Nyomtatás E-mail

2015.09.06.  10 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3 : Kegyelem néktek és békesség ... 

Énekek: 
154.         Úr Jézus, mely igen drága a te igéd… 
78,1,2,8,27 Hallgass én népem …
164,1. Kegyes Jézus, itt vagyunk…
466,1. Rád tekint már hitem…
466,2-4. Szívemet töltse be kegyelmed ereje… 

Olvasmány:  78. zsoltár 1-8. vers 
Alapige: Márk evangéliuma 11. rész 20-26. vers 
Igehirdető: Dr. Lenkeyné Dr. Semsey Klára teológiai professzor 
 

Igehirdetés letöltése

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

1 Korinthus 1,3 )

 

alt

 

78. zsoltár 1-8. vers 

  1. Aszáf tanítása. Figyelj én népem az én tanításomra; hajtsátok füleiteket számnak beszédeire. 
  2. Megnyitom az én számat példabeszédre; rejtett dolgokat szólok a régi időből. 
  3. A miket hallottunk és tudunk; és a miket atyáink beszéltek nékünk, 
  4. Nem titkoljuk el azokat az ő fiaiktól; a jövő nemzedéknek is elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit, a melyeket cselekedett. 
  5. Mert bizonyságot állított Jákóbban, és törvényt rendelt Izráelben; a melyek felől megparancsolta atyáinknak, hogy megtanítsák azokra fiaikat; 
  6. Hogy megtudja azokat a jövő nemzedék, a fiak, a kik születnek; és felkeljenek és hirdessék azokat fiaiknak; 
  7. Hogy Istenbe vessék reménységüket és el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák. 
  8. Hogy ne legyenek olyanok, mint apáik: szilaj és makacs nemzedék, olyan nemzedék, a melynek szíve nem volt szilárd, és lelke sem volt hű Isten iránt.  

Márk evangéliuma 11. rész 20-26. vers 

  20. Reggel pedig, a mikor mellette menének el, látják vala, hogy a fügefa gyökerestől kiszáradott. 
  21. És Péter visszaemlékezvén, monda néki: Mester nézd, a fügefa, a melyet megátkoztál, kiszáradott. 
  22. És Jézus felelvén, monda nékik: Legyen hitetek Istenben. 
  23. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy a mit mond, megtörténik, meg lesz néki, a mit mondott. 
  24. Azért mondom néktek: A mit könyörgéstekben kértek, higyjétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek. 
  25. És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van; hogy 
megbocsássa a ti mennyei Atyátok is néktek a ti vétkeiteket. 
  26. Ha pedig ti meg nem bocsátotok, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. 

 

SZIMBOLIKUS TETT, HITRE SZÓLÍTÓ ÜZENET 

 

 

Mester, nézd, a fügefa, a melyet megátkoztál, kiszáradott.

 

Kedves Testvéreim! 

 

Mai igénk Jézus válasza Péternek, a fügefa kiszáradásáról szóló emlékeztetésére. A fügefa Jézus szava következtében száradt el. Olyan csoda ez, amikor nem segítség, nem valami jó dolog történik Jézus szava nyomán, hanem annak ellenkezője.

Miért? 

1. Jézus tette prófétai jel. 

Ennek a csodának szimbolikus jelentősége van. A fügefa Izráel, Isten szövetséges népének a jelképe (Lukács evangéliuma 13,6-9). Jézus tette figyelmeztető jel, népének az ítéletre méltó helyzetét szemlélteti, de még a kegyelem jegyében. Isten a szent Fia által hitre, megtérésre szólította népét. Lehetőséget teremtett arra, hogy a Vele szemben hitetlenné lett népe, a Tőle eltávolodott ember odaforduljon Hozzá. Lehetőséget teremtett a bűnbánatra, megtérésre, a bűnbocsánat elfogadására, az új, Neki tetsző életre – képes értelemben a gyümölcstermésre. 

Jézus eljövetele, Jézus megjelenése örömet jelent minden népnek, minden embernek. A Jézus hitre, megtérésre való szólításának az elutasítása viszont halált jelent. Jézus a messiási munkája végén még egy prófétai jel által is megteszi ezt. A megtérés elmulasztásának következményét szemlélteti a fügefa elszáradása. 

Isten népe esetében még az ítélet elkerülhető. Ezt világítja meg Jézusnak Péter mondataira adott válasza.

Hogyan?  

2. Higgyetek Istenben! 

A hit feltétel nélküli bizalom a mindenható Úrban, a mi jó Atyánkban. Jézus hitre szólít, megtérést vár. A mi Atyánktól kaptuk az életet, életünket. Ő várja, hogy bizalommal forduljunk Hozzá. Neki fontosak vagyunk. Legyen fontos Ő is nekünk! Azért küldte el Isten az Ő egyszülött Fiát a világba, hogy éljünk Általa. Ne csak jelszó legyen Isten a számunkra, akit nagy bajban emlegetünk, hanem Atyánk, akiben bízunk, akit szeretünk, akihez ragaszkodunk. 

Ajándékozzuk meg bizalmunkkal jó Atyánkat! 

A hit engedelmességben mutatkozik meg, Istennek tetsző tettek sorozatában. Ami emberileg lehetetlen, az a hit által lehetségessé válik, mivel a mindenható Isten ereje az életünk valóságává lesz. Ezt fejezi ki Jézus mondata. Hit szüli a csodát, helyesebben a hit csatornáján át működő Isten ereje csodákban mutatkozik meg. Sokan vagyunk, akik ezt megtapasztaltuk és tapasztaljuk folyamatosan. 

A bűn hegye, az engedetlenség halma a tengerbe vetődik, eltűnik. A szeretet, az emberileg elképzelhetetlen jó, az emberséges tettek sorozata valósággá válik. Krisztus a gyümölcs nélküli fára mond ítéletet.

Teremje hát életünk a Lélek gyümölcsét! 

3. A hit imádság által nyerhető el. 

Atyánk szól hozzánk naponként a Bibliánk lapjain, és megszólítható imádságainkban. Neki kedves a Benne bízók könyörgése. Kételkedés nélkül forduljunk Hozzá! 

De ne feledjük: imádságunk meghallgatásának feltétele: a megbocsátás! 


Ámen. 

 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.