Nyomtatás E-mail

2015.07.19.  10 óra

Köszöntő ige: I. 
Péter  5,7 : 
Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok. 

Énekek: 
265,1 „Hagyjad az Úr Istenre…” 
225,1-8 „Nagy hálát adjunk…”
379,1 „Emlékezzél, Úr Isten, híveidről…”
251,6 „Imádlak én is téged, Teremtőmet…”
202,1-4 „Fő boldogságom …” 

Olvasmány:  Mózes II. könyve 1. rész 6-16. vers, Mózes II. könyve 2. rész 1-15. 23-25. vers 
Alapige: Mózes II. könyve 2. rész 25. vers 
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor
 

Igehirdetés letöltése

Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok.

Péter apostol I. levele 5. rész 7. vers )

 

alt

 

Mózes II. könyve 1. rész 6-16. vers, Mózes II. könyve 2. rész 1-15. 23-25. vers 

  6. És meghala József és minden ő atyjafia és az az egész nemzedék. 
  7. Izráel fiai pedig szaporák valának, szaporodának és sokasodának és igen-igen elhatalmazának, úgy hogy megtelék velök az ország. 
  8. Azonközben új király támada Égyiptomban, a ki Józsefet nem ismerte vala. 
  9. És monda az ő népének: Ímé az Izráel fiainak népe több, és hatalmasabb nálunknál. 
  10. Nosza bánjunk okosan vele, hogy el ne sokasodjék és az ne legyen, hogy ha háború támad, ő is ellenségünkhöz adja magát és ellenünk harczoljon és az országból kimenjen. 
  11. Rendelének azért föléjök robotmestereket, hogy nehéz munkákkal sanyargassák őket. És építe a Faraónak gabonatartó városokat, Pithomot és Ramszeszt. 
  12. De minél inkább sanyargatják vala őt, annál inkább sokasodik és annál inkább terjeszkedik vala, s félnek vala az Izráel fiaitól. 
  13. Pedig kegyetlenűl dolgoztaták az égyiptomiak az Izráel fiait. 
  14. És kemény munkával keseríték életöket, sárcsinálással, téglavetéssel és mindenféle mezei munkával, minden munkájokkal, melyeket kegyetlenűl dolgoztatnak vala velök. 
  15. És szóla Égyiptom királya a héber bábáknak, a kik közűl egyiknek Sifra, a másiknak Puá vala neve. 
  16. És monda: Mikoron héber asszonyok körűl bábálkodtok, nézzetek a szűlőszékre: ha fiú az, azt öljétek meg, ha pedig leány az, hadd éljen. 
____ 

  1. És elméne egy Lévi nemzetségéből való férfiú és Lévi-leányt vőn feleségűl. 
  2. És fogada méhében az asszony és fiat szűle; és látá, hogy szép az és rejtegeté három hónapig. 
  3. De mikor tovább nem rejtegetheté, szerze annak egy gyékény-ládácskát, és bekené azt gyantával és szurokkal s belétevé a gyermeket és letevé a folyóvíz szélén a sás közé. 
  4. Az ő nénje pedig megáll vala távolról, hogy megtudja: mi történik vele? 
  5. És aláméne a Faraó leánya, hogy megfürödjék a folyóvízben, szolgálóleányai pedig járkálnak vala a víz partján. És meglátá a ládácskát a sás között s elküldé az ő szolgálóleányát és kihozatá azt. 
  6. És kinyitá és látá a gyermeket; és ímé egy síró fiú. És könyörűle rajta és monda: A héberek gyermekei közűl való ez. 
  7. Az ő nénje pedig monda a Faraó leányának: Elmenjek-é s hívjak-é egy szoptatós asszonyt a héber asszonyok közűl, hogy szoptassa néked a gyermeket? 
  8. És a Faraó leánya monda néki: Eredj el. Elméne azért a leányzó, és elhívá a gyermek anyját. 
  9. És monda néki a Faraó leánya: Vidd el ezt a gyermeket és szoptasd fel nékem, és én megadom a te jutalmadat. És vevé az asszony a gyermeket és szoptatá azt. 
  10. És felnevekedék a gyermek, és vivé őt a Faraó leányához, és fia gyanánt lőn annak, és nevezé nevét Mózesnek, és mondá: Mert a vízből húztam ki őt. 
  11. Lőn pedig azokban a napokban, mikor Mózes felnevekedék, kiméne az ő atyjafiaihoz és látá az ő nehéz munkájokat s látá, hogy egy Égyiptombeli férfi üt vala egy héber férfit az ő atyjafiai közűl. 
  12. Mikor ide-oda tekinte és látá hogy senki sincs, agyonüté az Égyiptombelit és elrejté azt a homokba. 
  13. Másnap is kiméne és ímé két héber férfi veszekedik vala. És monda annak a ki bűnös vala: Miért vered a te atyádfiát? 
  14. Az pedig monda: Kicsoda tett téged fő emberré és bíróvá mi rajtunk? Talán engem is meg akarsz ölni, mint megöléd az égyiptomit? Mózes pedig megfélemlék és monda: Bizony kitudódott a dolog. 
  15. A Faraó is meghallá azt a dolgot és Mózest halálra keresteti vala: de elfuta Mózes a Faraó elől és lakozék Midián földén; leűle pedig egy kútnál. 
____

  23. És lőn ama hosszú idő alatt, meghala az Égyiptom királya, Izráel fiai pedig fohászkodnak vala a szolgaság miatt, és kiáltnak vala és feljuta a szolgaság miatt való kiáltásuk Istenhez. 
  24. És meghallá Isten az ő fohászkodásukat és megemlékezék Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal kötött szövetségéről. 
  25. És megtekinté Isten az Izráel fiait és gondja vala rájok Istennek.  

Mózes II. könyve 2. rész 25. vers 

És megtekinté Isten az Izráel fiait és gondja vala rájok Istennek. 

 

Isten gondoskodik  

 

Rátekintett Isten Izrael fiaira, és gondja volt rájuk Istennek.

 

Kedves Testvéreim! 

 

Istent Gondviselő Úrnak nevezzük, gyakran fordulunk Hozzá gondjaink közepette. Hogyan visel gondot Isten az Ő népéről, népe tagjairól? A felolvasott bibliai részben láthatjuk Isten gondviselő munkáját – annak előkészületét, részleteit. 

1. Lezárult egy korszak. 

Ahhoz, hogy Isten gondviselése egy új korszakot, időszakot nyisson az ember életében, le kell zárulnia az előző korszaknak, időszaknak. Egy új kapcsolat akkor kezdődhet el, ha lezárul az előző kapcsolat. Egy új munkahely elfogadására akkor kész valaki, ha képes lezárni az előzőt. Egy új szolgálat akkor indulhat, ha az előbbi befejeződött. 

Isten gondoskodik az időszakok zárásáról és nyitásáról. 

2. Sanyargatták Izrael népét. 

„A kényszer (a szükség) nagy úr.” – tartja a közmondás. Isten sokszor a kényszerrel kényszerít ki a „megszokott, kibírható, elviselhető, jónak mondható”, sőt kényelmes helyzetünkből. Izrael népének sanyarúvá vált helyzete érlelte bennük a szabadulás vágyát. 

Isten gondoskodik a jobb helyzetre kényszerítő körülményekről. 

3. „Egy Lévi férfi és egy Lévi leány.” 

Amrám és Jókébed szerelme több volt, mint egy boldog kapcsolat: Isten beleépítette ezt a házasságot az Ő szabadító tervébe. Egy házasság lehet nagy átok, és lehet nagy áldás. Ha Isten ajándékozhat két embert egymásnak, abból mindig messze ható áldások származnak – a maguk és sok ember boldogságára is. Ha két ember a maga elképzelése szerint keres és talál társat magának, abból messze ható boldogtalanság származik – a maguk és sok ember fájdalmára. Egy munkahely, egy kórházi lét, egy bevásárlás – Istentől elkészített alkalom a szolgálatra. 

Isten gondoskodik a többletről, amelyet emberi dolgainkba beépít. 

4. „Mózes Midján földjén.” 

Mózes jószándékkal próbált segíteni az ő népe, Isten népe nyomorúságán, de nem Istenre figyelve cselekedett. Hosszú, 40 évi száműzetés lett a következménye a meggondolatlanságnak. De a botlás eredménye az Isten mindeneket jóra fordító hatalma és bölcsessége által Mózes felkészülése lett az Izrael népének az egyiptomi rabszolgaságból való szabadítása küldetésének teljesítésére. A félretétel önmagában nem tragédia, hanem lehetőség.

Isten gondoskodik a megbánt botlások jóra fordításáról : Mózes az ószövetségi időkben Izráel népének szabadítója lett.  

Isten gondoskodott az Ő egész népe szabadításáról,
mindannyiunk Szabadítójáról : Jézusról! 

Ámen. 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.