Nyomtatás E-mail

2016.02.28.  10 óra

Köszöntő ige: Zsidók 4,15–16 : ... Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez! ... 
 
Énekek: 286. dícséret és a GPS Zenekar szolgálata : Így szól az Úr; – Dicséri, áldja; – Itt vagyok; – Szívem telve van Veled; – Tied a dicsőség; –  Felemeltél; – Jézus a mi oltalmunk; – Elmúlik ez a világ 

Bibliaolvasás: Filippi levél 2. rész 5–11. vers 
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor
 

Igehirdetés letöltése

a GPS zenekar szolgálata:

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
 
a zenekar szolgálatának letöltése

Mert nem oly főpapunk van, a ki nem tudna megindulni gyarlóságainkon,
hanem a ki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a 
bűnt.
Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez,
hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk,
alkalmas időben való 
segítségül.” 

Zsidókhoz irt levél 4. rész 15–16. vers 

 

alt

 

Filippi levél 2. rész 5–11. vers 

  5. Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, 
  6. A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, 
  7. Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén; 
  8. És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig. 
  9. Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való; 
  10. Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. 
  11. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. 

 

Valóságos Isten és valóságos ember.  

 

Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

 

Kedves Testvéreim! 

 

A 450 éves II. Helvét Hitvallás tanulmányozása által készülünk a Reformáció 500. évfordulójának ünneplésére – 2017. október 31.-re. A mai vasárnapon a XI. fejezet következik, amelynek címe: „Jézus Krisztus igazi Isten és ember, a világ egyetlen üdvözítője.” 

1. Kicsoda az ember? 

Amikor méltatunk valakit vagy megemlékezünk az életútjáról, többféle minőségben, státuszban szemlélhetjük személyét:
- szüleinek engedelmes gyermeke…, hűséges házastárs…
- bölcs, gondoskodó szülő…, jóságos nagyszülő…
- kiváló szakember…, önzetlen közéleti ember

Melyik az igaz?! Mindegyik igaz, nincs ellentmondás. Ez az egyszerű emberi példa segíthet megérteni Jézus Krisztus titkát: Ő egy személyben valóságos Isten és valóságos ember. 

2. Jézus Krisztus igaz Isten. 

Idézet a II. Helvét Hitvallásból: „Hisszük, hogy Ő (Jézus Krisztus) nemcsak akkor született, mikor Szűz Máriától testet öltött magára, sem nem csupán e világ fundamentumának felvettetése előtt, hanem az egész örökkévalóság előtt, mégpedig az Atyától, kibeszélhetetlen módon. Az Ő származása eleitől fogva, öröktől fogva van. (Mikeás 5,2 – Károli fordítás)”

Az örökkévalóság számunkra felfoghatatlan valóság, ezért nem is az értelmünket kell erőltetni, hanem a hitünket kell „használatba venni”, amely által képesek vagyunk elfogadni az értelmünket felülhaladó igazságokat. Azonban tény, hogy Jézus Krisztus, bár emberként volt jelen e világban, mégis Istenként viselkedett, hiszen felette állt minden földi törvényszerűségnek, ördögi gonoszságnak, emberi gyarlóságnak. Lecsendesítette a leküzdhetetlen vihart, gyógyította a gyógyíthatatlant, megválaszolta a legbonyolultabb kérdéseket és parancsolt a démonoknak. Ezekre csak Isten képes!

3. Jézus Krisztus valóságos ember. 

Jézus Krisztus valóságos emberi mivolta kétség nélküli, hiszen megszületett, felnövekedett, mint minden más kisgyermek; dolgozott, mint minden más ember; étkezett, aludt; volt fáradt, szomorú és tudott örülni, csodálkozni…

A „hogyan” helyett a „miért-mi célból lett emberré” a nagy kérdés. 
- azért, hogy „ember-léptékűvé” váljon Isten számunkra
- azért, hogy a bűntelenség és engedelmesség példáját adja 
- azért, hogy megváltson minket a bűn és a halál rabságából 

4. Jézus Krisztus a világ egyetlen Megváltója. 

Idézet a II. Helvét Hitvallásból:
„Tanítjuk és hisszük, hogy Jézus Krisztus, a mi Urunk, az emberi nemzetségnek, sőt az egész világnak egyetlen és örök Megváltója.” 

Minek alapján hisszük és tanítjuk?

A Biblia kijelentése alapján: 
- János 3,16. és 14,6. 
- Apostolok cselekedetei 4,12 
- 1.Timóteus 2,5 

Ő valóban egyedüli Megváltó:Ő nem követelt, hanem teljesített, nem elvett, hanem adott, nem felemelkedni kellett Hozzá, hanem
Ő hajolt le a mélybe értünk!  


Ámen. 

 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.