Nyomtatás E-mail

2016.03.28. 10 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3 : Kegyelem néktek és békesség ...
Énekek: 187. 348,1-5. 185. 349,5. 199,1-4.
Olvasmány: Máté evangéliuma 28. rész 11-20. vers
Alapige: Pál apostol I. levele a Korinthusiakhoz 15. rész 58. vers
Igehirdető: Dr. Lenkeyné Dr. Semsey Klára teológiai professzor

Igehirdetés letöltése

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

( 1 Korinthus 1,3 )

 

alt

Máté evangéliuma 28. rész 11-20. vers

11. A mialatt pedig ők mennek vala, ímé az őrségből némelyek bemenvén a városba, megjelentének a főpapoknak mindent a mi történt.
12. És egybegyülekezvén a vénekkel együtt, és tanácsot tartván, sok pénzt adának a vitézeknek,
13. Ezt mondván: Mondjátok, hogy: Az ő tanítványai odajövén éjjel, ellopák őt, mikor mi aluvánk.
14. És ha ez a helytartó fülébe jut, mi elhitetjük őt, és kimentünk titeket a bajból.
15. Azok pedig fölvevén a pénzt, úgy cselekedének, a mint megtanították őket. És elterjedt ez a hír a zsidók között mind e mai napig.
16. A tizenegy tanítvány pedig elméne Galileába, a hegyre, a hová Jézus rendelte vala őket.
17. És mikor megláták őt, leborulának előtte; némelyek pedig kételkedének.
18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
11. A mialatt pedig ők mennek vala, ímé az őrségből némelyek bemenvén a városba, megjelentének a főpapoknak mindent a mi történt.
12. És egybegyülekezvén a vénekkel együtt, és tanácsot tartván, sok pénzt adának a vitézeknek,
13. Ezt mondván: Mondjátok, hogy: Az ő tanítványai odajövén éjjel, ellopák őt, mikor mi aluvánk.
14. És ha ez a helytartó fülébe jut, mi elhitetjük őt, és kimentünk titeket a bajból.
15. Azok pedig fölvevén a pénzt, úgy cselekedének, a mint megtanították őket. És elterjedt ez a hír a zsidók között mind e mai napig.
16. A tizenegy tanítvány pedig elméne Galileába, a hegyre, a hová Jézus rendelte vala őket.
17. És mikor megláták őt, leborulának előtte; némelyek pedig kételkedének.
18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

Pál apostol I. levele a Korinthusiakhoz 15. rész 58. vers

Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.


KRISZTUS HOZOTT ÚJ ÉLETET

 

Szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek,
buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában,
hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem
hiábavaló az Úrban.

Kedves Testvéreim!

 

Megtörtént a csoda, végbement a minden emberi elképzelést felülmúló esemény: Jézus feltámadt. Kilépett sírjából az élet királya. Egyetlen olyan vallásalapító sincs, csak egyedül Jézus, akinek a sírja üresen maradt, mert feltámadt. Krisztus él. Az Úr angyala hirdeti ezt az asszonyoknak, és megbízza őket, hogy vigyék a jó hírt tanítványainak. Az őrök viszont a főpapoknak vitték a hírt Jézus feltámadásáról. Izrael vezető testülete hazugság által igyekszik elnémítani az igazságot. Megvesztegetik az őröket, sok pénzt ígérve és adva nekik. Hazugság, megvesztegetés, sok pénz van a Jézus feltámadásának tagadása mögött. Jézus feltámadása azonban valóság akkor is, ha vannak, akik tagadják. Feltámadását nem csak az üres sírja, hanem megjelenéseinek sorozata is bizonyítja.

Alapigénk Jézus feltámadása nagyszabású és részletes tanításának a záró mondataként, annak következményét hirdeti követőinek, a gyülekezet tagjainak. Úgy szól arról, hogy Jézus mit tett értünk, hogy azt is megvilágítja, mit vár a Feltámadott tőlünk.

1. Szilárd hitet, rendíthetetlen bizalmat.

Jézus a búcsúzása alkalmával megerősíti azt az igényét, amit messiási munkája kezdetétől világossá tett:
„Higgyetek Istenben, higgyetek Énbennem!” (János 14,1-3)
Az Úrral szemben tanúsított bizalmatlanság: bűn. A hit, a bizalom a mindenható Isten iránt a feltámadott Jézus igénye, mert ennek a feltételét Ő megteremtette. A hit az a szemüveg, amely által láthatjuk Istent és az Ő világát - ennek feltétele, lehetősége: a hit. Ez legyen szilárd, rendíthetetlen! Aki a küzdelmek között elveszti az Isten iránti bizalmát, az hátat fordít Istennek.

2. Buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában!

Az Úr munkája Isten dicsőítése és az emberek javának, boldogulásának a segítése. Az Úr munkájának hitelesítő pecsétje a szeretet. Az Úr munkája egyrészt a templomi szolgálathoz kapcsolódik, másrészt az élet valamennyi területén megvalósítandó. Jézus a példa mindkét vonatkozásban. Pál apostol a Korinthusi I. levél 13. részében kifejti, hogy mit jelent a szeretet érvényesítése. A szeretet gyógyít, a szeretet felüdít, lendületet ad, erőt jelent napról napra a munkánk örömmel való végzéséhez.

3. Reménységet ajándékozó ígéret.

Ez zárja a Jézus feltámadásához kapcsolódó útmutatást: fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban. Az Úr maga a garancia, hogy feltámadásának ereje képes a mi bűnre hajlamos életünket megváltoztatni és napról napra megújítani. Jézus a feltámadásával lehetőséget teremtett arra, hogy e világ keretei között érvényesüljön az a létmód, amelyet már nem a Sátán istenellenes és emberellenes törvénye, a gyűlölet határoz meg, hanem a szeretet Lelke.

 


Ámen.

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.