Nyomtatás E-mail

2015.10.18.  10 óra

Köszöntő ige: János 14,26: Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, ... az mindenre megtanít majd titeket 

Énekek: 
178. dicséret: Dicsőség az Atyának…
392. dicséret: Az egyháznak a Jézus…
174. dicséret: Atya, Fiú, Szentlélek…
210. dicséret: Ó áldandó Szentháromság…
251. dicséret: Meghódol lelkem… 
 
Olvasmány:  Máté evangéliuma 3. rész 13-17. vers 
Alapige: János evangéliuma 15. rész 26. vers 
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor
 

Igehirdetés letöltése

„Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya,
az mindenre megtanít majd titeket,
és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek.
” 

János evangéliuma 14. rész 26. vers 

 

alt

 

Máté evangéliuma 3. rész 13-17. vers 

  13. Akkor eljöve Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék ő általa. 
  14. János azonban visszatartja vala őt, mondván: Nékem kell általad megkeresztelkednem, és te jősz én hozzám? 
  15. Jézus pedig felelvén, monda néki: Engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor engede néki. 
  16. És Jézus megkeresztelkedvén, azonnal kijöve a vízből; és ímé az egek megnyilatkozának néki, és ő látá az Istennek Lelkét alájőni mintegy galambot és ő reá szállani. 
  17. És ímé egy égi hang ezt mondja vala: Ez amaz én szerelmes fiam, a kiben én gyönyörködöm.  

János evangéliuma 15. rész 26. vers 

Mikor pedig eljő majd a Vígasztaló, a kit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, a ki az Atyától származik, az tesz majd én rólam bizonyságot. 

 

Isten, az Ő egysége és a Szentháromság 

 

 

Amikor eljön a Pártfogó, akit Én küldök nektek az Atyától,
az igazság lelke, aki az Atyától származik,
az tesz majd bizonyságot Énrólam.

 

Kedves Testvéreim! 

Az előző esztendő során a Heidelbergi Káté magyarázata hangzott el gyülekezetünkben, a vasárnap délelőtti istentiszteletek alkalmával. Az egyik presbiteri bibliaórán az a javaslat hangzott el, hogy folytassuk a hitvallásos irataink tanulmányozását a II. Helvét Hitvallás magyarázatával, 
- mert közeledik a Reformáció 500. évfordulója,
- mert szükséges református hitünk tanításaiban megerősödnünk,
- mert nagy áldás hitbeli elődeink nyomán Krisztus Urunk követése. 

Tudomásom szerint a II. Helvét Hitvallás sorozatos magyarázata még nem hangzott el református gyülekezetben, vasárnap délelőtti istentiszteleteken, ezért nagy kihívás a lelkipásztor számára is ez a szolgálat. Isten Lelke segítsen minket a magyarázatban és a hallgatásban egyaránt! 

A II. Helvét Hitvallás eredetileg egyetlen keresztyén ember, Bullinger Henrik (1504-1575), Zürich város reformátora személyes vallástétele volt, aki 1562-ben megírt hitvallását végrendeletnek szánta, megpecsételve egy egész életen át végzett reformátori igehirdetői szolgálatát. (Mi milyen végrendeletet írunk…?) 

A II. Helvét Hitvallás a későbbi évek során a református keresztyénség egyik egyetemes hitvallásává vált, mint a Szentlélektől ihletett rendszeres bibliai tanítás. 

A II. Helvét Hitvallás XXX fejezetből áll. Az III. fejezet címe ez: Isten, az Ő egysége és a Szentháromság 

Bekezdései a következők: 

1. Az Isten egy. 

A II. Helvét Hitvallás idézete így hangzik: „Hisszük és tanítjuk, hogy az Isten lényege vagy természete szerint egy, aki önmagától létezik, magának mindenre elégséges, láthatatlan, testetlen, véghetetlen, örökkévaló, minden dolognak, mind láthatóknak, mind láthatatlanoknak teremtője, a legfőbb jó, élő és mindent éltető és megtartó, mindenható és tökéletesen bölcs, kegyelmes vagy irgalmas, igazságos és igazmondó.” 

Isten lénye önmagában egyesít minden létező jó tulajdonságot: 
- önmagától létezik: Ő a mindenekfelett létező és munkálkodó Úr, aki nem függ senkitől és semmitől, de Tőle függ az egész Mindenség. 
- Ő teremtette, gondviselésével fenntartja és megváltotta a világot. 

A politeizmus, a sokistenhit pogány elképzelés, amelynek nincs semmiféle valóságos alapja. Az egy igaz Isten él és cselekszik e világban, az ember életében, a Vele való személyes lelki kapcsolat az egyedül üdvözítő közösség. 

2. Isten személyében három. 

A II. Helvét Hitvallás idézete így szól: „Hisszük és tanítjuk, hogy a véghetetlen, egy és oszthatatlan Istenben elválaszthatatlanul és elegyítetlenül a következő személyek különböztethetők meg: Atya, Fiú és Szent Lélek.” 

A véges emberi elmével ezt a valóságot nehéz felfogni. Példaként említhetjük, hogy egy molekula egységét több atom alkotja. Egy áldott házasságban két ember, egy férfi és egy nő él boldog szeretet-közösségben, megkülönböztethetők, de nem választhatók el egymástól. A Szentháromság is így alkot egy csodálatos egységet. 

A Szentháromságról szóló bibliai kijelentések: 
- „Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá!” (I. Mózes 1,26) 
- „Isten Lelke galamb formájában Jézusra szállt, és hang hallatszott a mennyből: Ez az én szeretett Fiam.”
(Máté 3,16-17) 

- „Kereszteljetek az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” (Máté 28,19) 
- „Jézus által van szabad utunk egy Lélekben az Atyához.” (Efézus 2,18) 

3. Eretnekségek

Isten három szent személyének tagadása istenkáromlás. Jézus nem egy csodálatos ember, a Szent Lélek nem szent energia.

Hisszük: az Atya Isten, a Jézus Isten és a Szent Lélek Isten személye alkotja a Szentháromság egy igaz Isten lényét. 

 

Ámen. 

 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.