Nyomtatás E-mail

2015.12.31. óév 17 óra 

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3 : Kegyelem néktek és békesség ... 
Énekek: 90. zsoltár    280. dicséret 
Alapige: Zsidókhoz írt levél 11. rész 1-12. vers 
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor
 

Igehirdetés letöltése

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

1 Korinthus 1,3 )

 

alt

 

Zsidókhoz írt levél 11. rész 1-12. vers 

  1. A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. 
  2. Mert ezzel szereztek jó bizonyságot a régebbiek. 
  3. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy a mi látható, a láthatatlanból állott elő. 
  4. Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, a mi által bizonyságot nyert a felől, hogy igaz, bizonyságot tevén az ő ajándékairól Isten, és az által még holta után is beszél. 
  5. Hit által vitetett fel Énokh, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonyságot nyert a felől, hogy kedves volt Istennek. 
  6. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik. 
  7. Hit által tisztelte Istent Noé, mikor megintetvén a még nem látott dolgok felől, házanépe megtartására bárkát készített, a mely által kárhoztatá e világot és a hitből való igazságnak örökösévé lett. 
  8. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, a melyet örökölendő vala, és kiméne, nem tudván, hová megy. 
  9. Hit által lakott az ígéret földén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákóbbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival. 
  10. Mert várja vala az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten. 
  11. Hit által nyert erőt Sára is az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szűlt, minthogy hűnek tartotta azt, a ki az ígéretet tette. 
  12. Azért is egytől, még pedig mintegy kihalttól annyian származtak, mint az égnek csillagai sokaságra nézve, és mint a tenger partja mellett a fövény, mely megszámlálhatatlan.  

 

PÉLDAKÉPEK – HIT ÁLTAL  

 

 

A hit alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek.

 

Kedves Testvéreim! 

 

Isten kegyelméből újra elérkeztünk egy elröppent esztendő utolsó napjára. Elcsendesedve, önvizsgálatot tartva kérdezzük ilyenkor: hogyan telt el ez az év az életemben? Tudtam-e Isten dicsőségére, embertársaim javára élni? 

A református Bibliaolvasó Kalauz mai napra kijelölt újszövetségi szakasza példás életeket tár elénk, hogy segítségünkre legyen ebben az önvizsgálatban. A Bibliában található személyek sem tökéletesek, nem mindenben jelentenek követendő példát, de amiben Isten akarata szerint éltek, az számunkra is útmutatásul szolgál. Miben követendő a hit példaképeinek élete? Abban, hogy feltétlen bizalommal hittek Istenben, hittek Istennek, Isten szavának. Hitték, hogy az egész világegyetem Isten teremtő szavára állt elő, Isten gondviselő szava alapján működik. Hitték, hogy az ő életüket is az Úr Isten szava irányítja. 

A mi életünket is az Úr Isten szava határozta meg?
Hiszünk feltétlenül Isten szava igazságában?
Isten szavát követve hoztuk meg döntéseinket a 
2015. év során is? 

1. Ábel példája. 

Ábel hit által a tőle telhető legértékesebb áldozatot mutatta be Istennek, az első, a legszebb bárányt mutatta be áldozatul. Ezzel fejezte ki hódolatát, háláját Isten iránt az Ő szeretetéért, áldásáért. 

Ismerek olyan személyt, aki az első fizetését teljes egészében az Úrnak adta – hálából azért, hogy tehetséget, szakképzettséget, lehetőséget kapott Istentől arra, hogy dolgozhasson, alkothasson. Mónus Béla, áldott emlékű Debrecen-Szabadság telepi református lelkipásztor mondása és gyakorlata volt: az úrasztalára csak a legjobbat illik helyezni, a legfinomabb kenyeret, a legjobb minőségű bort. 

Isten a legnagyobb áldozatot hozta érettünk: az Ő egyszülött Fiát áldozta megváltásunkért - mi is a legteljesebb odaadásra igyekeztünk 2015-ben? (János evangéliuma 3,16. - Márk evangéliuma 12,30) 

2. Énók példája. 

Énók hit által Istennel járt. Számára természetes, mindennapi tapasztalat volt az Istennel való lelki közösség. Minden nap beszélt Istennel, minden döntésben Isten akaratát kutatta, és aszerint cselekedett. Énók tudatában nem vált élesen ketté a földi és az örök valóság. Amikor eljött az idő, a legtermészetesebb módon ment „tovább” a földi lét határán túlra, hiszen számára az életet az Istennel való közösség jelentette. 

Ilyen természetes volt-e a mi életünkben is az Úr Istennel való közösség 2015-ben?
Addig akarunk-e itt, a földön élni – se rövidebb, se hosszabb ideig -, amíg az Úr Isten kiszabta számunkra?
Készen vagyunk-e arra, hogy „átmenjünk” a földi lét határán, és megérkezzünk a mennyei honba, 
megváltott lelkünk örök hazájába? 

3. Noé példája. 

Noé hit által komolyan vette Isten szavát az özönvízre vonatkozóan, és elkezdte a bárka építését. Bevonta a hit cselekvésébe a családját is: fiaival együtt építette a bárkát, a felesége és menyei gondoskodtak a bárkaépítéshez szükséges háttér biztosításáról. 

A mi hitünk késztethette-e a családunk tagjait arra, hogy velünk együtt cselekedjék Isten akaratát a 2015. év folyamán?

4. Ábrahám példája. 

Ábrahám hit által engedelmeskedett az Úr Isten elhívó szavának. Nem látta, hanem hitte azt a jövőt, amit Isten számára, családja számára és utódai számára készített. Nem tudta, hogy hova megy, de azt tudta, hogy KI vezeti. teljes bizalommal hagyatkozott Isten vezetésére. 

Tudtunk-e ilyen Isten iránti bizalommal élni a 2015. évben? 
Tudunk-e ilyen Isten iránti bizalommal elindulni a 2016. évben? 

Legyen imádságunk: 

Én nem tudom, mit akarsz énvelem, 
én nem tudom, mi a célod velem, 
én nem tudom, hová küldesz Atyám, 
én nem tudom, mit bízol énreám. 

Én nem tudom, hogy milyen lesz az út,
Én nem tudom, csak azt, hogy hova fut,
Én nem tudom, de nem is kérdezem,
Vezess, szeress, én drága Mesterem! 

Csak azt tudom, hogy te nagyon szeretsz,
Hogy értem állt, Golgotán a kereszt. 
Csak ezt tudom, és ez elég nekem,
Szeress, vezess, én drága Mesterem!  


Ámen. 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.