Nyomtatás E-mail

2016.02.21.  10 óra

Köszöntő ige: János 3,17-19. : ... A ki hiszen ő benne, el nem kárhozik ... 
Énekek: 89.   512.   329.   296.   274. 
Olvasmány:  Efézusi levél 1. rész 3-14. vers
Alapige: Pál apostol II. Timóteus 1.rész 9-10. vers 
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor
 

Igehirdetés letöltése

„Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra,
hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék
a világ általa.
A ki hiszen ő benne, el 
nem kárhozik; a ki pedig nem hisz,
immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött
Fiának nevében.
Ez pedig a kárhoztatás, hogy a 
világosság e világra jött,
és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a
 világosságot; mert az ő cselekedeteik gonoszak valának.
” 

János 3,17-19 

 

alt

 

Efézusi levél 1. rész 3-14. vers 

  3. Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, a ki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban, 
  4. A szerint, a mint magának kiválasztott minket Ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Ő előtte szeretet által, 
  5. Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratjának jó kedve szerint, 
  6. Kegyelme dicsőségének magasztalására, a melylyel megajándékozott minket ama Szerelmesben, 
  7. A kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint. 
  8. Melyet nagy bőséggel közlött velünk minden bölcsességgel és értelemmel, 
  9. Megismertetvén velünk az Ő akaratjának titkát az Ő jó kedve szerint, melyet eleve elrendelt magában, 
  10. Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind a melyek a mennyekben vannak, mind a melyek e földön vannak; 
  11. Ő benne, a kiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltetvén annak eleveelvégzése szerint, a ki mindent az ő akaratjának tanácsából cselekszik, 
  12. Hogy legyünk mi magasztalására az Ő dicsőségének, a kik előre reménykedtünk a Krisztusban: 
  13. A kiben ti is, minekutána hallottátok az igazságnak beszédét, idvességetek evangyéliomát, a melyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Lelkével, 
  14. A ki záloga a mi örökségünknek Isten tulajdon népének megváltatására, az Ő dicsőségének magasztalására.  

Pál apostol II. Timóteus 1. rész 9-10. vers 

  9. A ki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végezése és kegyelme szerint, mely adatott nékünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte, 
  10. Megjelentetett pedig most a mi Megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, a ki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangyéliom által,  

 

Isten kiválasztó kegyelme nem eleve elrendelés! 

 

Isten szabadított meg minket, és Ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján,
hanem saját végzése és kegyelme szerint, 
amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk.
Ez most nyilvánvalóvá lett a mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenése által, 
aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet.

 

Kedves Testvéreim! 
 

A Második Helvét Hitvallás tanulmányozása segítségével készülünk a Reformáció 500. évfordulójának ünneplésére – 2017. október 31-én. Ezen a vasárnapon a X. fejezet következik, amelynek címe: Isten eleve elrendelése és a szentek kiválasztása Egy újabb nagyon komoly téma van előttünk, amelynek megértésében egyedül a Szent Lélek Isten lehet segítségünkre. 

Hadd kezdjem a magyarázatot egy közérthető példával: Amikor egy fiatal pár összeházasodik, a szívükben természetes vágy van a gyermekáldás után. A gyermek még meg sem fogant, de a leeendő szülők már szeretettel gondolnak a születendő gyermekükre, és elhatározzák, hogy szeretni és segíteni fogják őt egész életükön át. 

Ebben a szülői szándékban az Isten szeretetének terve tükröződik: 

1. Isten választott ki minket - kegyelemből. 

A kegyelem a köznyelvben ritkán használt kifejezés. Az elítéltek esetén a „büntetés elengedését” értik alatta. Általánosan így mondhatjuk: „meg nem érdemelt szeretet”, vagy „nem érdem alapján nyilvánított jóindulat”. 

„Isten kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt.” (Efézusi levél 1. rész 4. vers) Ez egyértelműen azt jelenti, hogy nem a mi cselekedeteink, hanem az Isten szeretete a kiválasztás alapja. 

2. Isten választott ki minket - Jézus által. 

Isten kiválasztó kegyelmének érvényesüléséhez Jézus Krisztusra, az Ő érdemére volt szükség, aki kiszabadított minket a bűn, a halál, az ördög rabságából. Jézus által lehettünk, lehetünk Isten gyermekeivé. 

3. Isten választott ki minket - az örök üdvösségre. 

Isten kiválasztó kegyelmének célja az örök üdvösség. (Ezékiel 33,11; János 3,17; Máté 18,14) 

4. Isten kiválasztó kegyelmének félreértése. 

Isten kiválasztó kegyelme minden ember kegyelmi lehetősége. Ezért sem elkeseredésre, sem elbizakodottságra nincs ok, de hálára igen!

A Második Helvét Hitvallás idézete: „Nem helyeseljük az istentelen kijelentéseket - Ha Isten eleve üdvösségre kiválasztott, akkor semmi sem fog útjában állni az üdvösségemnek. Ha pedig az elvetettek közé tartozom, semmiféle hit vagy bűnbánat nem segít rajtam.” (Máté 7,7-8; János 3,16; I. Timóteus 2,4; Titusz 2,11) 

Ámen. 

 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.