Nyomtatás E-mail

2015.12.25. első nap 8 óra 

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3 : Kegyelem néktek és békesség ... 
Énekek: 182.   326.   315,4-5    315,6-7    446. - Úrvacsorai énekek: 23,1.    436-442. 
Olvasmány:  Máté evangéliuma 2. rész 1-12. vers 
Alapige: Máté evangéliuma 2. rész 11. vers 
Igehirdető: Dr. Kocsis Attila lelkipásztor 
 

Igehirdetés letöltése

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

1 Korinthus 1,3 )

 

alt

 

Máté evangéliuma 2. rész 1-12. vers 

  1. A mikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Bethlehemben, Heródes király idejében, ímé napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe, ezt mondván: 
  2. Hol van a zsidók királya, a ki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki. 
  3. Heródes király pedig ezt hallván, megháborodék, és vele együtt az egész Jeruzsálem. 
  4. És egybegyűjtve minden főpapot és a nép írástudóit, tudakozódik vala tőlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie? 
  5. Azok pedig mondának néki: A júdeai Bethlehemben; mert így írta vala meg a próféta: 
  6. És te Bethlehem, Júdának földje, semmiképen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között: mert belőled származik a fejedelem, a ki legeltetni fogja az én népemet, az Izráelt. 
  7. Ekkor Heródes titkon hivatván a bölcseket, szorgalmatosan megtudakolá tőlük a csillag megjelenésének idejét. 
  8. És elküldvén őket Bethlehembe, monda nékik: Elmenvén, szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és tisztességet tegyek néki. 
  9. Ők pedig a király beszédét meghallván, elindulának. És ímé a csillag, a melyet napkeleten láttak, előttük megy vala mind addig, a míg odaérvén, megálla a hely fölött, a hol a gyermek vala. 
  10. És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendezének. 
  11. És bemenvén a házba, ott találák a gyermeket anyjával, Máriával; és leborulván, tisztességet tőnek néki; és kincseiket kitárván, ajándékokat adának néki: aranyat, tömjént és mirhát. 
  12. És mivel álomban meginttettek, hogy Heródeshez vissza ne menjenek, más úton térének vissza hazájokba.  

Máté evangéliuma 2. rész 11. vers 

És bemenvén a házba, ott találák a gyermeket anyjával, Máriával; és leborulván, tisztességet tőnek néki; és kincseiket kitárván, ajándékokat adának néki: aranyat, tömjént és mirhát. 

 

A Krisztushoz vezető út: a bölcsek bölcsessége 

 

A napkeleti bölcsek bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával,
Máriával, és leborulva imádták Őt. Kinyitották kincsesládáikat, és 
ajándékokat adtak Neki: aranyat, tömjént és mirhát.

 

Kedves Testvéreim! 

 

A gyermek Jézus első külföldi látogatóit az evangélium ezzel a szép kifejezéssel tiszteli meg: bölcsek. Koruk jól képzett tudósai voltak, akik egy életet tölthettek el a látható és a láthatatlan világ összefüggéseinek tanulmányozásában. Bölcsességüket a 21. század embere könnyen lebecsüli. Vajon mi is elmondhatjuk róluk az egykori megállapítást – bölcsek? Miért is nevezzük őket bölcsnek?

1. Egy nagy látás alapján cselekedni mertek 

„ ... láttuk az Ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk.” Lehetséges, hogy mások is látták ezt a fényes csillagot, de a látást nem követte cselekedet. A reggel „realitása” szétfoszlatta az éjszaka „álmait”. Bölcsekké nem a meglátott, hanem a követett világosság tesz bennünket. Isten a legnagyobb sötétségben is ad reménysugarat, amely a hétköznapok homályában csodaszerű utat mutat. Egyéni és közösségi életünk tragédiája nem az, hogy Isten ne mutatott volna ennek a Tőle elrugaszkodott korunknak is csillagot, hanem az, hogy nem mertük vállalni a csillag fényében való utazás kockázatát. 

2. Együtt, közösségben utaztak és cselekedtek 

Bölcsek voltak és bölcsek maradtak, mert közösséget találtak és vállalták a közösséget. Járhatták volna egyéni útjaikat, versenghettek és rivalizálhattak volna, ki ér előbb Betlehembe. Ma aligha ítélnék ezt el sokan. Ők nem ezt tették, - együtt utaztak. Mai életünk sivárságának az oka nem abban keresendő-e, hogy mi nem tudunk közösségben élni? 
Lehet, hogy van magányos út a jászolbölcsőhöz, de a pásztorok, a bölcsek és kétezer esztendő hívő lelkeinek tapasztalata arról beszél, a Krisztushoz vezető utat közösségben sokkal könnyebb megtalálni. 

3. Felismerték az igazi értéket. 

Bölcsek voltak, mert a jelentéktelen felszín alatt felismerték az igazi értéket. A valószínűtlen hely és a semmitmondó külső nem tévesztette meg őket. Túlnéztek a külső dolgon, és meglátták a lényeget. Életünk sekélyességének és lelki vérszegénységünknek az oka nem abban keresendő-e, hogy mi már csak a külső dolgokat, a megtapintható felszínt tudjuk érzékelni? A hatalom, az erő, a markolható javak utáni eszeveszett versenyfutásban kinek van ideje és kedve Isten halk és szelíd szavára figyelni? A bölcsek tudták, hogy az emberi lét legmagasabbra ívelő pontjai nem zajosak, nem harsogóak, hanem nagyon egyszerűek, halkak és bensőségesek. 

4. Nem jöttek üres kézzel. 

Bölcsek voltak, mert nem jöttek üres kézzel. 
Arany – azt szimbolizálja, hogy amennyiben minden aranyunkat nem tudjuk lerakni a bölcső elé, akkor az marad úr fölöttünk, és a vagyonért azután is úgy öljük majd egymást, mint ahogy öltük évezredeken keresztül. 
Tömjén – szimbolizálja mindazt az értéket, ami az emberben belül lakik. Mindaz, amit az ember belső énje ki tud termelni tudományban, művészetben, zenében. 
Mirha – életünk kínzó problémája, az elmúlás kerül a jászolbölcső elé. 

Vajon életemet oda tudom-e tenni Krisztus elé? 

Az evangélium 2000 év múltával, újra és újra azért rajzolja elénk a napkeleti bölcsek történetét, hogy buzdítson minket az ő útjuk megjárására. Azért adja az Atya ezt az ünnepet, hogy mi, a mában élő, sokszor szomorú sorsú gyermekei is bölcsek legyünk. Azaz eljussunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek, és az Ő megismerésének az egységére, érett emberségre, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak a mértékére.  


Ámen. 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.