Nyomtatás E-mail

2015.12.24.  17 óra szenteste 

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3 : Kegyelem néktek és békesség ... 
Énekek: 326.   329.   Csendes éj…  Halleluja Kórus    Kántálás 
 
Karácsonyi történet a Bibliából: 
Olvasmány:  Lukács evangéliuma 2. rész 1-20. vers 
Alapige: Lukács evangéliuma 2. rész 10-11. vers 
 
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor
 

Igehirdetés letöltése

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

1 Korinthus 1,3 )

 

alt

 

Lukács evangéliuma 2. rész 1-20. vers 

  1. És lőn azokban a napokban, Augusztus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeirattassék. 
  2. Ez az összeírás először akkor történt, mikor Siriában Czirénius volt a helytartó. 
  3. Mennek vala azért mindenek, hogy beirattassanak, kiki a maga városába. 
  4. Felméne pedig József is Galileából, Názáret városából Júdeába,a Dávid városába, mely Bethlehemnek neveztetik, mivelhogy a Dávid házából és háznépe közül való volt; 
  5. Hogy beirattassék Máriával, a ki néki jegyeztetett feleségül, és várandós vala. 
  6. És lőn, hogy mikor ott valának, betelének az ő szülésének napjai. 
  7. És szülé az ő elsőszülött fiát; és bepólyálá őt, és helyhezteté őt a jászolba, mivelhogy nem vala nékik helyök a vendégfogadó háznál. 
  8. Valának pedig pásztorok azon a vidéken, a kik künn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszakán az ő nyájok mellett. 
  9. És ímé az Úrnak angyala hozzájok jöve, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket: és nagy félelemmel megfélemlének. 
  10. És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen: 
  11. Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. 
  12. Ez pedig néktek a jele: találtok egy kis gyermeket bepólyálva feküdni a jászolban. 
  13. És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, a kik az Istent dícsérik és ezt mondják vala: 
  14. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat! 
  15. És lőn, hogy mikor elmentek az angyalok ő tőlök a mennybe, mondának a pásztoremberek egymásnak: Menjünk el mind Bethlehemig, és lássuk meg e dolgot, a melyet az Úr megjelentett nékünk. 
  16. Elmenének azért sietséggel, és megtalálák Máriát és Józsefet, és a kis gyermeket, ki a jászolban fekszik vala. 
  17. És ezt látván, elhirdeték, a mi nékik a gyermek felől mondatott vala. 
  18. És mindenek, a kik hallák, elcsodálkozának azokon, a miket a pásztorok nékik mondottak.   19. Mária pedig mind ez ígéket megtartja, és szívében forgatja vala. 
  20. A pásztorok pedig visszatérének, dicsőítvén és dícsérvén az Istent mind azok felől, a miket hallottak és láttak, a mint nékik megmondatott.  

Lukács evangéliuma 2. rész 10-11. vers 

  10. És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen: 
  11. Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. 

 

 

Isten szeretete 

 

Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet,
amely az egész nép öröme lesz:
Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus.

 

Kedves Testvéreim! 

 

Áldott, kegyelemteljes Szentestét, Karácsony ünnepet kívánok! Karácsony Szenteste egy különösképpen áhítatos ünnep. 

Megható, megdöbbentő, 
- hogy a láthatatlan Isten láthatóvá vált az emberré lett kisgyermek személyében, 
- hogy a hatalmas Isten az erőtlen kisgyermekben ránk merte bízni magát, 
- hogy a jóságos Istene eljött a szeretetlenség világába szeretni minket … 

Karácsonykor a szeretet titkát és csodáját tárta fel Isten az ember előtt – a végtelen, a feltétel nélküli, az érdek nélküli szeretet titkát és csodáját. 

Miért olyan megható, megdöbbentő Isten szeretete, amelyet kijelentett Jézus Krisztus földre jövetele által? 

1. Isten szeretete örök. 

Egy kisgyermek megszületését messze megelőzi a szüleinek iránta megnyilvánuló szeretete, amellyel formálják vele kapcsolatos terveiket, ahogyan gondolnak rá, amiképpen készítik számára a helyet, a babaszobát … 

Isten már a világ teremtése előtt gondolt ránk! Elhatározta, hogy szeretni fog minket, bármi történjen is. A teremtést követően pedig az az ember tapasztalata, hogy Isten jelen van az életében, ahogyan Dávid egyik zsoltárában olvashatjuk: „Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján.” (23. zsoltár) 

Ez az örök szeretet minket is arra késztet, hogy Jézus segítségét kérve legyen a mi szeretetünk is állandó, folyamatos, megbízható. A rászorulók iránti szeretetünk ne merüljön ki egy látványos karácsonyi akcióban. 

„Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, S ne csak így decemberben.” (Juhász Gyula: Karácsony felé) 

2. Isten szeretete: személyes. 

Isten, a Menny és a Föld Ura adhatott volna nekünk Karácsonyra valami érdekes, értékes ajándékot az Ő gazdag tárházából. Ő azonban nem akarta „kiváltani” a szeretetét valamivel, hanem „megváltani akart minket Valakivel”, az Ő egyszülött Fia, Jézus Krisztus által. Isten nem valamit, hanem VALAKIT adott nekünk: Jézusban Önmagát. Isten karácsonyi ajándéka: Jézus Krisztus. Őt semmiféle ajándék nem helyettesítheti sem az ünnepen, sem előtte, sem utána. 

Egy alkalommal holland barátaink töltötték velünk a Szentestét. Nagyon meglepődtek, hogy mi, magyarok ajándékot készítünk egymásnak Karácsony ünnepén. Ők csak névnap, születésnap, házassági évforduló alkalmával szoktak ajándékozni. Karácsonykor nem adnak, hanem elfogadnak Ajándékot: az Isten Ajándékát, Jézus Krisztust. 

Ez a személyes szeretet minket is arra késztet, hogy ne váljon személytelenné a karácsony ünnepe számunkra. Fogadjuk el, adjunk hálát Isten Ajándékáért, Jézus Krisztusért. És legyünk mi magunk is a Krisztus szeretete által ajándékká a családunk és embertársaink számára. A szeretetteidnek nem egy újabb ajándéktárgyra, hanem Krisztusra és Általa rád van szüksége! 

3. Isten szeretete: cselekedet. 

Az egész Biblia arról szól, hogy Isten szeret minket. „Úgy szerette Isten a világot…” (János 3,16) Azonban Isten nem csak szavakkal tette nyilvánvalóvá szeretetét, hanem tettekkel is: „Egyszülött Fiát adta … ” Ez a cselekvő szeretet minket is arra késztet, hogy ne csak szavakkal valljuk meg a szeretetünket Isten és ember iránt, hanem mutassuk azt meg a tetteinkkel is. 

Jézus Krisztus mondja: „Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet.” (János 14,23-24) 

Az apostol írja: „Ne szóval szeressünk, hanem cselekedettel.” (I.János 3,18). 

4. Isten szeretete egyetemes. 

Isten szeretete minden emberre kiárad. Isten Jézus Krisztust az egész világnak, minden embernek adta karácsonyi Ajándékul, váltságul. A szegény izraeli pásztorok, a gazdag pogány bölcsek egyaránt részesedtek Krisztus szeretetében. Ez az egyetemes szeretet minket is arra késztet, hogy ne legyünk személyválogatók, belterjesek, ne csak egyeseket szeressünk, hanem minden embert, még azokat is, akiket nehéz szeretni. Jézus adja, hogy adhassuk! 


Ámen. 

 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.