Nyomtatás E-mail

2015.05.25.  10 óra pünkösd hétfő

Köszöntő ige: 
Ezékiel 18,23 : 
Hát kivánom én a gonosznak halálát? ... nem inkább azt, hogy megtérjen útjáról és éljen?  

Énekek: 377,1.   375,1-4.   377,3.  377,2.   375,5-7. 
Olvasmány:  János evangéliuma 14. rész 1-29. vers
Alapige: Apostolok cselekedetei 2. rész 36-41. vers
Igehirdető: Csoma Zoltán református lelkipásztor
 

Igehirdetés letöltése

Hát kivánva kivánom én a gonosznak halálát?
ezt mondja az Úr Isten!
nem inkább azt, hogy megtérjen útjáról és éljen?

Ezékiel könyve 18. rész 23. vers )

 

alt

 

János evangéliuma 14. rész 1-29. vers 

  1. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben, és higyjetek én bennem. 
  2. Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. 
  3. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy a hol én vagyok, ti is ott legyetek. 
  4. És hogy hová megyek én, tudjátok; az útat is tudjátok. 
  5. Monda néki Tamás: Uram, nem tudjuk hová mégy; mimódon tudhatjuk azért az útat? 
  6. Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam. 
  7. Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én Atyámat is; és mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. 
  8. Monda néki Filep: Uram, mutasd meg nékünk az Atyát, és elég nékünk! 
  9. Monda néki Jézus: Annyi idő óta veletek vagyok, és még sem ismertél meg engem, Filep? a ki engem látott, látta az Atyát; mimódon mondod azért te: Mutasd meg nékünk az Atyát? 
  10. Nem hiszed-é, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van? A beszédeket, a melyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom; hanem az Atya, a ki én bennem lakik, ő cselekszi e dolgokat. 
  11. Higyjetek nékem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van; ha pedig nem, magokért a cselekedetekért higyjetek nékem. 
  12. Bizony, bizony mondom néktek: A ki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, a melyeket én cselekeszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek. 
  13. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban. 
  14. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. 
  15. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. 
  16. És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. 
  17. Az igazságnak ama Lelkét: a kit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. 
  18. Nem hagylak titeket árvákul; eljövök ti hozzátok. 
  19. Még egy kevés idő és a világ nem lát engem többé; de ti megláttok engem: mert én élek, ti is élni fogtok. 
  20. Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek. 
  21. A ki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; a ki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. 
  22. Monda néki Júdás (nem az Iskáriótes): Uram, mi dolog, hogy nékünk jelented ki magadat, és nem a világnak? 
  23. Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. 
  24. A ki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet: és az a beszéd, a melyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, a ki küldött engem. 
  25. Ezeket beszéltem néktek, a míg veletek valék. 
  26. Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek. 
  27. Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen! 
  28. Hallottátok, hogy én azt mondtam néktek: Elmegyek, és eljövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örvendeznétek, hogy azt mondtam: Elmegyek az Atyához; mert az én Atyám nagyobb nálamnál. 
  29. És most mondtam meg néktek, mielőtt meglenne: hogy a mikor majd meglesz, higyjetek.  

Apostolok cselekedetei 2. rész 36-41. vers 

  36. Bizonynyal tudja meg azért Izráelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, a kit ti megfeszítettetek. 
  37. Ezeket pedig mikor hallották, szívökben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak: Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak? 
  38. Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát. 
  39. Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. 
  40. Sok egyéb beszéddel is buzgón kéri és inti vala őket, mondván: Szakaszszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől! 
  41. A kik azért örömest vevék az ő beszédét, megkeresztelkedének; és hozzájuk csatlakozék azon a napon mintegy háromezer lélek. 

 

 

 

Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus
nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.

 

Kedves Testvéreim, ünneplő Gyülekezet

 

Egy idős atyafi évekkel ezelőtt megkeseredve így panaszkodott nekem: milyen sok idő eltelt már azóta, hogy az Úr Jézus Krisztus itt járt közöttünk, és az ember sorsát illetően nem változott a helyzet: most is vannak szegények, éhezők, betegek, gyógyíthatatlanok, háborúk, még veszélyesebbek, mint régen, az egész embervilágra kiterjedők, egymás után nem sok időre kettő is, s azóta is folyamatos a fegyverkezés, helyi háborúk szünet nélkül vannak, és felsorolhatatlanul sok más emberi nyomorúság. S mindezek nyomában ott van a halál, rettentve időst és fiatalt egyaránt. 

A nyomorúságokat illetően valóban nem javult, inkább még romlott a helyzet. De valóban semmi sem változott? Javunkra nem fordultak a dolgok? Aki így látja, nem akar tudni Istennek irántunk való szeretetéről. Arról a szeretetről, amelyről a köszöntő Igében hallottunk, amely szeretet nem akarja a bűnös ember halálát, hanem inkább, hogy megtérjen útjáról és éljen. Ilyen Teremtőnk, ilyen Istenünk van, aki még áldozat árán is kész mentő szeretetét nyújtani, hiszen az üdvtörténet, amely számunkra egy hosszú folyamat, erről tett bizonyságot. 

Amikor bajba-bűnbe kerültünk, élet helyett a halált választottuk, s úgy látszott, hogy örökre megpecsételődött a sorsunk, a reményét vesztő emberhez a megsértett Úr tudott biztatóan szólni: tragikus helyzetedben majd én segítek, én leszek szabadítód! Többször megismételte ígéretét, és mégis, mintha elfeledkezett volna ígéretéről az Úr, olyan sok idő telt már el, és semmi jele nem volt, hogy beteljesítené. De az Ő időszámítása más, mint a mienk. Amikor annak rendelt ideje volt, mégis elérkezett. Az Ige testté lett, és közöttünk lakott, s elvégezte a mi szabadításunkat a mi szemünk láttára. 

Aki eljött szabadításunkra, nem kisebb személy, mint Isten egyszülött Fia, aki értünk lett emberfiává, értünk hagyta el mennyei lakóhelyét, hogy isteni erejével győzzön az ősi ellenség, a kísértő, a Sátán fölött, és áldozatával, kereszten vállalt halálával, megnyerje számunkra az Atya bocsánatát, így visszaszerezve az örök élet lehetőségét. Feltámadásával és mennybemenetelével nyilvánvalóvá tette, hogy az életre egyedül Ő az út. Ő az, aki készítheti a helyet az övéi számára, hogy ahol Ő van, az övéi is ott legyenek. 

De hogy tudják meg mindezt az emberek? A tanítványok, később apostolok hű tanúbizonysága által. Ilyen hatalmas feladatra képesek emberek? Magukban nem, csak mennyei erővel. „Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok.” Ez meg is történt, így ez a munka ma is, évszázadok múlva is tart. S ez ma is csak a Szentlélek Isten segítségével történhet. De a hirdetett jó hír befogadása is csak ezzel a segítséggel valósulhat meg.
Ezért tiszteljük a Szentháromság egy örök Isten harmadik személyeként a Szentlelket, s érezzük általa Urunk ígéretének beteljesedését: 
„Íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”
Érzed a mennyei erő fontosságát:
„senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szentlélek által.”
Mit mondott Péter? „Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg, és veszitek a Szentlélek ajándékát.”

Vegyük komolyan, fogadjunk szót, ajánljuk másoknak is, nem fogjuk megbánni.  


Ámen. 

 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.