Nyomtatás E-mail

2015.12.26.  második nap 10 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3 : Kegyelem néktek és békesség ... 
Énekek: 182.   329.   164.   199.
Olvasmány:  Lukács evangéliuma 2. rész 1-14. vers
Alapige: Titushoz írt levél 2. rész 11-15. vers
Igehirdető: Dr. Lenkeyné Dr. Semsey Klára teológiai professzor  
 

Igehirdetés letöltése

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

1 Korinthus 1,3 )

 

alt

 

Lukács evangéliuma 2. rész 1-14. vers 

  1. És lőn azokban a napokban, Augusztus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeirattassék. 
  2. Ez az összeírás először akkor történt, mikor Siriában Czirénius volt a helytartó. 
  3. Mennek vala azért mindenek, hogy beirattassanak, kiki a maga városába. 
  4. Felméne pedig József is Galileából, Názáret városából Júdeába,a Dávid városába, mely Bethlehemnek neveztetik, mivelhogy a Dávid házából és háznépe közül való volt; 
  5. Hogy beirattassék Máriával, a ki néki jegyeztetett feleségül, és várandós vala. 
  6. És lőn, hogy mikor ott valának, betelének az ő szülésének napjai. 
  7. És szülé az ő elsőszülött fiát; és bepólyálá őt, és helyhezteté őt a jászolba, mivelhogy nem vala nékik helyök a vendégfogadó háznál. 
  8. Valának pedig pásztorok azon a vidéken, a kik künn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszakán az ő nyájok mellett. 
  9. És ímé az Úrnak angyala hozzájok jöve, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket: és nagy félelemmel megfélemlének. 
  10. És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen: 
  11. Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. 
  12. Ez pedig néktek a jele: találtok egy kis gyermeket bepólyálva feküdni a jászolban. 
  13. És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, a kik az Istent dícsérik és ezt mondják vala: 
  14. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat!  

Titushoz írt levél 2. rész 11-15. vers 

  11. Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek, 
  12. A mely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kivánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon: 
  13. Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését; 
  14. A ki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. 
  15. Ezeket szóljad, és ints és feddj teljes méltósággal; senki téged meg ne vessen. 

 

SORSDÖNTŐ  ESEMÉNY  

 

„ ... mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon

 

Kedves Testvéreim! 

 

Vannak események, amelyekről évről évre megemlékezünk. Az ünneplésre méltó események sorából jelentőségében és hatásában különösen kiemelkedik Jézus születésének, emberré lételének az eseménye. Karácsony eseménye minden ember számára rendkívül fontos: Jézus születésének jelentőségét úgy hirdeti, hogy annak következményét megvilágítja jelenünkre nézve és jövőnket illetően. 

1. Isten kiterjesztette szeretetét az egész világra, megteremtette a Vele való közösség feltételét: bűnbocsánatot ajándékoz, hitre, bizalomra szólít. 
Úgy hirdette meg ezt, hogy arra a népek fiai és népének a fiai egyaránt felfigyeltek. Ezt hirdetteti nemzedékről nemzedékre ma is. Jézus születésével Isten - kegyelme által - gyökeres megoldást készített minden embernek: értelmes földi életet a földön, a jelenben; a földi életünk lezáródása után Krisztus ölelő karjaival vár a mennyben. Jézus azért született meg emberként, hogy mi megszülethessünk - gyarló, esendő bűnös emberek -, Isten fiaiként, Isten gyermekeiként az iránta való bizalom, hit által. Közösségben lehetünk a Mindenható Istennel, aki a mi jó Atyánk.
Forduljunk Hozzá! Hódoljunk Előtte! Dicsőítsük Őt, mint az angyalok! Imádjuk Őt, mint a keleti bölcsek és a pásztorok. Akkor ünnepelünk jól, ha meglátjuk Jézus születésének eseményében Isten üdvözítő kegyelmét, hiszünk szavának, imádjuk Őt, hálásak vagyunk szeretetéért. 

2. Isten üdvözítő kegyelme hatással van egész életünkre: nevel, élni tanít, jóvá teszi életünket. Tanít az eljövendő világ erejével, a szeretet lelkével élni a jelenlévő világban. 

Jézus eljövetele a hétköznapjainkat is meghatározó esemény. Tanít itt a templomban és otthon a Bibliánk naponkénti olvasása által. A templomból kiküld a világba, hogy szavainkkal, tetteinkkel hirdessük és érvényesítsük az Ő jó, boldogító rendjét. 

Folyamatos tanulásra van szükségünk. A Kísértő folyamatosan támad, kísért, a hívőket is hitetlenné szeretné tenni. Cáfolja különböző módon Isten szavának hitelességét, mint ahogyan kezdetben tette. Milyen határozottan állította az első emberpárnak: „dehogy haltok meg”. Ne higgyünk a Kísértő szavának! Álljatok ellene a Sátánnak, és elfut tőletek! 

Aki Jézus nevét segítségül hívja, az üdvözül. Az Isten üdvözítő kegyelme istenfélelemre és emberséges életre nevel. Óv a világi kívánságoktól. Világi kívánság az, ami igyekszik Istentől eltávolítani. Józanságra int. A hitre jutás még nem célba jutás. Számolni kell a bajokkal, a küzdelmes nehéz idővel, de abban a tudatban, hogy a Szent Lélek ereje minden helyzetben velünk van. 

Igazságos életre szólít. Annak érvényesítésére minden körülmények között, ami igaz, ami helyes, ami jogos. Nem kevés azoknak a száma, akik az igazságért való küzdelem miatt támadásban részesülnek. Ne adjuk fel azonban a küzdelmet, Jézus ígérete fűződik hozzá (Máté 5,10). 

3. Isten üdvözítő kegyelme a küzdelmes jelen után a boldog jövő reménységével ajándékoz meg. 

Jézus messiási munkája alkalmával megígérte tanítványainak, hogy visszajön dicsőséges létmódban, Isten-fiúi létmódjában. Hirtelen, kiszámíthatatlanul jelenik meg (Máté 24).

Tanított visszajövetelének az előjeleiről is. „Ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is.” (János 14,3).
A Jelenések könyve is megerősíti Jézusnak ezt az ígéretét: „Íme, eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték.” (Jelenések 1,7).

Ezért int minden apostoli irat arra, hogy higgyünk Jézus szavának, kövessük útmutatását, és készüljünk a Vele való találkozásra, készüljünk fel visszajövetelére. 


Ámen. 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.