Nyomtatás E-mail

2016.01.17.  10 óra

Köszöntő ige: Zsoltár 24,1 : Az Úré a föld s annak teljessége; a föld kereksége s annak lakosai. 
Énekek: 8.   247.   249.   251.   250. 
Olvasmány:  8. zsoltár 
Alapige: Mózes I. könyve 1. rész 28. vers 
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor
 

Igehirdetés letöltése

„Az Úré a föld s annak teljessége; a föld kereksége s annak lakosai.” 

Zsoltár 24,1 ) 

alt

 

8. zsoltár 

  1. Az éneklőmesternek a gittithre; Dávid zsoltára. 
  2. Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön, a ki az egekre helyezted dicsőségedet. 
  3. A csecsemők és csecsszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. 
  4. Mikor látom egeidet, a te újjaidnak munkáját; a holdat és a csillagokat, a melyeket teremtettél: 
  5. Micsoda az ember - mondom - hogy megemlékezel róla? és az embernek fia, hogy gondod van reá? 
  6. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt! 
  7. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél; 
  8. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is; 
  9. Az ég madarait és a tenger halait, mindent, a mi a tenger ösvényein jár. 
  10. Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön!  

Mózes I. könyve 1. rész 28. vers 

És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.  

 

A Második Helvét Hitvallás VII. fejezete  

 

Ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá.

 

Kedves Testvéreim! 

 

A Második Helvét Hitvallás tanulmányozása segítségével készülünk a Reformáció 500. évfordulójának megünneplésére. Ezen a vasárnapon a VII. fejezet következik, címe: „A mindenség teremtése, az angyalok, az ördög és az ember.” 

1. Az Isten teremtett mindent. 

Isten a Teremtő Úr. Minden az Ő keze alkotása nyomán állt elő. A teremtés történetében azt olvassuk, hogy Isten maga állapítja meg naponként minden művéről: „Látta Isten, hogy ez jó.” (I. Mózes 1) A jó Istentől csak jó származhat. (Jakab levele 1. rész 17. vers) 

2. Az angyalokról. 

Az angyalok „küldöttek”, mennyei lények, akik engedelmesen szolgálnak Istennek a mennyei dicsőségben, vagy a földi világban teljesítve a küldetést. (Jelenések könyve; Ószövetség: Ábrahám, Gedeon, Sámson története; Újszövetség: Jézus születése, Péter apostol története, Kornélius megtérése) 

3. Az ördögről. 

Az ördögök bukott angyalok, Lucifer és lázadó követői, akik fellázadtak Isten ellen, ezért a mennyei dicsőségből kizárta őket az Isten. Lucifer úgy akar bosszút állni Istenen, hogy az Ő drága gyermekeit, az embereket támadja, kísérti, el akarja buktatni, el akarja szakítani őket Istentől. (Jelenések könyve 12. rész 7-18. vers) 

4. Az emberről. 

Az ember az Isten legcsodálatosabb teremtménye, akit örök életre teremtett, szabad akarattal ajándékozott meg. Ez óriási kockázat, de éppen ebben van az Isten szeretetének hatalma: Isten bízik abban, hogy ha az ember téved is, de idővel belátja bűnét, és megtér, attól kezdve teljes szívéből, teljes meggyőződéssel viszontszereti Teremtőjét, és boldogan, hálás szívvel engedelmeskedik az Úr jó, kedves és tökéletes akaratának. (8. zsoltár; János evangéliuma 15. rész 12-17. vers) 

5. A szekták. 

„Elítéljük mindazoknak mindenféle vélekedését, akik másképpen gondolkoznak a teremtésről, az angyalokról, az ördögökről és az emberről, mint ahogy azt Krisztus apostoli egyháza a Szentírásból előnkbe adja.”  


Ámen. 

 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.