Nyomtatás E-mail

2015.12.25. első nap  10 óra

Köszöntő ige: Máté 1,23. : ... nevét Immanuelnek nevezik, a mi azt jelenti: Velünk az Isten. 
Énekek: 182.   326.   315,4-5.   315,6-7.   446. - Úrvacsorai énekek: 23,1.   436-442. 
Olvasmány:  Ézsaiás próféta könyve 9. rész 1-6. vers 
Alapige: Ézsaiás próféta könyve 9. rész 6-7. vers 
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor
 

Igehirdetés letöltése

Ímé a szűz fogan méhében és szűl fiat, és annak nevét
Immanuelnek nevezik, a mi azt jelenti: Velünk az Isten.

Máté evangéliuma 1. rész 23. vers )

 

alt

 

Ézsaiás próféta könyve 9. rész 1-6. vers 

  1. De nem lesz mindig sötét ott, a hol most szorongatás van; először megalázta Zebulon és Nafthali földjét, de azután megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó partját és a pogányok határát. 
  2. A nép, a mely sötétségben jár vala, lát nagy világosságot; a kik lakoznak a halál árnyékának földében, fény ragyog fel fölöttök! 
  3. Te megsokasítod e népet, nagy örömöt szerzesz néki, és örvendeznek előtted az aratók örömével, és vígadoznak, mint mikoron zsákmányt osztanak. 
  4. Mert terhes igáját és háta vesszejét, az őt nyomorgatónak botját összetöröd, mint a Midián napján; 
  5. Mert a vitézek harczi saruja és a vérbe fertőztetett öltözet megég, és tűznek eledele lészen; 
  6. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!  

Ézsaiás próféta könyve 9. rész 6-7. vers 

  6. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének! 
  7. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A seregek Urának buzgó szerelme mívelendi ezt! 

 

Fiú adatik nékünk: Jézus Krisztus  

 

Egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az Ő vállán lesz, és így fogják nevezni:
Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, örökkévaló 
Atya, Békesség Fejedelme!
Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában,
mert megerősíti és 
megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké.
A Seregek Urának féltő szeretete viszi véghez ezt!

 

Kedves Testvéreim! 

 

A Bibliából elhangzott karácsonyi prófécia Krisztus előtt 700 évvel fogalmazódott meg Isten Lelke jövendöléseként, vigasztalásul az elkeseredett, reménytelen, istentelen-embertelen világ számára. 

 

I. A prófécia korának jellemzői 


A Krisztus előtti VIII-VII. századot Közel-Keleten az asszír birodalom hódításai jellemezték. Kegyetlen, véres hadjáratokat folytatva az asszírok leigázták a körülöttük élő népeket, köztük Izrael országát is (Krisztus előtt 722). Az őslakosságot egyrészt kiirtották, másrészt deportálták, és a helyükre pogány lakosságot telepítettek, hogy a népek keveredése által megtörjék a nemzeti és vallási öntudatot. A leigázott népekre súlyos adókat vetettek ki, és megkövetelték a pogány isteneik imádatát is. A kis népek bábkirályai kiszolgálták a hódító birodalom kényét-kedvét, ők maguk is eszközévé válva az istentelen-embertelen uralkodásnak. 

A nép keserűségében, reménytelenségében elvesztette a hitét Istenben, inkább halottidézőkhöz, jövendőmondókhoz fordult, tehetetlenül vergődött a rabsors börtönében. 

De nemcsak külső bajok, hanem belső nyomorúságok is gyötörték az embereket, amelyekre így utal a próféta: „ … mindenki elvetemült gonosztevő, és minden száj bolondot beszél … ” (Ézsaiás 9,16)

Van-e kiút egy ilyen kétségbeejtő helyzetből-állapotból?! 

 

II. A reményteljes prófécia: Egy gyermek születik nekünk. 


Egy gyermek születése nagy jelentőségű esemény. Különösen, ha nemcsak egy család életét határozza meg, hanem egy nemzet, egy egyház vagy akár az egész emberiség sorsát is. Gondoljunk a történelmi uralkodó családok esetére: mennyi küzdelem folyt a gyermek megszületéséért és megőrzéséért, aki majd örökölni fogja a trónt … 

Az Istentől megígért és megadott Gyermek: JÉZUS KRISZTUS, aki új korszakot nyitott Isten népe és az emberiség életében. 

1. Jézus Krisztus: Csodálatos Tanácsos. 

A bajban lévő embernek elsősorban tanácsra van szüksége. Jézus Krisztus a testté lett IGE, aki bűnbocsánatot hirdet, ugyanakkor utat is mutat szavaival és példájával arra, hogy miként lehet Isten akarata szerint élni. (János 1,14) 

2. Jézus Krisztus: Erős Isten. 

A bajban lévő embernek segítségre van szüksége. Jézus Krisztus azért jött, hogy megmentse a világot (János 3,17).  Jézus Krisztus a hatalmas Szabadító, aki vezeti, támogatja az Ő követőit. 

3. Jézus Krisztus: Örökkévaló Atya. 

A bajban lévő embernek biztonságra van szüksége. Jézus Krisztus a halálfélelem helyett az örök üdvösség bizonyosságát kínálja. „Aki hisz Őbenne, annak örök élete van.” (János 3,36) 

4. Jézus Krisztus: Békesség Fejedelme. 

A bajban lévő embernek rendezett kapcsolatra van szüksége Istennel és embertársával. Jézus Krisztus azért jött e világra, hogy megbékéltessen minket Istennel, és ránk akarja bízni a békéltetés szolgálatát, hogy egymással is megbékéljünk. (2. Korinthus 5,18-20)  


Ámen. 

 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.