Nyomtatás E-mail

2015.10.11.  10 óra

Köszöntő ige: János 16,13 : ... az igazságnak Lelke elvezérel majd titeket minden igazságra. 
 
Énekek: 
474. dicséret     Istennel járni…
287. dicséret 1-7. Járuljunk…
235. dicséret 4. Adj Szentlelket…
227. dicséret 4. Reád bízzuk… 
194. dicséret     Tartsd meg e gyülekezetnek… 
 
Olvasmány: Korinthusi I. levél 15. rész 1-11. vers
Alapige: Timóteushoz írt I. levél 4. rész 6. vers 
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor
 

Igehirdetés letöltése

„De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra.
Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, a miket hall,
és 
a bekövetkezendőket megjelenti néktek.

János evangéliuma 16. rész 13. vers )

 

alt

 

Korinthusi I. levél 15. rész 1-11. vers 

  1. Eszetekbe juttatom továbbá, atyámfiai, az evangyéliomot, melyet hirdettem néktek, melyet be is vettetek, melyben állotok is, 
  2. A mely által üdvözültök is, ha megtartjátok, a minémű beszéddel hirdettem néktek, hacsak nem hiába lettetek hívőkké. 
  3. Mert azt adtam előtökbe főképen, a mit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint; 
  4. És hogy eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint; 
  5. És hogy megjelent Kéfásnak; azután a tizenkettőnek; 
  6. Azután megjelent több mint ötszáz atyafinak egyszerre, kik közül a legtöbben mind máig élnek, némelyek azonban el is aludtak; 
  7. Azután megjelent Jakabnak; azután mind az apostoloknak; 
  8. Legutolszor pedig mindenek között, mint egy idétlennek, nékem is megjelent. 
  9. Mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, ki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert háborgattam az Istennek anyaszentegyházát. 
  10. De Isten kegyelme által vagyok, a mi vagyok; és az ő hozzám való kegyelme nem lőn hiábavaló; sőt többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. 
  11. Akár én azért, akár azok, így prédikálunk, és így lettetek ti hívőkké. 
 

Timóteushoz írt I. levél 4. rész 6. vers 

Ezeket ha eleikbe adod az atyafiaknak, Krisztus Jézusnak jó szolgája leszel, táplálkozván a hitnek és jó tudománynak beszédeivel, a melyet követtél; 

 

Hogyan értsem a Szentírást?  

 

Ha ezeket tanítod a testvéreknek, jó szolgája leszel Krisztus Jézusnak,
hiszen a hit és az igaz tanítás igéivel táplálkozol.
” 

 

Kedves Testvéreim! 

 

Az előző esztendő során a Heidelbergi Káté magyarázata hangzott el gyülekezetünkben, a vasárnap délelőtti istentiszteletek alkalmával. Az egyik presbiteri bibliaórán az a javaslat hangzott el, hogy folytassuk a hitvallásos irataink tanulmányozását a II. Helvét Hitvallás magyarázatával,

- mert közeledik a Reformáció 500. évfordulója,
- mert szükséges református hitünk tanításaiban megerősödnünk,
- mert nagy áldás hitbeli elődeink nyomán Krisztus Urunk követése. 

Tudomásom szerint a II. Helvét Hitvallás sorozatos magyarázata még nem hangzott el református gyülekezetben, vasárnap délelőtti istentiszteleteken, ezért nagy kihívás a lelkipásztor számára is ez a szolgálat. Isten Lelke segítsen minket a magyarázatban és a hallgatásban egyaránt!

A II. Helvét Hitvallás eredetileg egyetlen keresztyén ember, Bullinger Henrik (1504-1575), Zürich város reformátora személyes vallástétele volt, aki 1562-ben megírt hitvallását végrendeletnek szánta, megpecsételve egy egész életen át végzett reformátori igehirdetői szolgálatát. (Mi milyen végrendeletet írunk…?)

A II. Helvét Hitvallás a későbbi évek során a református keresztyénség egyik egyetemes hitvallásává vált, mint a Szentlélektől ihletett rendszeres bibliai tanítás. 

A II. Helvét Hitvallás XXX fejezetből áll. 

Az II. fejezet címe ez: A Szentírás magyarázata, az egyházi atyák, zsinatok és hagyományok. Bekezdései a következők:

1. A Szentírás igaz magyarázata. 

Bullinger Henrik írja: „Az Írásnak csak azt a magyarázatát ismerjük el igaz keresztyén értelmű magyarázatnak, amely magából az Írásból van véve (annak a nyelvnek szelleme szerint, amelyen írták azt, valamint a körülmények szerint mérlegelve, és a hasonló vagy eltérő, több és világosabb helyeknek egybevetésével kifejtve), amely egybevág a hitnek és a szeretetnek regulájával (törvény, szabály, rend), és kiváltképpen szolgálja Isten dicsőségét és az emberek üdvösségét.” 

A Szentírás igaz magyarázatának alapvető tényezői tehát:

- „A Szentírást a Szentírás magyarázza.” 
- Az eredeti bibliai nyelvek alapos ismerete (héber, görög)
- A „Sitz im Leben” elve: a korabeli élethelyzet elemzése - „akkor és ott” 
- a hit és a szeretet elve 
- Isten dicsőségének és az embertárs szeretetének kutatása

2. A szent atyák magyarázatai. 

„Mindnyájan egyhangúlag azt kívánják, hogy ne tekintsük irataikat egyenrangúaknak a Szentírással, sőt inkább felszólítanak bennünket, hogy vizsgáljuk meg, mennyiben egyeznek azok a Szentírással vagy térnek el tőle.” 

Az egyházatyák, a reformátorok, egyházi elődeink tanításai fontosak: tisztelettel kell azokat olvasnunk, de nem egyenértékűek a Szentírással! 

Mindent a Szentírás tükrében kell látnunk, a Szentírás mérlegén kell megmérnünk.

3. A zsinatok. 

A zsinat a keresztyén közösségek képviseleti testülete – sok áldott iránymutatást köszönhetünk a régmúlt és közelmúlt zsinatainak: a Szentírás kánonja – az Isten Lelkétől ihletett Iratok összegyűjtése, az Apostoli Hitvallás – hitünk foglalata, a Magyar Református Egyház megalapítása – a református egység kinyilvánítása. 

De – a zsinatok rendelkezései soha nem léphetnek a Szentírás helyébe! 

4. Az emberi hagyományok. 

A hagyomány lehet áldás és lehet átok: ha valami Istenhez visz közelebb, akkor az jó szokás, ha gátol Isten követésében és az emberek szolgálatában, akkor rossz szokás. 

Jézus mondja: „gyümölcséről lehet megismerni a fát”. (Máté 7,15-20) 

5. Kicsoda a döntőbíró? 

A döntőbíró mindig maga az Isten. „Isten a Szentírás által jelenti ki, hogy mi igaz, mi hamis, mit kell követnünk, vagy mit kell kerülnünk.”  


Ámen. 

 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.