Nyomtatás E-mail

2015.12.27.  10 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3 : Kegyelem néktek és békesség ... 
Énekek: 118,12-13.   302,1-5.   74,9-10.   216,6-7.   224,1-8. 
Olvasmány:  Jeremiás könyve 11. rész 18-20. vers - Jeremiás könyve 44. rész 4. és 10. vers 
Alapige: Lukács evangéliuma 13. rész 31-35. vers 
Igehirdető: Dr. Fekete Csaba lelkipásztor
 

Igehirdetés letöltése

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

1 Korinthus 1,3 )

 

alt

 

Jeremiás könyve 11. rész 18-20. vers 

  18. Az Úr tudtul adta nékem, és én tudtam; te láttattad meg velem az ő cselekedeteiket is! 
  19. Én pedig olyan valék, mint a mészárszékre hurczolt szelíd bárány, és nem tudtam, hogy terveket szőttek ellenem, mondván: Pusztítsuk el e fát gyümölcsével együtt; irtsuk ki ezt az élők földéből, hogy még a nevét se emlegessék többé! 
  20. És oh Seregek Ura, igaz biró, veséknek és szívnek vizsgálója: hadd lássam a te bosszúállásodat rajtok, mert néked jelentettem meg az én ügyemet!  

Jeremiás könyve 44. rész 4. és 10. vers 

  4. És elküldöttem hozzátok minden szolgámat, a prófétákat, és pedig jó reggel küldém el, mondván: Kérlek, ne cselekedjétek ez útálatos dolgot, a mit gyűlölök. 
______     _____       ______ 

  10. Nem alázták meg magokat mind e mai napig se, és nem féltek, sem az én törvényem szerint nem jártak, sem az én parancsolataim szerint, a melyeket előtökbe és a ti atyáitok elébe adtam.  

 

Lukács evangéliuma 13. rész 31-35. vers 

  31. Ugyanazon napon jövének ő hozzá némelyek a farizeusok közül, mondván néki: Eredj ki és menj el innét: mert Heródes meg akar téged ölni. 
  32. És monda nékik: Elmenvén mondjátok meg annak a rókának: Ímé ördögöket űzök ki és gyógyítok ma és holnap, és harmadnapon elvégeztetem. 
  33. Hanem nékem ma és holnap és azután úton kell lennem; mert nem lehetséges, hogy a próféta Jeruzsálemen kívül vesszen el. 
  34. Jeruzsálem! Jeruzsálem! ki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, a kik te hozzád küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképen a tyúk az ő kis csirkéit az ő szárnyai alá, és ti nem akarátok! 
  35. Ímé pusztán hagyatik néktek a ti házatok; és bizony mondom néktek, hogy nem láttok engem, mígnem eljő az idő, mikor ezt mondjátok: Áldott, a ki jő az Úrnak nevében! 

 

Próféták? - Fariezusok? - Jövőkép? 

 

 ... nem lehetséges, hogy a próféta Jeruzsálemen kívül vesszen el.

 

Kedves Testvéreim! 

 

„Kiről próféták jövendőt mondottak” — Prófétaságról és prófétai tisztségről gyakran beszélünk a karácsonyi ünnepkörben. Nagyon kevés kivétellel mindig a messze jövendőre és jóslásra vonatkoztatjuk. Jeremiás és a többi próféta életében és küldetésében sokszor egészen másról van szó. Ha pedig a keresztyén egyház prófétai tisztségére vonatkoztatjuk Krisztusét, akkor ezzel is kell számolnunk, mert erre gondolt a mi Mesterünk. 

Elhallgattatták őket, nem hallgattak rájuk, fenyegették, eltiltották, meggyilkolták a prófétákat. 

Ezzel együtt vállalta Jézus Krisztus, és kell vállalnia egyházának, hogy van prófétai küldetése. Van-e jele ennek? Hol? Milyen értelemben, milyen lélekkel énekeljük: „Szólj, szólj hozzám, Uram?” Prófétai lelkületűek voltak a papság körében, nem tekinthetünk hitehagyottnak vagy megalkuvónak mindenkit különböztetés nélkül. 

Többféle értelme és tanulsága van a farizeusok emlegetésének is. 

Ők voltak a gonosz képviselői? Képmutatás volt a szándékuk és taktikájuk? Akkor miért óvták Jézust a politikai hatalom ellen? – Hívők, hitvallók, megtértek voltak. Az államhatalom beolvasztó törekvései, a pogány kultusz ellen alkottak irányzatot, hatásos pártot, valóban igyekeztek a Mózes törvényének érvényesítésére.

Különböztek az ésszerűen politizáló szadduceusoktól, Cádók főpapságának utódaitól. Nem akartak fegyveres gerillaháborút, sem az aszkéta szerzetesek életmódját. Soraikban lappanghattak megalkuvók, megrettentek, túlzók. Sokan voltak a hellénizmus képviselői, a későbbi világpolgárok elődei, akik vállalták a császárkultuszt a jólétért. Voltak sivatagba vonulók, és voltak elődei a mai késelőknek, robbantóknak. Mindezt keverték vallásos meggyőződésükkel. 

Kell-e még templom és egyházszervezet? Elértük-e a végső időket? 

Várták és vallották ezt a reformáció századában sokan, később is. Tegyünk-e úgy, hogy kis házi (háztáji) közösségekben megoldható az egyház küldetése? Teljesítmény és templom összefüggött, ókori hírnév, központosított szervezet, rendezett szertartás, teljesítmény tartozott hozzá, és tanult személyzet, akinek nem hiába volt tekintélye. Jézus miért nem örült a templom várható lerombolásának? Jeremiás siratóját miért kezdte énekelni? Kiscsoportos keresztyénség, csak bibliaóra és imaközösség megoldhatja-e a magyar református egyházszervezet és a jövendő nevelésének valamennyi gondját? 

Gondunk az elhatárolódás. Nem ott húzódnak az elválasztó vonalak Ószövetség és Újszövetség között, ahol véljük, és a határok ott bukkannak föl, ahol nem szeretnénk. Jézus a templom lerombolása előtt az Ószövetség világába született bele, abban élt, azért élt. De nem vallotta a szélsőségesek nézeteit, sem a túlbuzgók, sem a politikai megalkuvók pártjához nem csatlakozott. 

Vajon mikor és mire kell nemet mondanunk, és átengedni valakit a Sátánnak? 

Romtemplomokat ma már nem templomtúrákon látogatnak meg gyülekezetek (nézelődés és kikapcsolódás céljából), hanem a közeli Fancsika és Zelemér romjainál úrvacsorás szertartásra gyűlnek össze. 

Egykori hitvallók választották a valamiért felséges vagy rejtélyes kisugárzású helyeket. A közelmúlt feldolgozásában is láthatunk meg értékeket. Az ébredési mozgalom, az evangelizálás sem volt hibátlan és példás. Prófétai vonások mindenütt megjelenhettek, a történelmi visszapillantás, és ó meg új tanulságai egyaránt szükségesek a jövendő hitvallásos közössége számára.

Ámen. 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.