Nyomtatás E-mail

2015.05.31. szentháromság vasárnapja  10 óra

Köszöntő ige: 
János 17,20-21. : 
... Te, Atyám, Énbennem, és Én Tebenned, hogy ők is Bennünk legyenek ... ” 
Énekek: 65,1.   392,1-5.   378,2.  378,4.   Hirdetés.   378,6-7.   Himnusz 
Olvasmány:  Mózes I. könyve 12. rész 1-9. vers 
Alapige: Római levél 4. rész 16-17. vers 
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor
 

Igehirdetés letöltése

Jézus imája:
Könyörgök, hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan
Te, Atyám, Énbennem, és Én Tebenned, hogy ők is Bennünk legyenek,
hogy elhiggye a világ, hogy Te küldtél el Engem

János evangéliuma 17. rész 20-21. vers )

 

alt

 

Mózes I. könyve 12. rész 1-9. vers 

  1. És monda az Úr Ábrámnak: Eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, a földre, a melyet én mutatok néked. 
  2. És nagy nemzetté tészlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszesz. 
  3. És megáldom azokat, a kik téged áldanak, és a ki téged átkoz, megátkozom azt: és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. 
  4. És kiméne Ábrám, a mint az Úr mondotta vala néki, és Lót is kiméne ő vele: Ábrám pedig hetvenöt esztendős vala, mikor kiméne Háránból. 
  5. És felvevé Ábrám az ő feleségét Szárait, és Lótot, az ő atyjafiának fiát, és minden szerzeményöket, a melyet szereztek vala, és a cselédeket, a kikre Háránban tettek vala szert, és elindulának, hogy Kanaán földére menjenek, és el is jutának a Kanaán földére. 
  6. És általméne Ábrám a földön mind Sikhem vidékéig, Móréh tölgyeséig. Akkor Kananeusok valának azon a földön. 
  7. És megjelenék az Úr Ábrámnak, és monda néki: A te magodnak adom ezt a földet. És Ábrám oltárt építe ott az Úrnak; a ki megjelent vala néki. 
  8. Onnan azután a hegység felé méne Bétheltől keletre és felüté sátorát: Béthel vala nyugatra, Hái pedig keletre, és ott oltárt építe az Úrnak, és segítségűl hívá az Úr nevét. 
  9. És tovább költözék Ábrám; folyton délfelé húzódván.  

Római levél 4. rész 16-17. vers 

  16. Azért hitből, hogy kegyelemből legyen; hogy erős legyen az ígéret az egész magnak; nemcsak a törvényből valónak, hanem az Ábrahám hitéből valónak is, a ki mindnyájunknak atyánk 
  17. (A mint meg van írva, hogy sok nép atyjává tettelek téged) az előtt, az Isten előtt, a kiben hitt, a ki a holtakat megeleveníti, és azokat, a melyek nincsenek, előszólítja mint meglevőket. 

 

 

Szentháromság vasárnapja 

 

 

Ábrahám mindnyájunk atyja Isten színe előtt.

 

Kedves Testvéreim! 

Pünkösd ünnepén elhangzott, hogy négyszeres ünnep a Pünkösd: 
- a Tízparancsolat (Tóra) ünnepe
- az aratás hálaünnepe
- a Szentlélek eljövetelének ünnepe
- a keresztyén egyház létrejöttének ünnepe 

Mindezek mellett a konfirmáció ünnepe is volt számunkra. 

Ma, a Szentháromság vasárnapján adjunk hálát azért, hogy ismerhetjük és tapasztalhatjuk Isten lényének és munkájának teljességét, és könyörögjünk azért, hogy az Ő szeretete munkáljon közöttünk, a magyar nemzethez és a magyar református egyházhoz tartozók között egységet – egyetértést, békességet – Isten akaratában. 

1. Egység – Ábrahám elhívásában. 

Az egység gondolatának megértéséhez vissza kell mennünk a kezdethez, Ábrahám elhívásának történetéhez (mai ige). Isten kiválasztott és elhívott egy embert a sok közül, aki ugyanolyan bűnös, tudatlan volt, mint a többiek. Istennek azonban az volt a terve, hogy a kiválasztott ember életén keresztül mutatja meg minden ember iránti szeretetét, áldását. Az Ábrahámnak adott ígéretben egyértelmű, hogy Isten Ábrahámot áldás-eszköznek szánta az egész emberiség számára. A héber nyelvben a „nagy néppé teszlek” kifejezésben a „gój” szót olvashatjuk, amely a pogány népekre vonatkozó fogalom. Isten tehát már az Ábrahám elhívásában világossá tette, hogy az Ábrahámnak adott üdvigéreteket nemcsak a vér szerinti leszármazottak fogják örökölni, hanem a világ többi népei is, mindazok, akik Ábrahám hitének követőivé válnak. 

2. Egység – Krisztus megváltó kegyelmében. 

Ábrahám elhívásának története már Jézus Krisztus megváltó küldetésére utal. Áldásra annak van szüksége, aki az áldást nélkülözi. Bizony, nincs áldás az ember életén, amíg Jézus Krisztusban el nem nyeri bűnei bocsánatát és az örök üdvösséget. Minden ember vétkezett, de minden ember számára elkészíttetett a megtérés, az új élet kezdésének lehetősége. 

3. Egység – a keresztyén szolgálatban. 

Sajnos, az emberiség nemzeti és vallási vonatkozásban is sokfelé tagolódott. Azonban, akikben visszhangzik az Ábrahámnak adott elhívás, mint Ábrahám lelki utódai, igyekeznek arra, hogy az egész emberiség számára áldást közvetítő küldetésüket betöltsék. Korunkban a keresztyén szolgálat ökumenikus tanúságtétel. A keresztyén felekezeteknek nem egymás ellen, hanem egymással összefogva lehet végezni a lélekmentő missziói szolgálatot. 

Ezt az egységet segíti elő a Magyar Református Egyház megalapítása, amelynek tagja minden magyar református keresztyén szerte a világon. Ezt az egységet támogatja a Nemzeti Összetartozás, amely szerint a magyar parlament törvénye alapján a magyar nemzet tagja minden magyar személy, bárhol éljen is a Földön. 

A II. Református Világtalálkozó himnuszának sorai: 

S légyen testvére magyar a magyarnak! 
Add: éljünk egymásért és senki ellen, 
Bárhol a földön, de Isten-közelben! 
Úgy legyen! 
 


Ámen. 

 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.