Nyomtatás E-mail

2015.09.13.  10 óra

Köszöntő ige: Fil. 4,13.: "Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem."
 
Énekek: 
130. zsoltár 1. vers Tehozzád teljes szívből. . . 
338. dicséret 1-4. vers Lelki próbáimban…
276. dicséret 2. vers Ha a nehéz időkben…
274. dicséret 1. vers Ki Istenének átad mindent…
275. dicséret 1-6. vers Az Úr Isten… 

Olvasmány: Márk evangéliuma 13. rész 9-20. vers 
Alapige: Márk evangéliuma 13. rész 13 vers 
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor
 

Igehirdetés letöltése

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

1 Korinthus 1,3 )

 

alt

 

Márk evangéliuma 13. rész 9-20. vers 

  9. Nyomorúságoknak kezdetei ezek. Ti pedig vigyázzatok magatokra: mert törvényszékeknek adnak át titeket, és gyülekezetekben vernek meg titeket, és helytartók és királyok elé állítanak én érettem, bizonyságul ő nékik. 
  10. De előbb hirdettetnie kell az evangyéliomnak minden pogányok között. 
  11. Mikor pedig visznek, hogy átadjanak titeket, ne aggodalmaskodjatok előre, hogy mit szóljatok, és ne gondolkodjatok, hanem a mi adatik néktek abban az órában, azt szóljátok; mert nem ti vagytok, a kik szólotok, hanem a Szent Lélek. 
  12. Halálra fogja pedig adni testvér testvérét, atya gyermekét; és magzatok támadnak szülők ellen, és megöletik őket. 
  13. És lesztek gyűlöletesek mindenki előtt az én nevemért; de a ki mindvégig megmarad, az megtartatik. 
  14. Mikor pedig látjátok a pusztító utálatosságot, a melyről Dániel próféta szólott, ott állani, a hol nem kellene (a ki olvassa, értse meg), akkor a kik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre; 
  15. A háztetőn levő pedig le ne szálljon a házba, se be ne menjen, hogy házából valamit kivigyen; 
  16. És a mezőn levő haza ne térjen, hogy ruháját elvigye. 
  17. Jaj pedig a terhes és a szoptató asszonyoknak azokban a napokban. 
  18. Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen. 
  19. Mert azok a napok olyan nyomorúságosak lesznek, a milyenek a világ kezdete óta, a melyet Isten teremtett, mind ez ideig nem voltak, és nem is lesznek. 
  20. És ha az Úr meg nem rövidítette volna azokat a napokat, egyetlen test sem menekülne meg; de a választottakért, a kiket kiválasztott, megrövidítette azokat a napokat.  

Márk evangéliuma 13. rész 13 vers 

És lesztek gyűlöletesek mindenki előtt az én nevemért; de a ki mindvégig megmarad, az megtartatik. 

 

 

Aki mindvégig kitart, az üdvözül.

 

Kedves Testvéreim! 

 

A református Bibliaolvasó Kalauzban a mai napra egy nagyon nehéz és szomorú ige van kijelölve olvasmányként az Újszövetségből. Legszívesebben továbblapoznánk, hogy valami kellemesebb, szebb igét találjunk, de nem bölcs dolog ilyen naiv módon próbálkozni a nehézségek elől való elzárkózással. Ha Jézus komolyan beszél az utolsó idők félelmes eseményeiről, akkor nekünk komolyan meg kell hallgatnunk ezt a tanítást, és a benne rejlő vigasztaló, bátorító üzenetet is. 

Nagy a kísértés, hogy a Biblia egyes részeit aktuális történésekkel azonosítsuk – óvakodnunk kell az ilyen értelmezésektől. Azonban tény, hogy az utolsó időkben – Jézus Krisztus mennybemenetele és visszajövetele közötti időszakban – a keresztyénüldözés meg-megismétlődő próbatétele az Isten népének, az anyaszentegyháznak, s az is igaz, hogy bárki bármilyen módon ártson is Jézus Krisztus megváltottainak, az ártó, pusztító szándék és cselekedet mögött mindig maga a Sátán áll, aki meg akarja semmisíteni Isten népét. 

1. „Nyomorúság lesz.” (19. vers) 
Egy-egy nehéz időszak lezárulása után úgy gondolják az emberek, hogy soha többé nem ismétlődnek meg a szenvedések. Jézus szava józanságra int: nyomorúság lesz. Egy démonizált világban élünk, ahol az ördög újra és újra támadja az emberiséget. Megbontja az emberi kapcsolatokat – még a családban is! 

2.  „Vigyázzatok magatokra! (9. vers)
Ez a felhívás nem önzésre serkent, hanem a saját életünkkel, lelki életünkkel való törődésre buzdít, azért, hogy a megtisztult, megerősödött életek tudjanak segítséget nyújtani a gyengéknek. 

3. „Hirdetni kell az evangéliumot!” (10. vers) 
Isten népének legfontosabb feladata: hirdetni az evangéliumot. Az evangélium = örömhír. Lényege, hogy az örökkévaló, irgalmas Isten Jézus Krisztus halála és feltámadása által elkészítette számunkra a bűnbocsánatot, az új és örök életet. Ezt a kegyelmet elfogadni minden embernek lehetősége és legsürgősebb tennivalója. 
Isten gyermekeinek ezt hirdetni az elsődleges, felelős hivatása. Szomorú, hogy sokan a bűnök és a programok miatt nem törődnek lelkük üdvösségével. (Máté evangéliuma 24. rész 37-39. vers) 

4. „Meneküljetek!” (14. vers) 
Jézus menekülésre szólítja fel követőit. Hova lehet menekülni egy világméretű veszedelem elől? Egyedül Jézushoz – Ő az oltalom. „Szárnyaid árnyékába menekülök” – Károli ford. (57. zsoltár 2. vers) 

5. „Imádkozzatok!” (18. vers) 
Erre a nyomorúságra csak imádkozva lehet (fel)készülni. 

6. „Aki mindvégig kitart, az üdvözül.” (13. vers) 
Jézus szava üzeni: lehetséges kitartani, hűnek maradni. Ő ad erőt.  


Ámen. 

 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.