Nyomtatás E-mail

2015.10.04.  10 óra

Köszöntő ige: V. Mózes 28,2 : 
És reád szállanak mind ez áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára. 
 
Énekek: 
119. zsoltár 1. vers Az oly emberek ... 
119. zsoltár 2-4. vers Boldogok azok is … 
119. zsoltár 17. vers Én Istenem, taníts … 
119. zsoltár 47. vers Nem felejtem el … 
119. zsoltár 53-56. vers Óránként fáklyám … 
 
Olvasmány: Mózes V. könyve 6. rész 1-9. vers
Alapige: Máté evangéliuma 7. rész 24-25. vers 
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor
 

Igehirdetés letöltése

És reád szállanak mind ez áldások, és megteljesednek rajtad,
ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára.

V. Mózes 28,2 )

 

alt

 

Mózes V. könyve 6. rész 1-9. vers 

  1. Ezek pedig a parancsolatok, a rendelések és a végzések, a melyek felől parancsolta az Úr, a ti Istenetek, hogy megtanítsam azokat néktek, hogy azok szerint cselekedjetek azon a földön, a melyre átmenőben vagytok, hogy bírjátok azt; 
  2. Hogy féljed az Urat, a te Istenedet, és megtartsad minden ő rendelését és parancsolatát, a melyeket én parancsolok néked: te és a te fiad, és a te unokád, teljes életedben, és hogy hosszú ideig élhess. 
  3. Halld meg azért Izráel, és vigyázz, hogy megcselekedjed, hogy jól legyen dolgod, és hogy igen megsokasodjál a tejjel és mézzel folyó földön, a miképen megigérte az Úr, a te atyáidnak Istene néked. 
  4. Halld Izráel: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr! 
  5. Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. 
  6. És ez ígék, a melyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben. 
  7. És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz. 
  8. És kössed azokat a te kezedre jegyül, és legyenek homlokkötőül a te szemeid között. 
  9. És írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire, és a te kapuidra.   

Máté evangéliuma 7. rész 24-25. vers 

  24. Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, a ki a kősziklára építette az ő házát: 
  25. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett.  

 

A Szentírás Isten igaz igéje 

 

Aki hallja Tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez,
aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és 
jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek,
és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva.

 

Kedves Testvéreim! 

 

Az előző esztendő során a Heidelbergi Káté magyarázata hangzott el gyülekezetünkben, a vasárnap délelőtti istentiszteletek alkalmával. Az egyik presbiteri bibliaórán az a javaslat hangzott el, hogy folytassuk a hitvallásos irataink tanulmányozását a II. Helvét Hitvallás magyarázatával,

- mert közeledik a Reformáció 500. évfordulója,
- mert szükséges református hitünk tanításaiban megerősödnünk,
- mert nagy áldás hitbeli elődeink nyomán Krisztus Urunk követése. 

Tudomásom szerint a II. Helvét Hitvallás sorozatos magyarázata még nem hangzott el református gyülekezetben, vasárnap délelőtti istentiszteleteken, ezért nagy kihívás a lelkipásztor számára is ez a szolgálat. Isten Lelke segítsen minket a magyarázatban és a hallgatásban egyaránt! 

A II. Helvét Hitvallás eredetileg egyetlen keresztyén ember, Bullinger Henrik (1504-1575), Zürich város reformátora személyes vallástétele volt, aki 1562-ben megírt hitvallását végrendeletnek szánta, megpecsételve egész életen át végzett reformátori igehirdetői szolgálatát. (Mi milyen végrendeletet írunk …?

A II. Helvét Hitvallás a későbbi évek során a református keresztyénség egyik egyetemes hitvallásává vált, mint a Szentlélektől ihletett rendszeres bibliai tanítás. A II. Helvét Hitvallás XXX fejezetből áll. Az I. fejezet címe ez: A Szentírás Isten igaz igéje. Bekezdései a következők: 

1. A kanonikus Szentírás. 

A kánon szó jelentése: mérővessző, mérték. Azoknak az iratoknak a gyűjteményét jelenti, amelyek magukon viselik az Isten Lelkétől ihletettség pecsétjét. 

(Péter apostol II. levele 1. rész 16-21. vers)

Az Ószövetség 39 irata Krisztus után 100-ban (Jamniai Zsinat), az Újszövetség 27 irata Krisztus után 397-ben (Karthágói Zsinat) lett mértékadó Szentírás. 

A Bibliát emberek írták, de Isten Lelke „diktálta” nekik a kijelentést. 

2. A Szentírás minden kegyességre teljesen megtanít. 

„Sola Scriptura!” – „Egyedül a Szentírás!” Így hangzik a Reformáció egyik alapvető felismerése és hitvallása. A Biblia hitünk és életünk zsinórmértéke. Isten teljes akaratát tartalmazza, amely elegendő és teljes útmutatást nyújt a földi életre és az örök életre. Isten megtiltotta, hogy a Szentíráshoz hozzátegyünk vagy elvegyünk belőle: 

- Pál apostol II. levele Timóteushoz 3. rész 14-17. vers 
- Római levél 12. rész 1-2. vers 
- Jelenések könyve 22. rész 18-19. vers 

3. Isten igéjének hirdetése Isten beszéde. 

„Praedicatio verbi Dei est verbum Dei.” – „Isten igéjének prédikálása Isten igéje.” Megdöbbentő mondat! Honnan veszi a bátorságot ehhez a gondolathoz Bullinger?

Jézus mondja tanítványainak: „Aki titeket hallgat, Engem hallgat.” (Lukács evangéliuma 10. rész 16. vers) 

Isten az igehirdető és az igehirdetés által szólítja meg az embereket – fogadjuk el! Legyünk „élő Bibliává” másoknak! 

4. Eretnekségek. 

Az eretnek szó jelentése: választás, döntés. Az az eretnek, aki nem fogadja el a Bibliát, mint Isten kijelentését, hanem választ magának egy vallási irányzatot. Az eretnek tévtanítás áldozata, és maga is tévtanítóvá válik. 

5. Az apokrif könyvek. 

Az apokrif szó jelentése: elrejtett. A nem hiteles, nem kanonikus iratokat elrejtették a keresztyének elől, hogy ne zavarja meg őket Isten ismeretében, Isten akarata megértésében. Nem jó a Bibliától eltérő - eltérítő könyveket olvasni! 


Ámen. 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.