Nyomtatás E-mail

2015.05.24.  8 óra pünkösd vasárnap

Köszöntő ige: Apostolok 1,8 : „Vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim...” 
Énekek: 370,1.   370,2-3.   372,1.   23,1.   436-442.   446,1-2. 
Olvasmány:  Apostolok cselekedetei 2. rész 1-6. vers
Alapige: Apostolok cselekedetei 2. rész 36. vers
Igehirdető: Dr. Kocsis Attila református lelkipásztor
 

Igehirdetés letöltése

… vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok:
és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában
és a földnek mind végső határáig.

Apostolok cselekedetei 1. rész 8. vers )

 

alt

 

Apostolok cselekedetei 2. rész 1-6. vers

  1. És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának. 
  2. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala. 
  3. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. 
  4. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok. 
  5. Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak. 
  6. Minekutána pedig ez a zúgás lőn, egybegyűle a sokaság és megzavarodék, mivelhogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni.  

Apostolok cselekedetei 2. rész 36. vers: 

Bizonynyal tudja meg azért Izráelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, a kit ti megfeszítettetek. 

 

 

Az első igehirdetés  

 

Tudja meg Izráel egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette Őt az Isten:
azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek.

 

Kedves Testvéreim! 

 

Példaértékű ez a pünkösdi igehirdetés, mert nem emberi bölcselkedés vagy ismeret/gnózis átadásának kísérlete folyik, hanem kőkemény bibliai alapvetés, az Ige szavának aktuális használata és magyarázata. Ez lehet minden kor – így a XXI. század – igehirdetésének egyetlen alapja. 

Nagyon nagy jelentősége ennek az első keresztyén igehirdetésnek az a kulcsmozzanata, hogy az egész egyetlen ponton nyugszik – a Názáreti Jézuson. Döntés elé kell állni, nem véletlen a feltett kérdés – Mit cselekedjünk? A megtérés belső emberi harca és az újjászületés, bűnbocsánat isteni kegyelme épül itt egymásra – kit tartok Úrnak és Krisztusnak az életemben, kihez igazítom magamat. 

1. Próbált-e már valaki kiállni nagy tömeg elé és ott megszólalni? Legyen bár valaki bármilyen gyakorlott szónok vagy felkészült előadó, mindig van egy torokszorító izgalom, egy gyomortájéki remegés, amikor fel kell állni a pódiumra, szószékre vagy mikrofon elé, hogy elmondja beszédét. Valami ilyen, elképesztően rendkívüli helyzetbe került Péter és vele együtt a többi tanítvány – minden iskolai előképzettség nélkül egyszerre csak ott találják magukat egy hatalmas tömeg előtt. A krónikás, Lukács leírja, hogy „mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk" (ApCsel 2,41), akik a „föld minden nemzete között élő” (2,5) zsidók közül az ünnepre Jeruzsálembe zarándokoltak. 

A Szentlélek eljövetelét megtapasztalók zavarodottan, csodálkozva és megdöbbenve próbálják megérteni a megérthetetlent. Magyarázni a magyarázhatatlant és feldolgozni azt, amit addig szem nem látott, fül nem hallott és emberi értelem el nem képzelt. 

2. Mégis mi szükséges ahhoz, milyen feltételek kellenek ahhoz, hogy egy szónoki beszédre azt lehessen mondani: ez egy valódi igehirdetés? Lelkes emberekre van szükség! Szentlélektől átitatott, a Lélek tüzét másokra is átvivő igehirdetőkre van szükség. Akkor és ott háromezer ember döntött arról, hogy Krisztust tartják életük Urának. 

3. Jézus Krisztus nélkül nincs igehirdetés! 
Péter beszéde a Messiásról, Krisztusról szólt. Ami azonban gyökeresen új és a megszokottól teljesen eltérő – Péter már nem csak általában szól a Messiásról, aki egyszer majd dicsőségében megjelenik, aki feltámadásával legyőzi a halált, hanem meg is nevezi azt a személyt, akit Isten Messiássá tesz – Jézust. Mennyire izgalmas az első igehirdetés is – az apostol nem az éppen akkor kiáradó Szentlelket állítja a középpontba, nem a Lélek megnyilvánulásait magyarázza, nem a tüzes lángnyelvek félelmetességét ecseteli, hanem Jézusról beszél. 

Testvérek! 
Igét hirdetni nem csak Péternek, az apostoloknak, a lelkészeknek lehet. Ki tehet bizonyságot Jézus Krisztusról? 

-az, aki Lelkes-emberként átélte a Szentlélek tüzének megtisztító erejét,
-az, aki, mint az emmausi tanítványok, a Jézussal való találkozáskor átérzi, hogy a szíve felhevül (Lukács 24,32)
-az, aki a tornyosuló nehézségek közepette is ki tudja mondani: „Láttam az Urat magam előtt mindenkor.” (Zsoltár 16. )
-az, aki el tudja mondani: „él bennem a Krisztus” (Galaták 2,20) 
-az, aki megvallja, hogy Jézust Úrrá és Krisztussá tette Isten (2,36) 

 

Testvérek! Jöjjetek, kérjük a Szentlélek áldását, hogy hirdethessük az Igét! Ámen. 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.