Nyomtatás E-mail

2015.08.02.  10 óra

Köszöntő ige: Filippi 2,14-15 : Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek; 
 
Énekek: 
299,1. és 5. : „Jézus hív, bár zúg…” 
238,1-10.     : „Teremtő Istenünk…” 
470,1. és 5. : „Úr Jézus, nézz le rám…” 
265,5-7.       : „Bízzál, bánatos lélek…” 
268,1-4.       : „Dicsérjük hálaadással …” 
 
Olvasmány:  Mózes II. könyve 16,1-10. és 17,1-7. 
Alapige: Mózes II. könyve 16. rész 9. vers 
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor
 

Igehirdetés letöltése

Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek; 
Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és
elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon.

Filippi levél 2. rész 14-15. vers )

 

alt

 

Mózes II. könyve 16,1-10. és 17,1-7. 

  1. És elindulának Élimből és érkezék Izráel fiainak egész gyülekezete a Szin pusztájába, mely Élim között és Sinai között van, a második hónapnak tizenötödik napján, Égyiptom földéről való kijövetelök után. 
  2. És zúgolódék Izráel fiainak egész gyülekezete Mózes és Áron ellen a pusztában. 
  3.  4. És monda az Úr Mózesnek: Ímé én esőképen bocsátok néktek kenyeret az égből; menjen ki azért a nép és szedjen naponként arra a napra valót, hogy megkísértsem: akar-é az én törvényem szerint járni, vagy nem? 
  5. A hatodik napon pedig úgy lesz, hogy mikor elkészítik a mit bevisznek, az kétannyi lesz, mint a mennyit naponként szedegettek. 
  6. És monda Mózes és Áron Izráel minden fiainak: Estve megtudjátok, hogy az Úr hozott ki titeket Égyiptom földéről; 
  7. Reggel pedig meglátjátok az Úr dicsőségét; mert meghallotta a ti zúgolódástokat az Úr ellen. De mik vagyunk mi, hogy mi ellenünk zúgolódtok? 
  8. És monda Mózes: Estve húst ád az Úr ennetek, reggel pedig kenyeret, hogy jól lakjatok; mert hallotta az Úr a ti zúgolódástokat, melylyel ellene zúgolódtatok. De mik vagyunk mi? Nem mi ellenünk van a ti zúgolódástok, hanem az Úr ellen. 
  9. Áronnak pedig monda Mózes: Mondd meg az Izráel fiai egész gyülekezetének: Járuljatok az Úr elé; mert meghallotta a ti zúgolódástokat. 
  10. És lőn, mikor beszéle Áron az Izráel fiai egész gyülekezetének, a puszta felé fordulának, és ímé az Úr dicsősége megjelenék a felhőben.
____    ____    ____ 

  1. És elindula Izráel fiainak egész gyülekezete a Szin pusztájából, az Úr rendeléséhez képest az ő útjok rendje szerint és tábort ütének Refidimben. De a népnek nem vala inni való vize. 
  2. Verseng vala azért a nép Mózessel és mondák: Adjatok nékünk vizet, hogy igyunk. És monda nékik Mózes: Miért versengtek én velem? Miért kísértitek az Urat? 
  3. És szomjúhozik vala ott a nép a vízre és zúgolódék a nép Mózes ellen és monda: Miért hoztál ki minket Égyiptomból? hogy szomjúsággal ölj meg minket, gyermekeinket és barmainkat? 
  4. Mózes pedig az Úrhoz kiálta mondván: Mit cselekedjem ezzel a néppel? Kevés hijja, hogy meg nem köveznek engemet. 
  5. És az Úr monda Mózesnek: Eredj el a nép előtt és végy magad mellé Izráel vénei közűl; pálczádat is, melylyel a folyót megsujtottad, vedd kezedbe és indulj el. 
  6. Ímé én oda állok te elődbe a sziklára a Hóreben, és te sujts a sziklára, és víz jő ki abból, hogy igyék a nép. És úgy cselekedék Mózes Izráel vénei szeme láttára. 
  7. És nevezé annak a helynek nevét Masszának és Méribának, Izráel fiainak versengéséért, és mert kísértették az Urat, mondván: Vajjon köztünk van-é az Úr vagy nincsen?  

Mózes II. könyve 16. rész 9. vers 

Áronnak pedig monda Mózes: Mondd meg az Izráel fiai egész gyülekezetének: Járuljatok az Úr elé; mert meghallotta a ti zúgolódástokat  

 

 

Látnunk kellene Isten dicsőségét! 

 

Járuljatok az Úr elé, mert meghallotta zúgolódásotokat!”  

Kedves Testvéreim! 

 

Isten népe történetéből egy lényeges mozzanat emelkedik ki a felolvasott bibliai részben: a zúgolódás. 

1. Mit jelent a zúgolódás? 

Zúgolódás: elégedetlenség, ellenkezés kifejeződése, morgolódás. 
Ebben az értelmezésben benne van a nyílt érzések és gondolatok leplezése is, hiszen a „morgolódás” elfojtott, félhangos vélemény- nyilvánítást jelent, amely sok esetben nem ahhoz jut el, akivel a problémát meg kellene beszélni. Továbbá: a zúgolódás egyoldalú véleményt jelent – a zúgolódó csak a maga elképzeléseit hajtogatja, ahelyett, hogy megbeszélné a problémát azzal, akire az tartozik. Ugyanakkor az elfojtott zúgolódás eljut a zúgolódó környezetében lévőkhöz, őket is megfertőzi a békétlenség, elégedetlenség lelkülete. 

2. A zúgolódásból sötét gondolatok származnak. 

Isten népe csodálatosan kiszabadult az egyiptomi rabszolgaságból, és úton volt az Istentől megígért új hazája felé. Ekkor támadtak egyesekben a sötét gondolatok, amelyek másokra is átragadtak. 

a. „…bárcsak haltunk volna meg Egyiptomban…” 
A halál zúgolódó emlegetése mindig valamilyen nagy keserűségből származik. A halál kívánása menekülés az élet nehézségei elől. Azonban a halál nem a megsemmisülés, hanem a felelős földi élet folytatódása! A földi életünk minden cselekedetének következménye van az örökkévalóságban, a földi életünk lezárulása után. 

b. „…Egyiptomban jóllakásig ehettünk…” 
A zúgolódás keserűsége „megszépíti” a múltat. Isten népének tagjai az egyiptomi időkből az ételekre emlékeztek, és elfelejtették, hogy azért „etették őket”, hogy rabszolgaként tudjanak dolgozni az építkezéseken, miközben a fiaikat a Nílusba dobálták a krokodilok zsákmányául. A zúgolódás veszélyes: eltorzítja a valóságot. 

3. A zúgolódás gyógyulása: „Járuljatok az Úr elé!” 

A zúgolódás lelki vakságot okoz: elsötétíti a jelent. A zúgolódó ember csak a rosszat látja, pedig „látnia kellene Isten dicsőségét” is. Az életben mindig vannak szomorúságok, nehézségek, de van szépség, jóság is. Vannak veszteségek, csalódások, de vannak örömök is, és van, akiért - amiért érdemes, sőt kötelező élni! 

Aki az Úr elé járul, meglátja az Ő dicsőségét – nem zúgolódik többé. 


Ámen. 

 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.