Nyomtatás E-mail

2015.08.30.  10 óra

Köszöntő ige: 
Józsué 1,7-9 : ... 
veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, a miben jársz ... 

 
 
Énekek: 
505,1. Adjunk hálát megtartó Istenünknek!
236,1-7. Mindenek meghallják…
345,1. Ím, nagy Isten, most előtted…
23,1. Az Úr énnékem őriző pásztorom
436-442  --- úrvacsora alatti énekek --- 
195,1-3. Áldjuk Istent …  
 
Olvasmány: Királyok I. könyve 2. rész 1-4. vers
Alapige: Királyok I. könyve 2. rész 3. vers 
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor
 

Igehirdetés letöltése

Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz és mindent ama törvény szerint cselekedjél, a melyet Mózes, az én szolgám szabott elődbe; attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess mindenben, a miben jársz! El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, a mint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon és akkor boldogulsz. Avagy nem parancsoltam-é meg néked: légy bátor és erős? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, a miben jársz.” 

Józsué könyve 1. rész 7-9. vers )

 

alt

 

Királyok I. könyve 2. rész 1-4. vers 

  1. Mikor pedig elközelgett Dávidnak ideje, hogy meghaljon, parancsot ada Salamonnak az ő fiának, ezt mondván: 
  2. Én elmegyek az egész földnek útján; erősítsd meg magad és légy férfiú. 
  3. És őrízd meg az Úrnak a te Istenednek őrizetit, hogy az ő útain járj, és megőrizzed az ő rendeléseit, parancsolatit és ítéleteit, és bizonyságtételeit, a mint meg van írva a Mózes törvényében: hogy előmented legyen mindenekben, a melyeket cselekedéndesz, és mindenütt, valamerre fordulándasz; 
  4. Hogy megteljesítse az Úr az ő beszédét, melyet szólott nékem, mondván: Ha megőrizéndik a te fiaid az ő útjokat, járván én előttem tökéletességgel, teljes szívök és teljes lelkök szerint; ezt mondván, mondom: Soha el nem fogy a férfiú te közüled az Izráelnek királyi székiből. 
 

Királyok I. könyve 2. rész 3. vers 

És őrízd meg az Úrnak a te Istenednek őrizetit, hogy az ő útain járj, és megőrizzed az ő rendeléseit, parancsolatit és ítéleteit, és bizonyságtételeit, a mint meg van írva a Mózes törvényében: hogy előmented legyen mindenekben, a melyeket cselekedéndesz, és mindenütt, valamerre fordulándasz;  

 

Új kenyér ünnepén  

 

Tartsd meg, amit Istened, az Úr rád bízott!
Járj az Ő útján, tartsd meg rendelkezéseit, parancsolatait, döntéseit és intelmeit,
ahogyan meg vannak írva Mózes törvényében.
Akkor boldogulsz mindenben, amit teszel, és mindenütt, ahová fordulsz.

 

Kedves Testvéreim! 

 

Az új kenyérét való hálaadás ünnepe van gyülekezetünkben. 

A kenyér a megélhetés feltételeinek összességét, a boldogulás, érvényesülés lehetőségét jelenti összefoglalóan számunkra. A református Bibliaolvasó Kalauzban a Királyok I. könyvéből kijelölt szakaszok a megélhetésért, az érvényesülésért vívott küzdelmeket tárják elénk – egyrészt ahogyan az ember elgondolja, másrészt ahogyan Isten elkészítette azt az ember számára. 

Egy haldokló édesapa utolsó szavai hangzanak fiához - hozzánk is: 

1. „Én már elmegyek…” 

Dávid király földi élete lezárulóban van. 40 évig volt Izrael királya. Hosszú, küzdelmes, tartalmas, áldott időszak volt, azonban minden időszak véget ér egyszer. A nyomába lépő fiúnak hallania kell: „Én elmegyek, te pedig légy erős, légy férfi!” 

Nem lehet egy egész életen át a szülők oltalmában meghúzódva élni! Az új kenyér ünnepén ez az ige azt üzeni: Ne edd tovább az apád-anyád kenyerét, edd a magad kenyerét! Ne ragaszkodj görcsösen a szüleidhez, a szüleid emlékéhez, zárd le a múltat, és kezdj el önállóan, felelősen élni! Élj a magad emberségéből, hitéből! 

A szülők számára pedig az üzenet: Hagyd élni a gyermekedet, hadd tanuljon meg a saját lábán járni! Ne legyen éjjel-nappal nyitva a Mama Hotel! Az örökkévalóságból sem lehet visszajárni segíteni! 

2. A boldogulás útja: Tartsd meg az Úr Isten rendelkezéseit! 

Érdemes odafigyelni Dávid király utolsó szavaira. Mit helyez a fia szívére, miben fogalmazza meg a boldogulás útját, módját? 

Nem a királyi tisztség méltóságáról, nem a királyi kincstár értékeiről, nem az ellenségek feletti diadalról beszél, hanem arról, hogy Salamon engedelmeskedjen az Úr Istennek, ragaszkodjon Hozzá, maradjon alázatos és hűséges a reá bízott felelős szolgálatban, akkor boldogulni fog mindenben, mert akkor lesz rajta és tevékenységén Isten áldása. 

Jézus Krisztus ezt így tanította a Hegyi Beszédben: „Ne aggódjatok! Keressétek először Isten Országát!” (Máté 6,25-34) Ha Istennel rendben van a kapcsolat, van élet, van jövő, van kenyér. Ha Istennel a kapcsolat megszakad, elvész az élet, a jövő, a kenyér. 

Szívleljük meg az új kenyér ünnepén a Biblia bölcs útmutatásait! 


Ámen. 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.