Nyomtatás E-mail

2015.07.05.  10 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3 : Kegyelem néktek és békesség ... 
 
Énekek: 
164,1 „Kegyes Jézus, itt vagyunk…”
67,1-3 „Úr Isten, áldj meg jóvoltodból…” 
165,1 „Itt van Isten köztünk…”
392,1 „Az egyháznak a Jézus a fundamentuma…”
392,2-5 „Kihívott minden népből…”
 
Olvasmány: 
67. Zsoltár 2-8 vers
Efézusi levél 4. rész 1-4. és 11-16. vers 

Alapige: Az apostolok cselekedetei 17 rész 10-15 vers
Igehirdető: Dr Lenkeyné Dr Semsey Klára teológiai professzor 
 

Igehirdetés letöltése

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

1 Korinthus 1,3 )

 

alt

 

67. Zsoltár 2-8. vers 

  2. Az Isten könyörüljön rajtunk és áldjon meg minket; világosítsa meg az ő orczáját rajtunk. Szela. 
  3. Hogy megismerjék e földön a te útadat, minden nép közt a te szabadításodat. 
  4. Dicsérnek téged a népek, oh Isten, dicsérnek téged a népek mindnyájan. 
  5. Örvendnek és vígadnak a nemzetek, mert igazsággal ítéled a népeket, és a nemzeteket e földön te igazgatod. Szela. 
  6. Dicsérnek téged a népek, oh Isten, dicsérnek téged a népek mindnyájan. 
  7. A föld megadta az ő gyümölcsét: megáld minket az Isten, a mi Istenünk; 
  8. Megáld minket az Isten, és féli őt a földnek minden határa!  

Efézusi levél 4. rész 1-4. és 11-16. vers 

  1. Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhívatásotokhoz, melylyel elhívattatok. 
  2. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben, 
  3. Igyekezvén megtartani a Lélek egységét a békességnek kötelében. 
  4. Egy a test és egy a Lélek, miképen elhívatástoknak egy reménységében hívattatok el is; 
____    ____    ____ 

  11. És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangyélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul: 
  12. A szentek tökéletesbbítése czéljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére: 
  13. Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére: 
  14. Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által; 
  15. Hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva nevekedjünk Abban, a ki a fej, a Krisztusban; 
  16. A kiből az egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az Ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben.  

Az apostolok cselekedetei 17. rész 10-15. vers 

  10. Az atyafiak pedig azonnal, azon éjszakán elküldék Pált Silással egyetemben Béreába; kik mikor odamentek, elmenének a zsidóknak zsinagógájába. 
  11. Ezek pedig nemesb lelkűek valának a Thessalonikabelieknél, úgymint kik bevevék az ígét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, ha úgy vannak-é ezek. 
  12. Sokan hivének azért ő közülök; sőt az előkelő görög asszonyok és férfiak közül is nem kevesen. 
  13. Mikor azonban tudtokra esett a Thessalonikából való zsidóknak, hogy Béreában is prédikálta Pál az Istennek ígéjét, elmenének, és a sokaságot ott is felháboríták. 
  14. De akkor mindjárt kibocsáták az atyafiak Pált, hogy utazzék a tenger felé; Silás és Timótheus azonban ott maradának. 
  15. A kik pedig elkísérték Pált, elvivék őt egész Athénig; és parancsát vévén Siláshoz és Timótheushoz, hogy minél hamarább menjenek ő hozzá, elmenének.  

 

EVANGÉLIUM EURÓPÁNAK, EVANGÉLIUM MINDNYÁJUNKNAK 

 

 … bevevék az ígét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat ... 

 

Kedves Testvéreim! 
 

Bevezető gondolatok: Egy macedón férfi kérésére hozta át az evangéliumot Pál apostol Európába. Bérea, mai nevén Verria, a harmadik város itt, ahol az apostolok megjelentek 

1.
Rendhagyó módon érkeztek meg Pálék Béreába. Az utazásuk ideje éjszaka Thesszalonikában számukra tarthatatlanná vált a helyzet 
Fellázították ellenük a népet, a város vezetői politikai vádakkal illették őket. Az Úr a Szentlelke vezetését ez esetben nem látomás, hanem Krisztus követőinek az útmutatása által adta. Krisztus útmutatása az Ő követőinek a tanácsa által szólal meg, célszerű útmutatást ad – az élet szebbé, jobbá tételére szóló tanácsot. A hétköznapi, mindennapi dolgainkat illetően jó, ha figyelünk testvéreink tanácsára. Ehhez alázat kell, de megéri 

2.
A missziói munka folytatódik, és nagyon eredményesen
. Pál apostol nem lett csalódott, nem lett kiábrándult, volt energiája újrakezdeni. Vállalta a küzdelmet népéért. A továbbiakban sem az életét mentette Pál, hanem az életet megmentő Urat, a szabadító Krisztust hirdette. Béreában nyitott szívvel fogadták a bizonyságtételt. Sokan hitre jutottak nyitott szív, engedelmességre kész lélek, a magunk emberi vélekedésének az Isten kijelentése alá rendelése – ez a hitre jutás feltétele, folyamata. Krisztus hív, vár minket a hitre, a nagykorúságra, a különböző szolgálatok vállalására. 

3.
Ahol az Úr sikeresen munkálkodik, ott az ellenség is előbb-utóbb megjelenik.
Ez történt Béreában is. Az ellenséges emberek fellázították ellenük a tömeget. A keresztyén testvérek azonban elvitték Pál apostolt egészen Athénig. A testvéri segítség ott van a missziói munka, a missziói munkások, a lelkészi munka, az egyházi munkások mögött. Ott volt a reformátoraink mögött Svájcban, Németországban és hazánkban is. Legyünk ott mi is a mai gyermekek, fiatalok és felnőttek mögött, hogy megismerjék Krisztust. Imádságaink, tetteink, áldozataink segítsék egyházunk életét, szolgálatát. 

Hívjuk Krisztust a gyülekezetünkbe, hazánkba, Európába, mert Ő tud segíteni rajtunk!
A végső győzelem Krisztusé – és a mienk, ha segítségül 
hívjuk az Ő nevét!  


Ámen. 

 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.