Nyomtatás E-mail

2015.08.16.  10 óra

Köszöntő ige: 
Titushoz írt levél 2,11. : 
... megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek ... ” 
 
Énekek: 
42,1. Mint a szép híves patakra… 
165,1-3. Itt van Isten köztünk… 
378,2. Ó, kegyes Atya Isten… 
286,12-13. Édes Jézus, elődbe járulunk… 
165,4-6. Általjársz Te mindent… 

Olvasmány:  Az apostolok cselekedetei 9. rész 1-20. vers 
Alapige: Az apostolok cselekedetei 9. rész 3-6. vers
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor 
Beszámoló a 22. bibliai tábor eseményeiről : Tarr Éva 
 

Igehirdetés letöltése

... megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek ... 

Titushoz írt levél 2,11 

 

alt

 

Az apostolok cselekedetei 9. rész 1-20. vers 

  1. Saulus pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úrnak tanítványai ellen, elmenvén a főpaphoz, 
  2. Kére ő tőle leveleket Damaskusba a zsinagógákhoz, hogy ha talál némelyeket, kik ez útnak követői, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe. 
  3. És a mint méne, lőn, hogy közelgete Damaskushoz, és nagy hirtelenséggel fény sugárzá őt körül a mennyből: 
  4. És ő leesvén a földre, halla szózatot, mely ezt mondja vala néki: Saul, Saul, mit kergetsz engem? 
  5. És monda: Kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig monda: Én vagyok Jézus, a kit te kergetsz: nehéz néked az ösztön ellen rúgódoznod. 
  6. Remegve és ámulva monda: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr pedig monda néki: Kelj fel és menj be a városba, és majd megmondják néked, mit kell cselekedned. 
  7. A vele utazó férfiak pedig némán álltak, hallva ugyan a szót, de senkit sem látva. 
  8. Felkele azonban Saulus a földről; de mikor felnyitá szemeit, senkit sem láta, azért kézenfogva vezeték be őt Damaskusba. 
  9. És három napig nem látott, és nem evett és nem ivott. 
  10. Vala pedig egy tanítvány Damaskusban, névszerint Ananiás, és monda annak az Úr látásban: Ananiás! Az pedig monda: Ímhol vagyok Uram! 
  11. Az Úr pedig monda néki: Kelj fel és menj el az úgynevezett Egyenes utczába, és keress föl a Júdás házában egy Saulus nevű tárzusi embert, mert ímé imádkozik. 
  12. És látá Saulus látásban, hogy egy Ananiás nevű férfiú beméne hozzá és kezét reá veté, hogy lásson. 
  13. Felele pedig Ananiás: Uram, sok embertől hallottam e férfiú felől, mily sok bosszúsággal illeté a te szenteidet Jeruzsálemben: 
  14. És itt is hatalma van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, kik a te nevedet segítségül hívják. 
  15. Monda pedig néki az Úr: Eredj el, mert ő nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok, és Izráel fiai előtt. 
  16. Mert én megmutatom néki, mennyit kell néki az én nevemért szenvedni. 
  17. Elméne azért Ananiás és beméne a házba, és kezeit reá vetvén, monda: Saul atyámfia, az Úr küldött engem, Jézus, a ki megjelent néked az úton, melyen jöttél, hogy szemeid megnyiljanak és beteljesedjél Szent Lélekkel. 
  18. És azonnal mintegy pikkelyek estek le szemeiről, és mindjárt visszanyeré látását; és felkelvén, megkeresztelkedék; 
  19. És miután evett, megerősödék. Vala pedig Saulus a damaskusi tanítványokkal néhány napig. 
  20. És azonnal prédikálá a zsinagógákban a Krisztust, hogy ő az Isten Fia.  

Az apostolok cselekedetei 9. rész 3-6. vers 

  3. És a mint méne, lőn, hogy közelgete Damaskushoz, és nagy hirtelenséggel fény sugárzá őt körül a mennyből: 
  4. És ő leesvén a földre, halla szózatot, mely ezt mondja vala néki: Saul, Saul, mit kergetsz engem? 
  5. És monda: Kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig monda: Én vagyok Jézus, a kit te kergetsz: nehéz néked az ösztön ellen rúgódoznod. 
  6. Remegve és ámulva monda: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr pedig monda néki: Kelj fel és menj be a városba, és majd megmondják néked, mit kell cselekedned.  

 

PÁL APOSTOL (SAUL) TALÁLKOZÁSA JÉZUSSAL  

 

Hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá:

Én vagyok Jézus.

 

Kedves Testvéreim! 
 

A 22. Egyházmegyei Nyári Tábor központi témája: Találkozás Jézussal. A hét folyamán áldott igehirdetések hangzottak arról, hogy különböző emberek hogyan találkoztak az emberré lett Isten Fiával, Jézussal. E mostani istentisztelet alkalmával Saul megtéréséről lesz szó, aki a megdicsőült Jézussal találkozott – bátorításunkra, tanulságunkra …

1. Ki volt Saul? 

Saul zsidó származású férfi volt, aki hithű családban nevelkedett fel, a kor legjobb zsidó iskolájában tanult, a zsidó vallás gyakorlásában és védelmében nagyon elkötelezett volt. 

Oly mértékben volt buzgó a zsidó vallás követésében, hogy képes volt a keresztyéneket börtönbe, halálra juttatni csak azért, mert a zsidó vallás hagyományaitól eltérően gondolkodtak. Saul az elfogult vallásos ember tipikus példája, aki a vallásos elképzeléseihez ragaszkodva képes volt nemcsak vitatkozni, hanem embertársait halálra juttatni! Többszörös gyilkossá vált a vallásos eszméinek elfogult követése miatt. Erről ő maga beszél több alkalommal is: Apostolok cselekedetei 22. és 26. rész, Galata levél 1. rész. A csupán vallásos hagyományokat követő, Jézussal lelki kapcsolatban nem élő ember nagyon messze távolodhat Isten igaz ismeretétől. 

2. Saul találkozása Jézussal. 

Jézus és Saul találkozása úgy jött létre, hogy Jézus kezdeményezte ezt a találkozást: Jézus megjelent Saulnak a Damaszkuszba vezető úton. Nekünk nem titokzatos, elrejtőzködő, hanem magát kijelentő, velünk találkozást kereső Istenünk van, aki a mennyei dicsőségből elküldte Fiát, hogy elérhető, megtapasztalható legyen Általa számunkra. 

Hogyan jelent meg Jézus Saulnak, amikor Jézus ekkor már visszatért a mennyei dicsőségbe? Jézus előtt nincs akadály, az Ő dicső személyének jelenléte betölti a világegyetemet. „Itt van Isten köztünk…” A feltámadott és megdicsőült Jézus nincs helyhez és időhöz kötve: Ő találkozni akart Saullal, és véghez is vitte szent akaratát. 

3. Hogyan történt? 

- egy vakító fény jelent meg Saul számára 
    o Saul nem látta Jézust emberként, de „megvilágosodott” 
    o „És megvakultak / Hiú szemeim. Meghalt ifjuságom, / De Őt, a fényest, nagyszerűt / Mindörökre látom.” (Ady) 

- egy hangot hallott Saul 
    o Saul a hangot adó Személyt „Kyriosnak”, azaz Úrnak” nevezte 
    o Jézus személyesen tud szólni hozzánk a Biblia által 

- egy keresztyén ember, Anániás segítette Sault keresztyén hitre 
    o Anániás - a megváltott ember - Saul számára egy „szárnyatlan angyal” lett : „angelosz”, azaz küldött”. (Kornéliusz története) 

- egy szent akarat érvényesült ezután Saul életében 
    o Saul kérdése Jézushoz: Mit tegyek, Uram? 

- azonnal hirdetni kezdte Saul, hogy Jézus az Isten Fia, a Megváltó 
    o a megtérés jele, a lelki növekedés útja: a szolgálat 

   

Ámen. 

 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.