Nyomtatás E-mail

2016.03.27. húsvét vasárnap 10 óra

Köszöntő ige: 1. Péter 1,3-4 : Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja ...

Énekek:
A Halleluja Kórus szolgálata : Berkesi Sándor: Húsvéti ének
187. 348. 185. 349. 446.
Úrvacsorai énekek: 23. 436-442.
Énekek: 187. 348. 185. 349. 446. – Úrvacsorai énekek: 23. 436-442.

Olvasmány: Máté evangéliuma 28. rész 1-10. vers
Alapige: Pál apostol levele a Rómaiakhoz 6. rész 23. vers
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

„Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, a ki az ő nagy irgalmassága
szerint újonnan szűlt minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való
feltámadása által,
Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre,
a mely a mennyekben van fenntartva számunkra,

( Péter apostol I. levele 1. rész 3-4. vers )

 

 

alt

Máté evangéliuma 28. rész 1-10. vers

1. A szombat végén pedig, a hét első napjára virradólag, kiméne Mária Magdaléna és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt.
2. És ímé nagy földindulás lőn; mert az Úrnak angyala leszállván a mennyből, és oda menvén, elhengeríté a követ a sír szájáról, és reá üle arra.
3. A tekintete pedig olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó.
4. Az őrizők pedig tőle való féltökben megrettenének, és olyanokká lőnek mint a holtak.
5. Az angyal pedig megszólalván, monda az asszonyoknak: Ti ne féljetek; mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek.
6. Nincsen itt, mert feltámadott, a mint megmondotta volt. Jertek, lássátok a helyet, a hol feküdt vala az Úr.
7. És menjetek gyorsan és mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy feltámadott a halálból; és ímé előttetek megy Galileába; ott meglátjátok őt, ímé megmondottam néktek.
8. És gyorsan eltávozván a sírtól félelemmel és nagy örömmel, futnak vala, hogy megmondják az ő tanítványainak.
9. Mikor pedig mennek vala, hogy megmondják az ő tanítványainak, ímé szembe jöve ő velök Jézus, mondván: Legyetek üdvözölve! Azok pedig hozzá járulván, megragadák az ő lábait, és leborulának előtte.
10. Akkor monda nékik Jézus: Ne féljetek; menjetek el, mondjátok meg az én atyámfiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem.

Pál apostol levele a Rómaiakhoz 6. rész 23. vers

Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.


 

Jézus Krisztus meghalt a bűneinkért és feltámadott

 

„A bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka
pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.”

Kedves Testvéreim!

Húsvét a megváltás, a feltámadás, az örök élet örömünnepe. Lelkünk megtisztul a bűn szennyétől, feloldozódik a halál félelméből, megszabadul az ördög rabságából.

1. „A bűn zsoldja a halál.”

Az ördög a bűn által a halál állapotába taszított minket. Az Édenkertben történt bűneset miatt elszakadtunk az Örökkévaló Istentől – ez a szakadás pedig a halált vonta maga után. A halál jelei nem azonnal mutatkoztak az ember életében, azonban csak idő kérdése, hogy a halál állapota nyilvánvalóvá legyen. Egy tőről lemetszett virágszál sem azonnal hervad el, egy ideig még zöldell, illatozik, sőt még ki is nyílik a bimbója, de azután megakadályozhatatlanul elhervad.
Az Istentől elszakadt ember életében, az emberiség történelmében is így ütköztek ki a halál jelei – az Istennel való élő kapcsolat hiánya.

2. Az ember próbálkozásai az élet visszaszerzésére.

A népmesékből ismeretes az a motívum, amikor a szegénylegény vagy a kiskirályfi elmegy megkeresni az örök élet vizének forrását…Korunk „tudományos” erőfeszítései közül pedig a hibernálás, a klónozás, a robotalkotás, az űrbe költözés elképzelése a leginkább elterjedt és filmekben is feldolgozott igyekezet. Mindezek mozgatórugója a félelem a haláltól (az örök haláltól), ahogyan a Zsidókhoz írt levélben olvashatunk erről: 1. rész 15. vers.

3. Az örök élet Isten kegyelmi ajándéka Krisztus Jézusban.

 

A Szentírás arról szól, hogy az örökkévaló Kegyelmes Isten megígérte és el is küldte egyszülött Fiát, Jézus Krisztust az ember megváltására. Az evangélium, az örömhír azt üzeni, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneinkért és feltámadott, hogy nekünk új életet, örök üdvösséget ajándékozzon. Nincs többé hatalma a bűnnek, a halálnak, az ördögnek felettünk!
A holnaptól való aggodalom és a haláltól való félelem nélkül élni csodálatos áldás. Ez Isten ajándéka, amelyet Jézus Krisztus által kínál nekünk – csak az Úr Jézussal való lelki kapcsolatban lehetséges ezt átélni, megtapasztalni. Dicsőség és hála Istennek!

 


Így legyen áldott a Húsvéti Ünnepünk!


Ámen.

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.