Nyomtatás E-mail

2015.05.24.  10 óra pünkösd vasárnap

Köszöntő ige: 
Apostolok 1,8 : „Vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim...”
Énekek: Halleluja Kórus. 370,1. Vers. Hirdetések. 370,2-3. Bibliaolvasás, imádság. 25,2.
              Alapige, igehirdetés, imádság.
              42,1. Vizsga. Fogadalom. 479,1. Áldás. 459,1. Úrvacsora. 460-472. Köszöntések. 434,1-4. 

Olvasmány: Apostolok cselekedetei 2. rész 1-12. vers  
Alapige: Apostolok cselekedetei 2. rész 11. vers 
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor
 

Igehirdetés letöltése

 ... vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim 
úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában
és a földnek mind végső határáig.

Apostolok cselekedetei 1. rész 8. vers )

 

alt

 

Apostolok cselekedetei 2. rész 1-12. vers 

  1. És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának. 
  2. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala. 
  3. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. 
  4. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok. 
  5. Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak. 
  6. Minekutána pedig ez a zúgás lőn, egybegyűle a sokaság és megzavarodék, mivelhogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni. 
  7. Álmélkodnak pedig mindnyájan és csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Nemde nem Galileusok-é ezek mindnyájan, a kik szólnak? 
  8. Mimódon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, a melyben születtünk? 
  9. Párthusok és médek és elámiták, és kik lakozunk Mesopotámiában, Júdeában és Kappadócziában, Pontusban és Ázsiában, 
  10. Frigiában és Pamfiliában, Égyiptomban és Libiának tartományiban, mely Cziréne mellett van, és a római jövevények, mind zsidók, mind prozelitusok, 
  11. Krétaiak és arabok, halljuk a mint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait. 
  12. Álmélkodnak vala pedig mindnyájan és zavarban valának, egymásnak ezt mondván: Vajjon mi akar ez lennie?  

Apostolok cselekedetei 2. rész 11. vers 

Krétaiak és arabok, halljuk a mint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait.  

 

A Szentlélek eljövetele  

 

Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól.

 

Kedves Testvéreim! 

 

Eljött a Pünkösd napja – 2000 évvel ezelőtt, és eljött a 2015. évben. 

1. Mi történt? 

A tanítványok együtt voltak egy lakásban, Jeruzsálemben, amikor arra lettek figyelmesek, hogy viharos szél kerekedett, majd lángnyelvek jelentek meg a levegőben, és rászálltak a jelenlevőkre. A Szent Lélek eljövetelének jele volt ez a különös esemény. A szél az Isten határtalan szeretetét jelentette, hiszen nem tudjuk, hogy hol van „a szél kezdete és vége”, honnan jön és hova megy. A tűz az Isten erejét jelképezte, ahogyan kifejezésekben is ilyen értelemben használjuk: tüzes egyéniség, tüzes beszéd, tüzes tekintet, tüzes bor, tüzes szerelem. 

A Szent Lélek eljövetelének megnyilvánulása volt az a csoda is, hogy a tanítványok képesek voltak azonnal más nyelveken is megszólalni, dicsérve Istent és hirdetve a más nyelvű embereknek Isten akaratát, Jézus bűnbocsátó, üdvözítő szeretetét. Sokan hallgatták Péter apostol beszédét, és több mint 3000-en Jézus Krisztus követőivé lettek. 

2. Mit ünnepelünk Pünkösdkor? 

Az Ószövetségben Isten népe két dolgot ünnepelt Pünkösdkor:
- a Sinai-hegyen ekkor adta Isten Mózesnek a Tízparancsolatot 
Isten törvénye, a Tízparancsolat minden ember számára nélkülözhetetlen, örök érvényű útmutatás, lelki-szellemi iránytű az élet labirintusában – számotokra is, konfirmandusok! 

- az aratásért ekkor adtak hálát Istennek 
Az aratás a becsületes, szorgalmas munka gyümölcse, eredménye, a megélhetés biztosítéka, Isten gondoskodásának bizonyítéka – nektek is, konfirmandusok

Az Újszövetségben a keresztyénség két dolgot ünnepel Pünkösdkor: 
- a Szent Lélek eljött a mennyből e Földre, hogy mi ne legyünk magányosak, és hogy megértsük Istent és egymást 
A Szent Lélek személyesíti meg Jézus Krisztus jelenlétét, bocsánatát, vigasztalását számunkra. Jó hinni és átélni, hogy soha nem vagyunk egyedül – és ti, konfirmandusok, ti sem vagytok egyedül! 

- megalakult a jeruzsálemi ősgyülekezet, a keresztyén egyház 
Jó tudni és megtapasztalni, hogy a kis családunk mellett van egy nagy családunk is, a Krisztus-hívők közössége, szerte a világon. Sokfélék vagyunk, de a szeretet összeköt, és áthidalja a közöttünk levő nyelvi, kulturális, nemzedéki, neveltetési különbségeket – ti is tagjai vagytok ennek a keresztyén egyháznak, konfirmandusok

Kedves Testvéreim!
Pünkösd ünnepe legyen számotokra négyszeres ünnep: Isten törvénye legyen szívetekben; Isten gondoskodása legyen 
megtapasztalásotok; Jézus Krisztussal és a keresztyén testvérekkel legyetek hit és szeretet által egyetértésben!  


Ámen. 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.