogy a lepedők ott vannak. 
  7. És a keszkenő, a mely az ő fején volt, nem együtt van a lepedőkkel, hanem külön összegöngyölítve egy helyen. 
  8. Akkor aztán beméne a másik tanítvány is, a ki először jutott a sírhoz, és lát és hisz vala. 
  9. Mert nem tudják vala még az írást, hogy fel kell támadnia a halálból. 
  10. Visszamenének azért a tanítványok az övéikhez. 
  11. Mária pedig künn áll vala a sírnál sírva. A míg azonban siránkozék, behajol vala a sírba; 
  12. És láta két angyalt fehér ruhában ülni, egyiket fejtől, másikat lábtól, a hol a Jézus teste feküdt vala. 
  13. És mondának azok néki: Asszony mit sírsz? Monda nékik: Mert elvitték az én Uramat, és nem tudom, hova tették őt. 
  14. És mikor ezeket mondotta, hátra fordula, és látá Jézust ott állani, és nem tudja vala, hogy Jézus az. 
  15. Monda néki Jézus: Asszony, mit sírsz? kit keressz? Az pedig azt gondolván, hogy a kertész az, monda néki: Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nékem, hová tetted őt, és én elviszem őt. 
  16. Monda néki Jézus: Mária! Az megfordulván, monda néki: Rabbóni! a mi azt teszi: Mester! 
  17. Monda néki Jézus: Ne illess engem; mert nem mentem még fel az én Atyámhoz; hanem menj az én atyámfiaihoz és mondd nékik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez. 
  18. Elméne Mária Magdaléna, hirdetvén a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondotta néki.  

János evangéliuma 20. rész 1-2. vers 

  1. A hétnek első napján pedig jó reggel, a mikor még sötétes vala, odaméne Mária Magdaléna a sírhoz, és látá, hogy elvétetett a kő a sírról. 
  2. Futa azért és méne Simon Péterhez és ama másik tanítványhoz, a kit Jézus szeret vala, és monda nékik: Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették őt.  

 

Az üres sír örömüzenete 

 

A Magdalai Mária látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az.

 

Kedves Testvéreim! 
 

Sokszor járunk úgy, hogy figyelmetlenség, fáradtság, gondterheltség miatt “nézünk”, de nem “látunk”. Nem vesszük észre a mellettünk elhaladó ismerőst, csak későn kapcsolunk, hogy köszönni kellett volna valakinek … A magdalai Mária a gyász miatt és a hihetetlennek vélt történés miatt nem gondolta, hogy a sír bejáratánál maga a feltámadott Jézus áll mögötte, és megszólítja őt. Minket is akadályoz a gondterheltség, a szomorúság, a reménytelen gyász, a kétségeskedés abban, hogy felismerjük az életünkben folyamatosan jelen levő, minket megszólító Jézust. Pedig Ő feltámadott, él örökkön örökké, és kétség nélkül jelen van az életünkben. 

Hogyan élték át a Feltámadott Jézus jelenlétét az első tanítványok, és hogyan élhetjük át, két évezred után, itt és most mi is? 

1. A Feltámadott Jézus első megjelenései. 

Hogyan bizonyosodtak meg az első tanítványok Jézus feltámadásáról? Az evangéliumok híradásai arról szólnak, hogy az első tanítványok is reménytelenség és sok kétség között vívódtak, és ki-ki egy-egy egészen személyes élmény alapján, egy ismerős momentum által győződött meg Jézus feltámadásáról. 

a. Az üres sír üzenete. 

Az üresség általában rosszat jelent. Az üres elméből hiányoznak az értelmes gondolatok. Az üres szívben nincs szeretet … Az üres sír azonban egy hatalmas örömüzenet: Jézus nincs ott! A sír állapota egyérteműen arra utalt, hogy nem sírrablók hatoltak be, és nem vadállatok jártak ott. Minden szép rendben volt a sírban: ott voltak a halotti leplek, és a fejkendő is szépen összegöngyölve egy másik helyen. (Egy bűnügyi történetben minden kis mozzanatnak óriási jelentősége van…) A sír állapota önmagában is hitre indító jel: Jézus keze nyomát lehet felfedezni a hátrahagyott körülményen. 

b. Nincs holttest. 

Jézus feltámadásának nagy ellenbizonyítéka lett volna, ha ellenségeinek sikerül Jézus holttestét előkeríteni. De a holttest “eltűnt”! Nincs “értelmes” magyarázat rá. Miért? Mert Ő valóban feltámadt, és él örökké, ahogyan előre megmondta tanítványainak. 

c. Angyalok jelenése, szózata. 

A fényes angyalok mennyei küldöttek. Nem mindenkinek jelennek meg, csak akihez küldetnek. A Magdalai Mária látta az üres sírt; látta az angyalokat, beszélt is velük Ez a különleges élmény felejthetetlen maradt számára. 

d. A néven szólítás. 

A Magdalai Mária egy férfit vett észre a sír bejáratánál, de azt gondolta, hogy a kertész az. Csak amikor az Ismeretlen a nevén szólította, akkor nyílt meg a szeme Jézus felismerésére. Ha valakit Jézus szava egészen személyesen megszólít, az felismeri a feltámadott Urat, az élő Jézus Krisztust. (Ézsaiás 43,1) 

2. A feltámadott Jézus jelenléte ma. 

A feltámadott Jézus a mennybemenetele óta a Szent Lélek által van jelen e világban, és a Biblia kijelentése által szólít meg minket. Krisztust már nem test szerint ismerjük! (II. Kor. 5,16-17!)

Legyünk boldog átélői és hirdetői a húsvéti csodának, és hirdessük, mint a Magdalai Mária: “láttam az Urat” 


Ámen. 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.