Nyomtatás E-mail

2015.11.01.  10 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3 : Kegyelem néktek és békesség ... 
Énekek: 153,    34,    164,    475 
Olvasmány:  34. zsoltár 2-10. vers
Alapige: Timóteushoz írt I. levél 2. rész 1-4. vers
Igehirdető: Dr. Lenkeyné Dr. Semsey Klára teológiai professzor 
 

Igehirdetés letöltése

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

1 Korinthus 1,3 )

 

alt

 

34. zsoltár 2-10. vers 

  2. Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van! 
  3. Dicsekedik lelkem az Úrban; s hallják ezt a szegények és örülnek. 
  4. Dicsőítsétek velem az Urat, és magasztaljuk együtt az ő nevét! 
  5. Megkerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem. 
  6. A kik ő reá néznek, azok felvidulnak, és arczuk meg nem pirul. 
  7. Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt. 
  8. Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül és kiszabadítja őket. 
  9. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, a ki ő benne bízik. 
10. Féljétek az Urat, ti szentjei! Mert a kik őt félik, nincs fogyatkozásuk.  

Timóteushoz írt I. levél 2. rész 1-4. vers 

  1. Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért, 
  2. Királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. 
  3. Mert ez jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt, 
  4. A ki azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson.  

 

 

Tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért!

 

Kedves Testvéreim! 

 

Imádkozzatok minden emberért! – mai Igénk mindenekelőtt imádkozásra buzdít. Meghatározza az imádság módját, témáját, jelentőségét, és eszméltet a céljára. 

1. Miért e buzdítás? 

Miért az imádságra buzdító szava előzi meg az apostol minden útmutatását? Azért, mert az imádság kapcsolatot jelent a Mindenható Istennel. Azt jelenti az imádság, hogy Istennek a Krisztus által megszólító szavára igennel válaszol az ember, odafordul a Mindenható jó Atyához. Az imádság az a mozdulat, amellyel betesszük a kezünket a Krisztus által felénk kinyújtott kezébe. Az imádság az új életünk kezdetét jelenti. Napról napra annak a lehetősége, hogy kapcsolatban legyünk azzal a Mindenható Istennel, akinek minden lehetséges. Hódolat előtte. Az Ő dicsőítése. Hálaadás. Kérés. Könyörgés. Esedezés. Az imádság beszélgetés, párbeszéd Krisztus nevében, a Szentlélek vezetése nyomán a Mennyei Édes Atyánkkal. Ő szól hozzánk az istentiszteleteken, és más alkalmakon, mi pedig válaszolhatunk szavára imádságunkkal. Legyünk hálásak azokért, akik imádkozni tanítottak bennünket. Tanítsuk mi is gyermekeinket, unokáinkat. 

2. Az imádság módja, témája, jelentősége. 

Az imádság egy közösség szolgálata. Nem csak arról szól az apostol útmutatása, hogy Timóteus imádkozzon a rábízott gyülekezetért, gyülekezetekért, hanem arra indítja, hogy szervezze meg az imádkozás szolgálatát. Legyenek, akik imádkoznak rendszeresen. Jézus Krisztus igényéről szól. Ő maga is ezt igényelte szenvedése alkalmával tanítványaitól. 

Jézus mennybemenetele után együtt imádkoznak a tanítványok, az asszonyok, Mária - Jézus anyja és testvérei tíz napon át. Így várták a Szentlélek ajándékát. Imádkozó közösség volt Barnabás és Pál missziói útra való indítása hátterében, és munkájuk mögött. Kálvin János hetenként tartott imaközösséget minden hét szerdáján. Imádság nyomán indult el az ébredés, az egyház megújulása hazánkban is – Szabó Aladár és munkatársai imádságainak meghallgatása jeleként. Ma már több gyülekezet vállalja és végzi ezt a fontos szolgálatot. Az imádság témája átfogó, minden emberért szól. Isten Krisztust minden emberért adta.

Talán meglepő, hogy ebből a kategóriából még külön kiemeli a királyokat, vagyis a népek vezetőit, tisztségviselőit. Miért?

Azért, mert minden nép földi életének, körülményeinek az alakulásában elsősorban ők a felelősek. Kálvin szerint olyan buzgón kell imádkoznunk a világi felelősségért, mint a mindennapi kenyérét, hogy az élet jó rendje, a béke és a biztonság, az istenfélelem és a tisztességes élet biztosítva legyen. A közéleti biztonság, az egyéni boldogulás, és a hívők imádsága között mélységes összefüggés van. Rendkívüli jelentősége van az imaközösségek szolgálatának. Nagy a zűrzavar, félelmetesek a körülmények világszerte. Igen nagy szükség van arra, hogy könyörögjünk Urunk segítségéért. 

3. Az imádság célja 

Az imádság célja az, hogy istenfélelemben és tisztességben alakulhasson a földi élet, alkalmassá legyen a missziói munka végzésére. Harci zajban hallgatnak a múzsák. A harci zaj, a fülsiketítő lárma az evangélium hangját is elnyomja. A mi Megtartó Istenünk pedig az embernek a földi rendezett életénél, és abban a hívó szavát akarja szólni. Ő azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Victor János már teológiai hallgató korában is fontosnak tartotta az evangelizációt az ifjúság körében is. Sok figyelemre méltó tanítása közben ezt írja: „vannak áldások, amelyek a hívők imádsága meghallgatásának jeleként adatnak”. 

Kérjük az áldást mindazokra, akik körében folyik az életünk, hogy növekedjék egyházunk az üdvözülőkkel! 

Imádkozzunk egyedül, csendben!
Családunkkal együtt!
Gyülekezetünkben, a gyülekezettel együtt! Imaközösségekben azokkal, akik erre elhívást kaptak, hogy Isten áldását sokan elnyerjék! 
 


Ámen. 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.