Nyomtatás E-mail

2016.03.06.  10 óra

Köszöntő ige: V. Mózes 28,2 :
És reád szállanak mind ez áldások, és megteljesednek rajtad, 
ha hallgatsz az 
Úrnak, a te Istenednek szavára.” 
Énekek: 119.   512.   458.   194.   211. 
Olvasmány:  Mózes II. könyve 20. rész 1-17. vers
Alapige: Mózes V. könyve 5. rész 32-33a. vers
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor
 

Igehirdetés letöltése

És reád szállanak mind ez áldások, és megteljesednek rajtad,
ha hallgatsz az 
Úrnak, a te Istenednek szavára.” 

Mózes V. könyve 28. rész 2. vers )

 

alt

 

Mózes II. könyve 20. rész 1-17. vers 

  1. És szólá Isten mindezeket az igéket, mondván: 
  2. Én, az Úr, vagyok a te Istened, a ki kihoztalak téged Égyiptomnak földéről, a szolgálat házából. 
  3. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. 
  4. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak. 
  5. Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, a kik engem gyűlölnek. 
  6. De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, a kik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják. 
  7. Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, a ki az ő nevét hiába felveszi. 
  8. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 
  9. Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat; 
  10. De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, a ki a te kapuidon belől van; 
  11. Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, a mi azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt. 
  12. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, a melyet az Úr a te Istened ád te néked. 
  13. Ne ölj. 
  14. Ne paráználkodjál. 
  15. Ne lopj. 
  16. Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. 
  17. Ne kívánd a te felebarátodnak házát. Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, a mi a te felebarátodé.  

Mózes V. könyve 5. rész 32-33. vers 

  32. Vigyázzatok azért, hogy úgy cselekedjetek, a mint az Úr, a ti Istenetek parancsolta néktek; ne térjetek se jobbra, se balra. 
  33. Mindig azon az úton járjatok, a melyet az Úr, a ti Istenetek parancsolt néktek, hogy éljetek, és jó legyen dolgotok, és hosszú ideig élhessetek a földön, a melyet bírni fogtok.  

 

Tükör, fék és ösztöke  

 

Tartsátok meg, és teljesítsétek azt, amit Istenetek, az Úr megparancsolt nektek,
ne térjetek el attól se jobbra, se balra.
Mindenben azon az úton 
járjatok, amelyet megparancsolt Istenetek, az Úr,
hogy élhessetek, és jó dolgotok legyen.

 

Kedves Testvéreim! 

 

A 450 éves II. Helvét Hitvallás tanulmányozása által készülünk a Reformáció 500. évfordulójának ünneplésére – 2017. október 31-ére. A mai vasárnapon a XII. fejezet következik, amelynek címe: „Isten törvénye” 

Az „Isten törvénye” kifejezés alatt általában a Mózes I-V. könyvét értették és értik a bibliaolvasó emberek - benne a Tízparancsolattal. A „törvény” és a „parancsolat” szavak félelmet keltenek bennünk, mintha valami kérlelhetetlen szigor akarna ítélkezni felettünk. Pedig az eredeti héber fogalom, a „tóráh” útmutatást, tanítást jelent, a „dábár” szó pedig igét jelent, olyan - Istentől származó - szót, amelyben benne van a cselekvés, megvalósulás lehetősége, ténye is. 

Közelebbről a Tízparancsolatot 10 útjelző táblához hasonlíthatjuk, amelyek azért vannak kihelyezve az élet-út mentén, hogy eligazítsanak minket a helyes irányba, és megvédjenek minket a halálos balesetektől. 

1. „Isten törvénye tárja fel előttünk Isten akaratát.” 

Idézet a II. Helvét Hitvallásból: „Isten törvénye jelenti ki nekünk Isten akaratát: mit akar, hogy cselekedjünk vagy ne cselekedjünk, mi a jó vagy rossz; igazságos vagy igaztalan. Ezt a törvényt Isten ujja előbb az emberek szívébe írta, később pedig Mózes két kőtáblájára véste, és Mózes könyveiben bővebben kifejtette (erkölcsi törvény - Tízparancsolat, szertartási törvény - istentisztelet, polgári törvény – politika és gazdaság).” 

Isten törvénye tehát jóságos és bölcs útbaigazítás, amely minden embernek szól, és az élet minden területére kiterjed. 

2. „Miért adatott a törvény?” 

Idézet a II. Helvét Hitvallásból: „A törvény nem azért adatott az embereknek, hogy annak megtartása által igazuljanak meg, hanem inkább azért, hogy annak tükréből gyarlóságunkat, bűnünket és kárhozatunkat megismerjük, és a magunk erejében nem bízva, hitben Krisztushoz forduljunk.” 

Kálvin János azt tanította, hogy az Isten törvénye tükör, fék és ösztöke számunkra: megláttatja velünk bűnös állapotunkat, fékez minket a bűn elkövetésében, és ösztökél, késztet minket Isten akarata cselekvésére – Jézus Krisztus segítségével, aki számunkra bűnbocsánatot és örök üdvösséget szerzett kereszthalála és feltámadása által. 

3. „Mennyiben töröltetett el a Törvény?” 

Idézet a II. Helvét Hitvallásból: „Megemlékezünk az Úr Jézus Krisztus szavairól: Nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt és a prófétákat, hanem inkább hogy betöltsem.” (Máté 5,17) 

Jézus segítségével lehetséges Isten törvénye, akarata szerint élni! 


Ámen. 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.