Nyomtatás E-mail

2016.01.03.  10 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3 : Kegyelem néktek és békesség ... 
Énekek: 191. 236. 165. 475,1. 475,2-3. 
Olvasmány:  Zsidókhoz írt levél 12. rész 1-3. vers 
Alapige: Péter apostol I. levele 5. rész 6-11. vers 
Igehirdető: Dr. Lenkeyné Dr. Semsey Klára teológiai professzor 
 

Igehirdetés letöltése

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

1 Korinthus 1,3 )

 

alt

 

Zsidókhoz írt levél 12. rész 1-3. vers 

  1. Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért. 
  2. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, a ki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült. 
  3. Gondoljátok meg azért, hogy ő ily ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván.  

Péter apostol I. levele 5. rész 6-11. vers 

  6. Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. 
  7. Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok. 
  8. Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen: 
  9. A kinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be. 
  10. A minden kegyelemnek Istene pedig, a ki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, a kik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká, 
  11. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.  

 

A MINDENHATÓ ISTEN IGÉNYE ÉS ÍGÉRETE  

 

Alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt,
hogy felmagasztaljon titeket annak idején.
Minden gondotokat Őreá vessétek, mert Neki 
gondja van rátok.

 

Kedves Testvéreim! 

 

Boldog Új évet! Sokszor mondtuk és sokszor hallottuk ezt a jókívánságot. Talán gondolatban ki is egészítettük ily módon: Bárcsak jó lenne! Bárcsak boldog lenne! A boldog élet titka és feltétele szólal meg mai igénkben. 

1. Alázatra int és felmagasztalást ígér. 

„Alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején.” Azt jelenti ez, hogy vegyétek számításba azt, hogy függő viszonyban lehettek, közösségben lehettek azzal az Istennel, aki minden hatalommal rendelkezik, aki boldog, és boldog életet készített nekünk. Nekünk és minden embernek felülről való tanácsra, Isten segítségére van szükségünk ahhoz, hogy boldoguljunk. Egyedül, csak magunktól nem megy, nem sikerül. Istenre van szükségünk. Ezért küldte el Atyánk az Ő szent Fiát, Jézust a világba.

Nézzetek Jézusra!
Ő, amikor emberként jelent meg, példát adott nekünk az alázatra, engedelmes volt, vállalta a függőséget teljes mértékben az Atyától (Filippi 2,7). Azt kéri Jézus a tanítása során követőitől: „Tanuljátok meg Tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű.” (Máté 11,29). 
Jézus a mindenható Atyát dicsőítette, Neki engedelmeskedett, emberek javát, üdvösségét szolgálta. Gyógyította a betegeket, megszabadította a sötétség ereje alatt szenvedőket, megelégítette az éhezőket, megfékezte a természeti erőket, vállalta, hogy engesztelő áldozattá legyen bűneinkért. 
Jézus az alázat útjának vállalása után részesült a felmagasztalásban. Isten olyan nevet adott Neki, amely minden névnél nagyobb. „A Jézus nevére minden térd meghajol: mennyeieké, földieké, földalattiaké.” (Filippi 2,9). 

Alázzátok meg magatokat!
Azt jelenti ez a mi számunkra, hogy Jézus példája szerint, az Ő segítségével vállaljuk Atyánk akaratának teljesítését. 
Ismerjük fel és ismerjük el, hogy az a jó számunkra, ha az Ő hatalma alatt élünk. Az a boldogító, ha neki engedelmeskedünk. Ez a szűkebb és tágabb környezetünk számára az emberséges tettek sorozatát jelenti, úgy, ahogy arra az adott helyzetben szükség van. Aki magát megalázza, felmagasztaltatik. 

2. Bizalmat, hitet vár Istenünk, és gondoskodását ígéri. 

„Minden gondotokat Őrá vessétek, mert Neki gondja van rátok.”
Voltak gondok és bajok azok körében, akiket először szólított meg ez a levél. 
Azonban nincs ez másképpen ma sem. A gondok és bajok részben a megromlott természetünkből, betegségekből, elrontott családi kapcsolatokból, a munkakörülményeinkből, és a zűrzavaros világhelyzetből adódnak. A gondjaink, bajaink esetén, bármilyen jellegűek is legyenek azok, Isten magára vállalja azok megoldását.

„Minden gondotokat Őreá vessétek.” - Mit jelent ez?
Forduljunk Istenünkhöz bizalommal 
imádságainkban. Tágra nyitja Ő a lehetőségeinket. Nem csak egyes, némely, hanem minden gondunkkal Atyánkhoz fordulhatunk. Kérhetjük és várhatjuk a jó megoldást. Ő segítségünkre van. 

3. Józanságot vár és küzdelemre buzdít a gonosz ellen. 

Józanul meggondolva számolnunk kell a gonosz erejével, mert félelmetes, veszedelmes. Vele szemben egyedül senki nem állhat meg, azonban Krisztus erejével nem hiábavaló a küzdelmünk. Napról napra azzal a reménységgel vállalhatjuk a küzdelmet, hogy ahol Krisztus ereje jelenvaló, ott a Sátánnak nincs hatalma. A boldog élet titka és feltétele a mindenható Istennel való közösség, Krisztus engesztelő áldozata alapján, a Szentlélek által. 

Van lehetőség a boldog életre. A jelenünk bár küzdelmes, sőt időnként lehet, hogy szenvedéssel párosul, a mindenható Istenünkkel való közösségünk boldog jövőt biztosít nekünk. Éljünk Vele, hogy élhessünk Általa reménységgel. Vállaljuk napról napra a küzdelmet a rossz minden formájával szemben, törekedve arra, hogy minél többen boldogok lehessenek a környezetünkben az új évben. 

 

Ámen. 

 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.