Nyomtatás E-mail

2016.04.10. 10 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3 : Kegyelem néktek és békesség ...
Énekek: 78,1-2. 473,1-9. 378,4-7. 429,1-4. 261,1-4.
Olvasmány: Mózes IV. könyve 27. rész 18–23. vers, Mózes V. könyve 6. rész 4–14. vers
Alapige: Jelenések könyve 5. rész 1–10. vers
Igehirdető: Dr. Fekete Csaba református lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

( 1 Korinthus 1,3 )

 

alt

Mózes IV. könyve 27. rész 18–23. vers, Mózes V. könyve 6. rész 4–14. vers

18. Az Úr pedig monda Mózesnek: Vedd melléd Józsuét a Nún fiát, a férfiút, a kiben lélek van, és tedd ő reá a te kezedet.
19. És állasd őt Eleázár pap elé, és az egész gyülekezet elé, és adj néki parancsolatokat az ő szemeik előtt.
20. És a te dicsőségedet közöld ő vele, hogy hallgassa őt Izráel fiainak egész gyülekezete.
21. Azután pedig álljon Eleázár pap elé, és kérdje meg őt az Urimnak ítélete felől az Úr előtt. Az ő szava szerint menjenek ki, és az ő szava szerint menjenek be, ő és Izráel minden fia ő vele, és az egész gyülekezet.
22. Úgy cselekedék azért Mózes, a miképen parancsolta vala az Úr néki; mert vevé Józsuét, és állatá őt Eleázár pap elé, és az egész gyülekezet elé.
23. És tevé az ő kezét ő reá, és ada néki parancsolatokat, a miképen szólott vala az Úr Mózes által.

=======

4. Halld Izráel: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr!
5. Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből.
6. És ez ígék, a melyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben.
7. És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz.
8. És kössed azokat a te kezedre jegyül, és legyenek homlokkötőül a te szemeid között.
9. És írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire, és a te kapuidra.
10. És mikor bevisz téged az Úr, a te Istened a földre, a mely felől megesküdt a te atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, hogy ad néked nagy és szép városokat, a melyeket nem építettél;
11. És minden jóval telt házakat, a melyeket nem te töltöttél meg, és ásott kutakat, a melyeket nem te ástál, szőlő- és olajfakerteket, a melyeket nem te plántáltál; és eszel és megelégszel:
12. Vigyázz magadra, hogy el ne felejtkezzél az Úrról, a ki kihozott téged Égyiptom földéről, a szolgaságnak házából!
13. Féljed az Urat, a te Istenedet, ő néki szolgálj, és az ő nevére esküdjél.
14. Ne járjatok idegen istenek után, azoknak a népeknek istenei közül, a kik körültetek vannak;

Jelenések könyve 5. rész 1–10. vers

1. És láték annak jobbkezében, a ki a királyiszékben üle, egy könyvet, a mely be volt írva belől és hátul, és le volt pecsételve hét pecséttel.
2. És láték egy erős angyalt, a ki nagy szóval kiálta: Ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecséteit?
3. És senki, sem mennyen, sem földön, sem föld alatt, nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni.
4. Én azért igen sírok vala, hogy senki nem találtaték méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, a ránézésre sem:
5. És egy a Vének közül monda nékem: Ne sírj: ímé győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak hét pecsétét.
6. És láték a királyiszék és a négy lelkes állat között és a Vének között egy Bárányt állani, mint egy megölöttet, hét szarva és hét szeme vala, a mi az Istennek hét Lelke, a mely elküldetett az egész földre.
7. És eljöve és elvevé a könyvet a királyiszékben ülőnek jobbkezéből.
8. És mikor elvevé a könyvet, a négy lelkes állat és a huszonnégy Vén leborula a Bárány előtt, mindeniknél hárfák és aranypoharak lévén, jóillatokkal tele, a mik a szentek imádságai.
9. És éneklének új éneket, mondván: Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak pecséteit: mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből,
10. És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká; és uralkodunk a földön.
1. És láték annak jobbkezében, a ki a királyiszékben üle, egy könyvet, a mely be volt írva belől és hátul, és le volt pecsételve hét pecséttel.
2. És láték egy erős angyalt, a ki nagy szóval kiálta: Ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecséteit?
3. És senki, sem mennyen, sem földön, sem föld alatt, nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni.
4. Én azért igen sírok vala, hogy senki nem találtaték méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, a ránézésre sem:
5. És egy a Vének közül monda nékem: Ne sírj: ímé győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak hét pecsétét.
6. És láték a királyiszék és a négy lelkes állat között és a Vének között egy Bárányt állani, mint egy megölöttet, hét szarva és hét szeme vala, a mi az Istennek hét Lelke, a mely elküldetett az egész földre.
7. És eljöve és elvevé a könyvet a királyiszékben ülőnek jobbkezéből.
8. És mikor elvevé a könyvet, a négy lelkes állat és a huszonnégy Vén leborula a Bárány előtt, mindeniknél hárfák és aranypoharak lévén, jóillatokkal tele, a mik a szentek imádságai.
9. És éneklének új éneket, mondván: Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak pecséteit: mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből,
10. És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká; és uralkodunk a földön.


Megtanulni és tudni elég?

 

„Féljed az Urat, a te Istenedet, ő néki szolgálj, és az ő nevére esküdjél.”

Kedves Testvéreim!

Kálvin istentiszteleti rendjének része volt a Tízparancsolat éneklése. Ezért maga is megformálta énekként, de mi zsoltárdallamra sem énekeltük az utóbbi időben Marot Kelemen énekversét. Református egyházunk erről leszokott. Kevés olyan templomunk van, mint a Kossuth utcai, ahol a bibliai idézetek között a Tíz ige is ott van. A Kálvin-terek országa vagyunk, jövőre városunkban is terveznek Kálvin szobrot. Istentiszteleti örökségének, a Biblia feltétlen tiszteletének megújítása volna igazi ünnep, mert az egykor bibliaolvasó protestánsok alapította Amerikában is bírósági végzés alapján eltávolították sok iskolából a Tízparancsolatot! Tekintsük mi is elavultnak?

Jézus nem így vélekedett, és nem is olyan fajta vallásosságot terjesztett, mint a kerítések feliratai, meg a falfirkák: Jézus szeret téged. És te? Pétertől a feltámadott ismételten megkérdezte, aki egyre keserűbben bizonygatta: „Te tudod, Uram!” A kérdezősködőknek hasonlóan ráirányította a figyelmét a legnagyobbra; hisz nem mondott mást, nem újat talált ki, hanem betű szerint idézett. Hangoztatta a másik oldalt, hogy nem elég megkapni az életet és lehetőséget. Az ember minden képességével (képzeletével, sejtelmeivel, személyisége tudattalan mélységeivel) és féltő szeretettel kell ezt őriznie, képviselnie, továbbadnia. Albert Schweitzer is ezért beszélt az élet tiszteletéről, ez sem más, mint a felelős szeretet.

Atyáink vigyáztak arra, hogy minden református tudja a Tízparancsolatot, a Jézustól tanult imádságot, és az Apostoli hitvallást. Míg nem tudta, sokáig nem eskették meg, nem lehetett keresztszülő, nem állhatott az úrasztala elé.

Vajon megtanulni és tudni elég?

Az úgynevezett nagy parancsolat nélkül nem lehet komolyan venni, képviselni, továbbadni; például az öldöklés meg a hamis tanúskodás tilalmát. Az, hogy nem ölsz, kiterjed a teremtett világért való felelősségre. Mint aranyos kisbárány, olyan kedves állat a kis fóka. Tízezrével verték agyon a néhány napos állatokat, mert divat volt a sealskin bunda. Kevésbé lenne szélsőséges hazánk éghajlata, ha a ligeteket, erdőket teljesen ki nem irtották volna a Tisza-Duna közéről. Tömérdek embertelenség és felelőtlenség elhárítható lett volna, ha nem ezzel lenne tele ma is az emberiség történelme; öldökléssel, népirtással, hamis információkkal, hazugsággal és aljasságok elhallgatásával. Ez napjainkat és jövőnket is fenyegeti.

Hamis tanítás nélküli utódot és vezetőt kellett Mózesnek is találnia és beiktatnia. Józsuéról ismételten hallottunk templomunkban. Mi a kézrátétel? Imádságforma, elismerés, rábízás. Nem felruházás. Az is, de több és más. Nem birtokoljuk a lelket, nem adományozhatjuk tetszésünk szerint. Mózesnek azért kellett kezét Józsuéra helyeznie, mert Lélek volt benne. Amikor az apostolok imádkozás után választottak, szintén azt választották, akinek életében és személyiségében megmutatkozott a Lélek működése. Ahol nem ilyen választás történt és történik, ott nem is várhatjuk a Lélek vezetését. „Látok egy rettenetes Sárkányt. Méreggel és dühösséggel teli.” Zrinyi bibliai eredetű felhívása csak azt mondta ki a maga korában, amit mi is tapasztalunk napjainkban, hogy vannak és lesznek, akik a Pusztító Utálatosságot, förtelmet, embertelenséget és istentelenséget képviselő hatalmakat imádják. Hol sátáni ravaszsággal leplezve, hol nyílt őrülettel kérkedve. A Harmadik Birodalom úgy nevezte magát, hogy a világtörténelem legvérengzőbb fenevadja. Ki oldhatja meg az emberlét titkát, ki felelhet értelmére? Bárány vagy Fenevad? Folytatódik a Biblia utolsó könyvében igen sok utalással a próféták látása és tanítása, Dánielé, Ézsiásé, Ezékielé.

Városunk címerében a Jelenésekben magasztalt Bárány van, agyarországi Református Egyházunk címerébe is innen került. Örökségünk. Annyi hamis tanúskodás veszi körül életünket, annyi öldökléssel fenyegető veszély, hogy könnyű valamilyen módon a Fenevad és a pusztítás szolgálatába szegődni. Lélek helyett a lélektelenséget választani.

Kedves Testvérem! És Te? Álmatlan álmaidban vagy vágyálmaidban ott a fenyegetés, megszólal a csábítás, hogy elhallgasson a Bárány éneke, ösztönöz a reklám és propaganda, hogy beállj a sorba, valamiképpen átállj a másik oldalra. Adja meg a Mindenség Ura, hogy ismételten megszólaljon életedben a magasztaló ének!


Ámen.

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.