Nyomtatás E-mail

2016.04.17. 10 óra egyházlátogatás

Köszöntő ige: 150. zsoltár 6. vers : Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat!
Énekek: 488,1. 455,1-6. 229,1. 398:1,5. 468,1-6. A Halleluja Kórus énekszolgálata
Bibliaolvasás: Mózes II. könyve 15. rész 1-11. vers s
Alapige: Jelenések könyve 15. rész 1–4. vers
Igehirdető: Püski Lajos református lelkipásztor - A gyülekezetet értékeli: Dr. Bohátka Sándor tanácsos
Püski Lajos református lelkipásztor
A gyülekezetet értékeli: Dr. Bohátka Sándor tanácsos

Igehirdetés letöltése

„Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat!”

( 150. zsoltár 6. vers )

 

alt

Mózes II. könyve 15. rész 1-11. vers

1. Akkor éneklé Mózes és az Izráel fiai ezt az éneket az Úrnak, és szólának mondván: Éneklek az Úrnak, mert fenséges ő, lovat lovasával tengerbe vetett.
2. Erősségem az Úr és énekem, szabadítómmá lőn nekem; ez az én Istenem, őt dicsérem, atyámnak Istene, őt magasztalom.
3. Vitéz harczos az Úr; az ő neve Jehova.
4. A Faraónak szekereit és seregét tengerbe vetette, s válogatott harczosai belefúltak a veres tengerbe.
5. Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is,
6. A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő,
7. Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén;
8. És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig.
9. Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való;
10. Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.
11. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

Jelenések könyve 15. rész 1–4. vers

1. És láték mennyben más nagy és csodálatos jelt: hét angyalt, a kinél vala a hét utolsó csapás; mert az által teljesedett be az Istennek haragja.
2. És láték úgymint üvegtengert tűzzel elegyítve; és azokat, a kik diadalmasok a fenevadon és az ő képén, és bélyegén és az ő nevének számán, látám állani az üvegtenger mellett, a kiknek kezében valának az Istennek hárfái.
3. És énekelik vala Mózesnek az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak énekét, ezt mondván: Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úr Isten; igazságosak és igazak a te útaid, óh szentek Királya!
4. Ki ne félne téged, Uram! és ki ne dicsőítené a te nevedet? mert csak egyedül vagy szent. Mert eljőnek mind a pogányok és lehajolnak előtted; mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek.


A világító torony jelzései

 

Nagyok és csodálatosak a Te műveid, mindenható Úr Isten.

Kedves Testvéreim!

1. Az élet gyakran érthetetlen, félelmetes.

- A mai napra felkelhettünk. A sötétség és világosság titokzatos váltakozásában élünk.
- De örömök, próbák, sikerek, kudarcok, bűnök, jóság váltakoznak vagy vannak jelen egyszerre.

Hogyan lehet itt eligazodni?

- A világító torony villanófénye a sötétben a hajósoknak irányt mutat, reményt ad.
- A Jelenések könyvében: 7 pecsét, 7 trombita, 7 csapás, fenevad félelmetes képei, és a győzelmi énekek villanófényei váltakoznak: 4. 5. 7. 11. 19. fejezetben is.

2. „És láttam. . . ”

- Miután a 7 trombita figyelmeztetése is eredménytelen volt, jön a hét angyal Isten ítéleteinek csészéivel.
- Az Istenből kiáradó élet nyugalmas üvegtengere helyett (4,6) itt már haragjának lángja hevíti, mint naplementekor.
- Látjuk a győzteseket, akik jöttek a nagy nyomorúságból és megmosták ruhájukat a Bárány vérében (7,14).
- A győztesek Isten hárfáival énekelték Mózes (Ószöv. ) és a Bárány (Újszöv. ) énekét.

3. „Nagyok és csodálatosak a te műveid mindenható Úr Isten.”

- Akkor ismerjük fel igazán, ha a történelemben visszatekintünk az összefüggésekre.
- A hívő ember ismerheti fel igazán az Úr tetteit, csodáit.
- A részletek önmagukban gyakran kevésbé érthetőek!

Mint József Attila: Mama című versében:

„…ordítottam, toporzékoltam.
Hagyja a dagadt ruhát másra.
Engem vigyen fel a padlásra.”

- A szél fú, ahová akar!
- Ha Isten elől elfutsz, szeretete ellenszél (harag) lesz számodra.
- Isten felé fordulva szeretete hátszél lesz számodra, hogy közelebb kerülj hozzá.

4. „Igazságosak és igazak a te utaid népek királya”

- Az út mindig több, mint egy-egy lépés, vagy részlet.
- Gondoljunk a pusztai vándorlás sokféle részletére.
- Az Úrnál már teljesen átlátjuk tetteit és utait.
- Az Úr útjának célja nem az ítélet, hanem számunkra hasznos dicsősége.

5. A győztesek éneke minket segít!

- Ne vessz el a részletekben, hanem figyelj az egész útra.
- Engedd, hogy szeretete hátszéllé legyen számodra.
- Szeretetének felvillanó fénye vezessen és irányítson, mint a világító torony jelzései.
- A győztesek éneke vigasztaljon és erősítse reménységünket.
- Bátorítson, hogy érdemes hűségesen kitartani a hitben.
- Maradj Isten népe közösségében, mert így is erősít az Úr küldetésedben!


Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.