Nyomtatás E-mail

2016.03.20.  10 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3 : Kegyelem néktek és békesség ...
Énekek: Halleluja Kórus: A nagy Király jön... 154.   331.   164.   464.
Olvasmány:  Zofóniás próféta könyve 3. rész 14-17. vers
Alapige: Máté evangéliuma 21. rész 1-11. vers
Igehirdető: Dr. Lenkeyné Dr. Semsey Klára teológiai professzor 

Igehirdetés letöltése

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

( 1 Korinthus 1,3 )

 

alt

Zofóniás próféta könyve 3. rész 14-17. vers

14. Énekelj Sionnak leánya, harsogj Izráel, örvendj és teljes szívvel vígadj Jeruzsálem leánya!
15. Megváltoztatta az Úr a te ítéletedet, elfordította ellenségedet; Izráel királya, az Úr, közötted van, nem látsz többé gonoszt!
16. Azon a napon ezt mondják Jeruzsálemnek: Ne félj! Ne lankadjanak kezeid Sion!
17. Az Úr, a te Istened közötted van; erős ő, megtart; örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez néked.
14. Énekelj Sionnak leánya, harsogj Izráel, örvendj és teljes szívvel vígadj Jeruzsálem leánya!
15. Megváltoztatta az Úr a te ítéletedet, elfordította ellenségedet; Izráel királya, az Úr, közötted van, nem látsz többé gonoszt!
16. Azon a napon ezt mondják Jeruzsálemnek: Ne félj! Ne lankadjanak kezeid Sion!
17. Az Úr, a te Istened közötted van; erős ő, megtart; örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez néked.

Máté evangéliuma 21. rész 1-11. vers

1. És mikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Bethfagéba, az olajfák hegyéhez jutottak vala, akkor elkülde Jézus két tanítványt, 
2. És monda nékik: Menjetek ebbe a faluba, a mely előttetek van, és legott találtok egy megkötött szamarat és vele együtt az ő vemhét; oldjátok
el és hozzátok ide nékem. 
3. És ha valaki valamit szól néktek, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rájuk: és legott el fogja bocsátani őket. 
4. Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjék a próféta mondása, a ki így szólott: 
5. Mondjátok meg Sion leányának: Ímhol jő néked a te királyod, alázatosan és szamáron ülve, és teherhordozó szamárnak vemhén. 
6. A tanítványok pedig elmenvén és úgy cselekedvén, a mint Jézus parancsolta vala nékik, 
7. Elhozák a szamarat és annak vemhét, és felső ruháikat rájuk teríték, és ráüle azokra. 
8. A sokaság legnagyobb része pedig felső ruháit az útra teríté; mások pedig a fákról galyakat vagdalnak és hintenek vala az útra. 
9. Az előtte és utána menő sokaság pedig kiált vala, mondván: Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, a ki jő az Úrnak nevében! Hozsánna a
magasságban! 
10. És a mikor bemegy vala Jeruzsálembe, felháborodék az egész város, mondván: Kicsoda ez? 
11. A sokaság pedig monda: Ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta.

 

JÉZUS A KIRÁLY

 

„Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, a ki jő az Úrnak nevében!”

Kedves Testvéreim! 

Virágvasárnap van: Jézus jeruzsálemi bevonulásának ünnepe. Ennek az ünnepnek a tartalma azt hirdeti: Jézus a Király! A virágvasárnapi esemény a nyitánya annak a döntő jelentőségű eseménysorozatnak, amely a Golgotán történt, Jézus nagypénteki kereszthalálának, és a zsengék ünnepén bekövetkező feltámadásának. Ő ezen a napon, az első tavaszi holdtöltének a napján, népének és minden népnek meghirdette királyságát, bejelentette királyi igényét, és annak jelentőségét.

1. Jézus a Király, az örökkévaló Király, a „királyoknak Királya és az uraknak Ura”. (Jelenések könyve 19. rész 16b. vers)

Jézus eljövetele örömet jelent minden népnek. A próféta, ahogyan hallottuk, örömre szólít: „Örülj, Sion leánya!” Jézus születésekor az angyal ezt mondta: „Hirdetek néktek nagy örömet, amely minden népnek öröme lesz”. Jézus megjelenése, tanítása, és tettei örömet jelentenek a világnak, minden embernek. 
(Példák) 
Jézussal találkozni, Jézus jelentőségét felismerni: öröm. Hívjuk be az otthonunkba! Örüljünk Jézusunknak, a minden hatalommal bíró Királyunknak! Szolgáljunk Neki örömmel, úgy ahogyan a tanítványai! Ők azt teszik, amit mond nekik, úgy járnak el, ahogyan kéri. Igyekezzünk azok körét gyarapítani, akik teljesítik parancsát örömmel. Örüljünk, hogy Ő helyet készített nekünk dicsőséges Országában – örök életet, üdvösséget! Ő biztos menedék. „Veled van Istened, az Úr. Ő boldogan örül neked. megújít szeretetével.”

2. Jézus az a Király, aki békességet hozott népének, és békességet hirdet minden népnek.

Éljünk Vele! Ő a békesség fejedelmeként jelent meg, szamárháton vonult be Jeruzsálembe. A népek világában a szamár az uralom szimbóluma, a békés programmal rendelkező, a békességet hirdető Király jelképe. Jézus a bevonulásával azt erősíti meg, amit az angyal a születésekor szintén hirdetett: „a földön békesség”. Ő a békesség feltételét megteremtette engesztelő áldozata alapján. Megbékéltette a világot Istennel. Lehet a Földön békesség, de csak Jézus által. A sokféle békétlenség, háború Jézus hiányát jelzi. A békesség feltétele az embernek Jézus nevében való odafordulása a mindenható Istenhez.
(Példa)

3. Jézus az a Király, aki szabadságot biztosít népének.

Hódoljunk Előtte, kövessük és dicsőítsük Őt!
Jézus teljesíti azt a programot, amit neve hirdet: „Az Úr szabadít”. Ő nem leigáz, hanem szabaddá tesz, nem kifoszt, hanem meggazdagít, nem ellenségeskedést támaszt, hanem megbékéltet, megszünteti a haragot, a gyűlölködést. Megszabadít a Sátán hatalma alól, aki az ember életének a megrontója és az ember halálát okozza. Az ember a saját rossz döntése alapján került hatalma alá, és a maga erejéből nem tud megszabadulni tőle.
(Példa)
A mindenható Isten azonban azért küldte el Egyszülött Fiát a világba, hogy a Sátán munkáját lerontsa. Jézus megszabadít.
Hódoljunk Jézus előtt, mint ahogyan az előtte és utána vonuló sokaság tette; ne tartozzunk azokhoz, akik nem ismerik és nem is akarják megismerni Jézust! Kérjük Jézus segítségét! A „Hozsánna!” kiáltás szó szerinti jelentése: Urunk segíts, most segíts meg! Később üdvözlő formulává lett. Kérjük, hogy rajtunk is most segítsen Urunk! Imádkozzunk azért, hogy a következő ünnepnapokon szeretteink is és népünk tagjai közül minél többen ünnepeljék Jézust velünk együtt, és követőivé legyenek. Ő mindenkit meghívott, és mindenkit vár dicsőséges Országába, a királyi vendégségbe. Miért maradna ki onnan bárki? Legyen áldott a mi Örökkévaló Királyunk, az egész világ Ura!

Legyen Övé a dicsőség most és mindörökké!

Ámen.

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.