Nyomtatás E-mail

2016.05.15. pünkösd vasárnap 08 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3 : Kegyelem néktek és békesség ...
Énekek: 89. 370, 1-3 42,1 23,1 434. - úrvacsora alatt: 457-470
Olvasmány: Apostolok cselekedetei 2. rész 14-21. vers
Alapige: Ezékiel próféta könyve 37. rész 14. vers
Igehirdető: Dr. Kocsis Attila református lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

( 1 Korinthus 1,3 )

 

alt

Apostolok cselekedetei 2. rész 14-21. vers

14. Péter azonban előállván a tizenegygyel, felemelé szavát, és szóla nékik: Zsidó férfiak és mindnyájan, kik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez
néktek tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédimet!
15. Mert nem részegek ezek, a mint ti állítjátok; hiszen a napnak harmadik órája van;
16. Hanem ez az, a mi megmondatott Jóel prófétától:
17. És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti
ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak.
18. És épen az én szolgáimra és az én szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az én Lelkemből, és prófétálnak.
19. És tészek csudákat az égben odafenn, és jeleket a földön idelenn, vért, tüzet és füstnek gőzölgését.
20. A nap sötétséggé változik, és a hold vérré, minekelőtte eljő az Úrnak ama nagy és fényes napja.
21. És lészen, hogy mindaz, a ki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik.
14. Péter azonban előállván a tizenegygyel, felemelé szavát, és szóla nékik: Zsidó férfiak és mindnyájan, kik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez néktek tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédimet!
15. Mert nem részegek ezek, a mint ti állítjátok; hiszen a napnak harmadik órája van;
16. Hanem ez az, a mi megmondatott Jóel prófétától:
17. És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak.
18. És épen az én szolgáimra és az én szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az én Lelkemből, és prófétálnak.
19. És tészek csudákat az égben odafenn, és jeleket a földön idelenn, vért, tüzet és füstnek gőzölgését.
20. A nap sötétséggé változik, és a hold vérré, minekelőtte eljő az Úrnak ama nagy és fényes napja.
21. És lészen, hogy mindaz, a ki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik.

 

Ezékiel próféta könyve 37. rész 14. vers

És adom az én lelkemet belétek, hogy megéledjetek, és leteszlek titeket a ti földetekre, és megtudjátok, hogy én, az Úr, szóltam és megcselekedtem, ezt mondja az Úr Isten.

 

Életadó Lélek

 

Lelkemet adom belétek, életre keltek,
és letelepítelek benneteket a saját földeteken.
Akkor megtudjátok, hogy én, az ÚR, meg is teszem, amit
megmondtam
– így szól az ÚR.

Kedves Testvéreim!
Ünneplő Pünkösdi Gyülekezet!

Nagyon érdekes növény került a kezembe pár nappal ezelőtt – jerikói rózsa a neve. Igazi sivatagi növény. Ha nem éri nedvesség, összehúzódik, akkorára, mint egy teniszlabda, teljesen megbarnul, száraz fűcsomónak néz ki, évekig kibírja ebben az állapotában. Amint vízhez jut, alig egy órán belül teljesen megváltozik – kizöldül, kibomlik, életre kel.

A próféta is hasonlót lát – hatalmas sivatagi csonttemető, életnek semmi nyoma, a lét és a lélek régen a kegyetlen hőség martaléka lett. A holtak hazája, a siralom völgye, a kilátástalan reménytelenség tárul elé. Itt teszi Isten próbára a prófétát – lehet-e, kell-e itt még valamit csinálni?

Szétporladt csontokhoz szólni – ugyan, mekkora botorság! Ezékiel azonban meggyőződhet, hogy Isten nem a holtak, hanem az élők Istene, az Ő Lelke megelevenítő Lélek, életadó Lélek. Ahol pedig Isten Lelke végigzúg, ott élet támad még a legrettenetesebb halálból is.

1. „én lelket adok belétek"

A megelevenedés első mozzanata és feltétele, hogy Isten Lelke kezdjen munkálkodni. Ennek nyomán az élettelen élővé, a szervetlen szervessé válik – a teremtés csodája ennek szép példája. Minden elevenedés, minden megújulás alapmozzanata a lelkesedés, feltöltekezés. Nem túlzott a kontraszt – csontmező, ezek ti vagytok, Izrael háza (11). Nehéz azt elképzelni az élő embernek, hogy lelkileg olyan halott lehet, mint azok a tetemek. Isten Igéje pedig nagyon gyakran mondja ezt: “Az a neved, hogy élsz, és halott vagy” (Jelenések 3,20), vagyis élsz testileg, de halott vagy lelkileg. Ebben a kiszáradt, sokszor felemás helyzetben megszólal Teremtőnk, és mondja – „én lelket adok belétek” (5). E nélkül csak „élőhalott” állapot van. De ezáltal van Jóel látomása, pünkösdi csoda, 3000 ember megtérése, a te és az én hitre kelésem, az egyház kétezer éves léte a világban.

2. A Lélek munkája nyomán

Ahol Isten Lelke munkálkodik, ott kézzel fogható jelek vannak, a terméketlen életek egy csapásra bővölködő életté alakulnak át. A prófétaegyszerre azt látja, hogy a porló csontok elkezdenek egymáshoz illeszkedni, ín, hús, bőr kerül rájuk. Ez az a pont, ahol az emberi elme, sokszor még a hitben járóé is, megtorpan és kételkedve mondja – ez nem lehet igaz, ezt nem hiszem el! Isten Lelke azonban úrrá lesz hitetlenségünkön, és kézzelfoghatóvá teszi munkáját közöttünk és bennünk. A gyümölcstelen életek egyszerre csak ontani kezdik a Lélek gyümölcseit – szeretetet, örömöt, békességet, türelmet, szívességet, jóságot, hűséget, szelídséget és önmegtartóztatást (Galaták 5,22-23). Igazán nem is tudunk mit kezdeni ezzel a felfoghatatlan bőséggel – dúskálhatunk mindabban, ami már itt e földi világban a miénk lehet a Lélek munkája nyomán. Saját életemben is élvezője lehetek ennek, de mások élete virulásának is örülhetek.

3. Van út az Atyához

Ahol Isten Lelke munkálkodik, ott már csak előre tekintés van – „letelepítelek benneteket a saját földeteken” (14). A fogságban lévő nép a próféta látomása révén ígéretet kap – visszatérhetnek az ősi hazába. Jézus mennybemenetele után pedig a Lélek teszi naponként hangsúlyossá számunkra – van út az Atyához. A „sóbálvány-komplexust” a Lélek által legyőzhetjük. Tekintsünk előre a hit szerzőjére, Jézusra (Zsidók 12,2), aki előttünk jár. Péter és a tanítványok komolyan vették Uruk szavát: „aki az eke szarvára teszi a kezét, az ne tekintsen hátra” (Lukács 9,62) – így lettek gyülekezetek, így lett egyház, hívek közössége.

Ezt teszi a Szentlélek - a halottat élővé, a hitetlent hívővé, a halott hitet élő hitté, a halott imádságot élő imádsággá, a Biblia holt betűjét élő Igévé. Maga sem tudja a halott lélek, hogyan történt, mint történt, csak azt tapasztalja, hogy ami az előbb még halott volt, az most megújult, megelevenedett, valódivá, igazzá vált - csak úgy “magától” megújult minden, újjászületett az egész ember.

Ahogy a jerikói rózsa a vízben ...

Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.