Nyomtatás

2015.06.28 csendesnap  10 óra

Köszöntő ige: II.
Péter 3,18. : ... növekedjetek a kegyelemben 
és a mi Urunknak ismeretében ... 
 
Énekek: 
138,1 „Dicsér Téged teljes szívem, Én Istenem” 
445,1-6 „Szólsz hozzám, Istenem…” 
167,1 „Jöjj, mondjunk hálaszót…”  
283,5 „E gyülekezeten, mely e helyre telepedett…” 
            „Jézusból többet hadd vegyek…” 
479,1-4 „Hinni taníts, Uram, kérni taníts!” 
 
Olvasmány:  Efézusi levél 4. rész 1-7. és 11-16. vers 
Alapige: Korinthusi I. levél 13. rész 11. vers  
 
Lekció felolvasása : Pósán Borbála   
Imádság                 : Siposné Lenkey Klára 
Igehirdetés             : Nagy György mátészalkai református lelkipásztor 
Bizonyságtétel       : Kisgyermekből gyermekmunkás – Kovácsné Czakó Szilvia.

 

Igehirdetés letöltése

 ... növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. 
Néki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön-örökké.
Ámen.

Péter apostol II. levele 3. rész 18. vers )

 

alt

 

Efézusi levél 4. rész 1-7. és 11-16. vers 

  1. Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhívatásotokhoz, melylyel elhívattatok. 
  2. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben, 
  3. Igyekezvén megtartani a Lélek egységét a békességnek kötelében. 
  4. Egy a test és egy a Lélek, miképen elhívatástoknak egy reménységében hívattatok el is; 
  5. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség; 
  6. Egy az Isten és mindeneknek Atyja, a ki mindeneknek felette van és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik. 
  7. Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint. 
____  ____  ____ 
 

  11. És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangyélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul: 
  12. A szentek tökéletesbbítése czéljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére: 
  13. Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus  teljességével ékeskedő kornak mértékére: 
  14. Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által,  a tévelygés ravaszságához való csalárdság által; 
  15. Hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva nevekedjünk Abban, a ki a fej, a Krisztusban; 
  16. A kiből az egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az Ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes  tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben. 
  

Korinthusi I. levél 13. rész 11. vers 

Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. 

 

 

Lélek által elkezdve  

 

Amikor gyermek voltam,
úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek;
amikor pedig férfivá lettem, 
elhagytam a gyermeki dolgokat.” 

 

Kedves Testvéreim! 


„Mikor gyermek voltam…” 
Az apostol világosan beszél arról, hogy az életében végbement egy jelentős változás azáltal, hogy gyermekből férfiúvá vált: megváltozott beszédében, gondolkozásában és cselekedeteiben. 

Mi jellemzi a gyermekkort? 

A babonás hit: szörnyek az ágy alatt, Mikulás bácsi, kicsi Jézuska. 

Nem tud megoldást találni dolgokra, hiszen járatlan az Isten beszédében, nincs kialakult értékrendje. (Zsidókhoz írt levél. 5, 13. )

Tejnek italával táplálkozik, megelégszik rövid igemagyarázatokkal, egysoros életbölcsességekkel. 

Nem tud konfliktusokat kezelni, sokszor jelentéktelen dolgokon vitatkozik. (Jakab levele 4. rész)

Gyámok és gondnokok alá van rekesztve. (Galata levél 4,1-12. )

Amit épít, azt le is rombolja. Lélek által elkezd dolgokat, azonban testben fejezi be. 

Nem tudja, minek mennyi az értéke. Azt sem, hogy milyen drága örökséget kapott Krisztusban. 

Nem észleli a veszélyeket, sokszor még saját bűneinek foglya. 

Folyamatos odafigyelést és babusgatást igényel, újra és újra ugyanarról kell tanítani, megerősíteni, fegyelmezni. 

Még hosszan sorolhatnánk, de a lényeg az, hogy mindnyájan folyamatos fejlődésre vagyunk elhívva, hogy ... 
„az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől Őhozzá, aki a fej, Krisztus.”
(Efézusi levél 4,13-15)

A gyermek Krisztusról van feljegyezve:
„gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben.”
(Lukács 2,52) 

 

Legyen a lelki növekedésben is Jézus Krisztus a példaképünk! Ámen. 

 

 

Imádság. 
Miatyánk, aki a mennyekben vagy ... 
Bizonyságtétel: Kisgyermekből gyermekmunkás – Kovácsné Czakó Szilvia. 
Áldás – Péter apostol I. levele 5. rész 10-11. vers : 

 

A minden kegyelemnek Istene pedig, a ki az ő örök dicsőségére hívott el
minket a Krisztus Jézusban, titeket, a kik rövid ideig szenvedtetek,
ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká,
Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké.
Ámen. 

 

Ajánlja ismerőseinek...