Nyomtatás E-mail

2015.11.15.  10 óra

Köszöntő ige: Róma 16,27: Az egyedül bölcs Istennek a Jézus Krisztus által dicsőség mindörökké. Ámen. 
 
Énekek: 146:1.   180.   352. 
Úrvacsora előtt: 23. zsoltár 1. vers – Az Úr énnékem…
Úrvacsora alatt: 436 - 442. 
Záróének: 446. dicséret 1-2. vers – Uram, bocsásd el ...
 
Olvasmány:  Mózes V. könyve 6. rész 2-9. 12-14. vers 
Alapige: Máté evangéliuma 4. rész 10. vers 
 
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor 
Úrvacsorai liturgia: Csoma Zoltán református lelkipásztor 
 

Igehirdetés letöltése

„Az egyedül bölcs Istennek a Jézus Krisztus által dicsőség mindörökké. Ámen.

Római levél 16,27 )

 

alt

 

Mózes V. könyve 6. rész 2-9. 12-14. vers 

  2. Hogy féljed az Urat, a te Istenedet, és megtartsad minden ő rendelését és parancsolatát, a melyeket én parancsolok néked: te és a te fiad, és a te unokád, teljes életedben, és hogy hosszú ideig élhess. 
  3. Halld meg azért Izráel, és vigyázz, hogy megcselekedjed, hogy jól legyen dolgod, és hogy igen megsokasodjál a tejjel és mézzel folyó földön, a miképen megigérte az Úr, a te atyáidnak Istene néked. 
  4. Halld Izráel: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr! 
  5. Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. 
  6. És ez ígék, a melyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben. 
  7. És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz. 
  8. És kössed azokat a te kezedre jegyül, és legyenek homlokkötőül a te szemeid között. 
  9. És írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire, és a te kapuidra. 
____    ____

  12. Vigyázz magadra, hogy el ne felejtkezzél az Úrról, a ki kihozott téged Égyiptom földéről, a szolgaságnak házából! 
  13. Féljed az Urat, a te Istenedet, ő néki szolgálj, és az ő nevére esküdjél. 
  14. Ne járjatok idegen istenek után, azoknak a népeknek istenei közül, a kik körültetek vannak;  

Máté evangéliuma 4. rész 10. vers 

Ekkor monda néki Jézus: Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.  

 

Az egyetlen közbenjáró  

 

Így szólt Jézus: Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva:
Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak Neki szolgálj!

 

Kedves Testvéreim! 
 

A Második Helvét Hitvallás alapján készülünk a Reformáció 500. évfordulójára. Ezen a vasárnapon – az új borért való hálaadó istentisztelet alkalmával - az V. fejezet következik, amelynek címe: 

„Hogyan imádjuk, tiszteljük és hívjuk segítségül Istent az egyetlen közbenjáró, a Jézus Krisztus által?” 

1. Egyedül az Istent kell imádni és tisztelni. 

Hisszük és valljuk, hogy egyedül az egy élő igaz Istent kell imádni. Isten parancsolata kezdettől fogva ez: „Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak Neki szolgálj!” (V. Mózes 6,13. – Máté 4,10) 

2. Csak Istent kell segítségül hívni az egy Krisztus közbenjárásával. 

„Csak Őt hívjuk segítségül életünk minden válságos helyzetében és viszontagságaiban, mégpedig a mi egyetlen Közbenjárónk és Szószólónk, a Jézus Krisztus által. 
A Biblia világosan tanít erre: (Zsoltár 50,15. - Máté 11,28. - I.Timóteus 2,5. - I.János 2,1) 
Sajnos, korunkban nem jellemző, hogy a bajban egyedül Istent keresnék az emberek. Pedig a Biblia világosan kijelenti, hogy egyedül Isten tud segíteni, akinek az áldását egyedül Jézus Krisztus által lehet kérnünk és elfogadnunk. 

3. A szenteket nem kell imádni, tisztelni, segítségül hívni. 

Isten mondja:
„Én vagyok az Úr, nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak.” (Ézsaiás könyve 42. rész 8. vers)
„Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk – egyedül Jézus neve.” (Az apostolok cselekedetei 4. rész 12. vers) 
Isten dicsősége és Jézus Krisztus üdvözítő személye kétség nélküli. 

4. A szenteknek kijáró és megadandó tisztelet. 

„Szeretjük őket, mint testvéreinket, sőt nagyra becsüljük őket. Utánozzuk is őket, sóvárgunk az örök Istennél velük együtt lakozni.” 
Szent Ágoston mondta: „Úgy kell tisztelnünk a szenteket, mint utánzásra méltókat, nem pedig úgy imádnunk, mintha ezzel valamilyen vallási kötelességünknek tennénk eleget.” 

5. A szentek ereklyéi. 

„A szentek földi maradványait nem kell imádni. Az ősök mindennél nemesebb ereklyéi: a jócselekedeteik, a tudományuk és a hitük.” 

6. Egyedül Isten nevére kell esküdni. 

„Az Urat, a te Istenedet féld, Őt szolgáld, Hozzá ragaszkodj, és az Ő nevére esküdj! (Mózes V. könyve 10. rész 20. vers)  


Ámen. 

 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.