Nyomtatás E-mail

2015.11.29.  10 óra

Köszöntő ige: Zsoltár 50,15 :
Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. 

Énekek:
 146,1    235,1-5    171    241,1    301,1-8 
Olvasmány:  Lukács evangéliuma 1. rész 5-25. vers
Alapige: Lukács evangéliuma 1. rész 57-66. vers
Igehirdető: Csoma Zoltán református lelkipásztor 

 

Hívj segítségül engem a nyomorúság idején,
én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem.
” 

Zsoltár 50,15 

 

alt

 

Lukács evangéliuma 1. rész 5-25. vers 

  5. Heródesnek, a Júdea királyának idejében vala egy Zakariás nevű pap az Abia rendjéből; az ő felesége pedig az Áron leányai közül való vala, és annak neve Erzsébet. 
  6. És mind a ketten igazak valának az Isten előtt, kik az Úrnak minden parancsolataiban és rendeléseiben feddhetetlenül jártak. 
  7. És nem volt nékik gyermekük, mert Erzsébet meddő vala, és mind a ketten immár idős emberek valának. 
  8. Lőn pedig, hogy mikor ő rendjének sorában papi szolgálatot végzett az Isten előtt, 
  9. A papi tiszt szokása szerint reá jutott a sor, hogy bemenvén az Úrnak templomába, jó illatot gerjesszen. 
  10. És a népnek egész sokasága imádkozék kívül a jó illatozás idején; 
  11. Néki pedig megjelenék az Úrnak angyala, állván a füstölő oltár jobbja felől. 
  12. És láttára megrettene Zakariás, és félelem szállá meg őt. 
  13. Monda pedig az angyal néki: Ne félj Zakariás; mert meghallgattatott a te könyörgésed, és a te feleséged Erzsébet szül néked fiat, és nevezed az ő nevét Jánosnak. 
  14. És lészen tenéked örömödre és vigasságodra, és sokan fognak örvendezni az ő születésén; 
  15. Mert nagy lészen az Úr előtt, és bort és részegítő italt nem iszik; és betelik Szent Lélekkel még az ő anyjának méhétől fogva. 
  16. És az Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz. 
  17. És ez Ő előtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet. 
  18. És monda Zakariás az angyalnak: Miről tudhatom én ezt meg? mert én vén vagyok, és az én feleségem is igen idős. 
  19. És felelvén az angyal, monda néki: Én Gábriel vagyok, ki az Isten előtt állok; és küldettem, hogy szóljak veled, és ez örvendetes dolgokat jelentsem néked. 
  20. És ímé megnémulsz és nem szólhatsz mindama napig, a melyen ezek meglesznek: mivelhogy nem hittél az én beszédimnek, a melyek beteljesednek az ő idejökben. 
  21. A nép pedig várja vala Zakariást, és csodálkozék, hogy a templomban késik. 
  22. És kijövén, nem szólhata nékik; eszökbe vevék azért, hogy látást látott a templomban; mert ő csak integetett nékik, és néma maradt. 
  23. És lőn, hogy mikor leteltek az ő szolgálatának napjai, elméne haza. 
  24. E napok után pedig fogada méhében Erzsébet az ő felesége, és elrejtőzék öt hónapig, mondván: 
  25. Így cselekedett velem az Úr a napokban, a melyekben reám tekinte, hogy elvegye az én gyalázatomat az emberek között.  

Lukács evangéliuma 1. rész 57-66. vers 

  57. Erzsébetnek pedig betelék az ő szülésének ideje, és szűle fiat. 
  58. És meghallák az ő szomszédai és rokonai, hogy az Úr nagy kegyelmességet cselekedett ő vele; és együtt örülének vele. 
  59. És lőn nyolczad napon, eljövének, hogy körülmetéljék a gyermeket; és az ő atyja nevéről Zakariásnak akarák őt nevezni. 
  60. És felelvén az ő anyja, monda: Nem; hanem Jánosnak neveztessék. 
  61. És mondának néki: Senki sincs a te rokonságodban, a ki ezen a néven neveztetnék. 
  62. És intének az ő atyjának, hogy minek akarja neveztetni? 
  63. Az pedig táblát kérvén, ezt írá, mondván: János a neve. És elcsodálkozának mindnyájan. 
  64. És feloldódék az ő szája és nyelve azonnal, és szóla, áldván az Istent. 
  65. És félelem szállott minden ő szomszédaikra; és Júdeának egész hegyes tartományában elhirdettetének mind e dolgok. 
  66. És szívökre vevék mindenek, a kik hallák, mondván: Vajjon mi lesz e gyermekből? És az Úrnak keze vala ő vele. 

 

Mikor jön el a Szabadító? 

 

János a neve, azt jelenti: Isten kegyelmes.” 

 

Kedves Testvéreim! 

 

Isten nélkül nincs békesség! – JÉZUS a Békesség Fejedelme! 

1. Elvesztett békességünk visszaadásáért Isten hatalmasan munkálkodik! 

Hogyan veszett el a békességünk? A Sátán, az ősi kígyó közreműködésével. Elveszteni könnyű volt, vissza már nem tudjuk szerezni. Gyengék vagyunk hozzá. Isten ezt jól látta, és mivel nem akart kivenni szeretetéből, segítségét ígérte. (I. Mózes 3:15) Hogy mikor jön el a szabadító, dátumszerűen nem jelezte. 

2. Keresztelő János 

Az emberek feledékenyek, egy idő után mit sem tudtak volna Isten drága ígéretéről. Amit pedig nem tud az ember, az számára nincs is. 

Isten hírnökei, a próféták által gondoskodott róla, hogy az életbevágóan fontos hír ne merüljön a feledés homályába. A hírnökök sorában legjelentősebb volt Zakariás és Erzsébet fia, Keresztelő János. Nem hétköznapi a születése sem, már az maga figyelemfelkeltő. Ő a Jézus érkezését megelőző utolsó hírnök. Hirdethette: Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa, Szabadítótok, Jézus, a Békesség Fejedelme által (Lukács 1,79). A Békesség Fejedelme elvégezte szabadításunkat, szabad az út vissza Mennyei Atyánkhoz, az ő örök országába. De ez a legfőbb jó azokat boldogíthatja, akik tudnak róla. Ezért volt nélkülözhetetlen az apostolok szolgálata, s azóta is a hírnökök munkája. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által. 

3. Békességünk visszajövetele 

Elég csak hallani az örömüzenetet? Be is kell fogadni, s járni a Szabadító által mutatott utat. Nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én Mennyei Atyám akaratát. Mint ahogy ő cselekedte itt közöttünk is.

Ehhez „ ... kérjük Isten áldott Szentlelkét, legfőképpen az igaz hitért! ... ” 

Üdvösségünk dolgában nekünk is van feladatunk, nyilván nem az, amit csak Ő tudott és tud végezni, hanem amire nekünk is van képességünk, de még ehhez is kapjuk a segítséget Szentlelke által, ha kérjük Tőle. Így jöhet vissza elvesztett békességünk, teremtő, megváltó és megtartó Istenünkkel és egymással. Adja Isten, hogy mindnyájunk életében így legyen. 


Ámen. 

 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.