Nyomtatás E-mail

2015.06.14  10 óra - lelki betegségek

Köszöntő ige: 3. 
János,2 : 
„... olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek!” 
 
Énekek: 
495,1 :        „Hálát adok néked, mennybéli Isten” 
206,1-11 :  „Én Istenem! Sok nagy bűnöm” 
345,4 :       „Szent Fiadért, ki engemet vérén megváltott” 
342,4 :       „Ne gerjedezz vétkem ellen” 
                  „Beteg szívem vár szüntelen / Én drága Jézusom!” 
238,1-10 : „Teremtő Istenünk” 
 
Olvasmány:  Márk evangéliuma 2. rész 1-12. vers 
Alapige: 41. zsoltár 5. vers (Károli fordítás)    

Olvasmány felolvasása: Durkó János presbiter  
Imádság : Barabás Lajosné presbiter 
Igehirdetés: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor 
Bizonyságtétel: Dr. Mizsák Lajos presbiter, főorvos 

 

 
    
Igehirdetés letöltése 

 

Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen,
és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek!” 

János apostol III. levele 2. vers )

 

alt

 

Márk evangéliuma 2. rész 1-12. vers 

  1. Napok mulva pedig ismét beméne Kapernaumba, és meghallák, hogy otthon van. 
  2. És azonnal sokan összegyülekezének, annyira, hogy még az ajtó elébe sem fértek; és hirdeté nékik az igét. 
  3. És jövének hozzá egy gutaütöttet hozva, a kit négyen emelnek vala. 
  4. És mivel a sokaság miatt nem férkőzhettek azzal ő hozzá, megbonták ama háznak fedelét, a hol Ő vala, és rést törvén, leereszték a nyoszolyát, a melyben a gutaütött feküdt. 
  5. Jézus pedig azoknak hitét látván, monda a gutaütöttnek: Fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid. 
  6. Valának pedig ott némely írástudók, a kik ott ülnek vala, szívökben így okoskodván: 
  7. Mi dolog, hogy ez ilyen káromlásokat szól? ki bocsáthatja meg a bűnöket, hanemha egyedül az Isten? 
  8. És Jézus azonnal észrevevé az ő lelkével, hogy azok magukban így okoskodnak, és monda nékik: Miért gondoljátok ezeket a ti szívetekben? 
  9. Mi könnyebb, azt mondanom-é a gutaütöttnek: Megbocsáttattak néked a te bűneid, vagy ezt mondanom: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj? 
  10. Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember Fiának van hatalma e földön a bűnöket megbocsátani, monda a gutaütöttnek: 
  11. Mondom néked, kelj föl, vedd fel a te nyoszolyádat, és eredj haza. 
  12. Az pedig azonnal fölkele és felvévén nyoszolyáját, kiméne mindenkinek láttára; úgy hogy mindenki elálmélkodék, és dicsőíté az Istent, ezt mondván: Soha sem láttunk ilyet! 
 

 

41. zsoltár 5. vers (Károli fordítás) 

Én azt mondtam: Uram kegyelmezz nékem, gyógyítsd meg lelkemet, mert vétkeztem ellened! 

 

Lelki betegségek – lelki gyógyulások 

 

 

Uram, kegyelmezz nekem, gyógyítsd meg lelkemet, mert vétkeztem ellened!

 

Kedves Testvéreim! 

Az elmúlt vasárnap a csodálatos gyógyulásokért adtunk hálát a kegyelmes Istennek. A mai istentisztelet témája: Lelki betegségek – lelki gyógyulások. Mit jelent ez? 

A 41. zsoltárból felolvasott alapige héber eredeti szövegében az isteni gyógyítás tárgyaként a „nefes” fogalmat találjuk, amelyet Károli a „lélek” szóval fordít, az új fordítás pedig személyes névmással ad vissza. A héber „nefes” szó a görög „pszükhé” fogalomnak felel meg, amely eredetileg lélegzést jelent, átvitt értelemben pedig az ember belső egyéniségét, személyiségét jelenti, vagyis a gondolkodás, érzés, akarás, érzékelés, kívánás, emlékezés, képzelet központját, egészét. 

Belátható, hogy mindezek állapota kihat a test működésére. Ma már az orvostudomány is vallja, hogy nemcsak a testet, hanem az egész embert kell gyógyítani, mivel a testi, a szellemi és a lelki funkciók között szoros kapcsolat áll fenn. A megváltás, a Jézus Krisztus által hozott gyógyulás, helyreállítás az egész emberre, az egész személyre vonatkozik. 

A lelki betegségek és lelki gyógyítások vonatkozásában a Biblia kijelentésében ezt találjuk:

- diagnózis: a bűn 
- terápia: Istennek a Jézus által elkészített bűnbocsátó szeretete 
- lelki betegségek, amikből ki akar gyógyítani a főorvos Jézus:

hitetlenség – Zsoltár 6,3. 
engedetlenség – Példabeszédek 29,1. 
téves önismeret – Jeremiás 10,19. 
hűtlenség – Hóseás 14,5. 
felelőtlenség – János evangéliuma 5,14. 
lelki gőg – Jelenések 3,17-18.  


Ámen. 

Imádság ... Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy! ... 

Dr. Mizsák Lajos presbiter, főorvos bizonyságtétele 

Áldás – Thesszalonikai I. levél 5. rész 23. vers : 

Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől;
és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül
őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. 

 

 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.