Nyomtatás E-mail

2015.04.19.  10 óra Wolvegai  pásztor nálunk

Köszöntő ige: Kolossé 3,16-17 : „ ... mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek ... ” 
Énekek: 65,1.   89,1. 7.   25,2.   395,1. Holland Csoport + GPS Zenekar és a Halleluja Kórus énekszolgálata 
Olvasmány:  Efézusi levél 3. rész 14-21. vers 
Alapige: Efézusi levél 3. rész 17. vers 
Igehirdető: KLAAS JELLE FABER református lelkipásztor 
 

Igehirdetés letöltése

A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.
És mindent, a mit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak 
nevében cselekedjetek,
hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa.

Kolosséi levél 3. rész 16-17. vers )

 

alt

 

Efézusi levél 3. rész 14-21. vers 

  14. Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt, 
  15. A kiről neveztetik minden nemzetség, mennyen és földön, 
  16. Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az Ő Lelke által a belső emberben; 
  17. Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben; 
  18. A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának, 
  19. És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. 
  20. Annak pedig, a ki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint, 
  21. Annak légyen dicsőség az egyházban a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre örökkön örökké. Ámen! 
 

Efézusi levél 3. rész 17. vers 

Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben; 

 

A szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység  

 

Krisztus lakjon szívetekben a hit által” 

 

Urunknak, Jézus Krisztusnak Gyülekezete, kedves Testvéreim! 
 

Vannak olyan dolgok az életben, melyeket egyedül is megtehetünk. Például a túrázás, olvasás. És vannak olyan dolgok is, amelyeket lehetetlen egyedül elvégezni, amit csak másokkal együtt lehet cselekedni. Például a vetélkedés vagy egy nehéz tárgy áthelyezése nem megy mások segítsége nélkül. 

Mit mondhatunk erről a hit tekintetében? Lehet-e egyedül hinni? Mások nélkül? Néhányan ezt fogják mondani: Nagyon is jól lehet. Én nagyon jól tudok mások nélkül hinni. Hiszen természetes is, hogy a hitünket egyedül is megélhetjük, táplálhatjuk. egy elmélyült személyes imádság vagy a Biblia olvasása során. Sőt, mindez különösen fontos és nagyon is ajánlott. És mégis, ha valaki a hitét egyes egyedül éli meg, nem hiányol mégis valamit? 

Pál apostol erre a kérdésre azt válaszolná, de igen! Az Efézusiakhoz írt levélben éppen azt magyarázza, hogy külön-külön egyedül sohasem érthetjük meg teljességében Krisztus szeretetét. Ehhez szükség van másokra. Nem hiába fektetett Pál olyan sok energiát gyülekezetek alapításába. Nem hiába fordított Pál olyan sok energiát arra, hogy az igazság üzenete, a szabadítás evangéliuma köré gyűjtsön embereket. Az Efézusi levél 3. részében Pál apostol Krisztus szeretetét egy hatalmas térhez hasonlítja. 

Majd a 18. versben úgy fogalmaz, hogy „akkor majd fel tudjátok fogni az összes szenttel együtt, mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység” Krisztus szeretetében. A ’szentek’ szót Pál a gyülekezet tagjaira, a gyülekezet egyszerű, hétköznapi tagjaira használja. Ők a Krisztus által megszenteltek. A ’szent’ szó nem jelent mást mint azt, hogy ’kiválasztott’. Az egyszerű gyülekezeti tagok, mi vagyunk arra kiválasztva, hogy szóval és tettel Jézus Krisztusról, a Szentek Szentjéről tegyünk tanúbizonyságot. 

Ahhoz, hogy Jézus Krisztus szeretetét, annak hosszúságát, szélességét, magasságát és mélységét megérthessük, egymásra van tehát szükségünk. Hajlamosak vagyunk arra, hogy az ilyen szövegeket, mint amilyen ez is, a saját gyülekezetünkre vonatkoztassuk. Gyülekezetként, egyházként gyakran saját magunkra vonatkoztatunk: az egyház az az egyház, ahová járok, ahová kötődöm. A Biblia az egyház határait sokkal tágabban értelmezi: Az egyház nem csak a wolvegai gyülekezet, nem csak ez a debreceni gyülekezet. Az egyház a világ összes keresztyéneinek nagy közössége. Krisztus egyházát alkotja minden hívő, aki ezen a világon az Úr Jézus Krisztust követi. És ezzel a nagy, világot átfogó egyházzal mi is elválaszthatatlanul kapcsolatban vagyunk. Pál leveleiben több helyen is nagyon szépen kifejeződik ez a kapcsolat az egymásnak szóló köszöntések átadásában. Az egyik gyülekezet köszönti a másikat az Egy Úrban összekapcsolódva. 

Keresztyénekként szükségünk van egymásra ahhoz, hogy felfedezzük, milyen nagy Isten szeretete. Ezért tartjuk ezt olyan nagyszerűnek, hogy itt lehetünk, hogy meghallhatjuk, hogyan munkálkodik az Úr Isten itt Debrecenben, milyen hitet erősítő tapasztalatokat élnek meg a testvéreink Istennel. Ezáltal új szemszögből láthatjuk Isten dolgait úgy, ahogy eddig még nem ismertük, nem is sejthettük. Ha megosztjuk egymással az Istennel együtt megtett életútjaink tapasztalatait, országok, kultúrák határait átlépve, Jézus Krisztus hatalmas szeretetére csodálkozunk rá. 

 

Ámen. 
 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.